Södertörns högskola_moas båge

Möjlighet att skapa din egen kompetensprofil inom företagsekonomi

Kurs

Företagsekonomi C med allmän inriktning

30 hp

Höst

100%

Campus

Under kursen får du vidareutveckla dina kunskaper i företagsekonomi och fördjupa dig i ett specifikt tema inom ämnet. Du väljer tema tillsammans med din handledare. Dessutom får du läsa en valbar kurs ur det engelskspråkiga utbudet, där du läser tillsammans med våra inresande studenter. Kursen avslutas med en C-uppsats.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Efterfrågad kompetens inom alla branscher Med företagsekonomisk kompetens med allmän inriktning kan du själv i stor utsträckning skräddarsy vilken särskild del av arbetsmarknaden du vill fokusera på. Kunskaper inom företagsekonomi är användbara såväl i privat näringsliv som offentliga verksamheter eller ideell sektor. Efter studier i företagsekonomi har du en styrka som är gynnsam i flera ledar- och chefspositioner. Du kan följa och förstå företags utveckling. Du har förmågan att förstå, förklara och agera inom olika organisatoriska sammanhang. Samtidigt har du nytänkande och utvecklande perspektiv som du har användning av i ditt yrkesliv och privatliv. Företagsekonomer är verksamma i nästan alla delar av samhället. Kunskaper i företagsekonomi är därför användbara inom alla branscher och verksamheter. Vad gör tidigare studenter idag? Tidigare studenter arbetar i olika roller i flera delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Flera driver egna företag. De tidigare studenter som arbetar som företagsekonomer finns ofta i det som kallas karriäryrken, där man arbetar sig upp inom en organisation. Beroende på inriktning och fokus arbetar tidigare studenter i en mängd olika roller i en mångfald av branscher och verksamheter. Alla studenter går naturligtvis inte direkt vidare till yrkeslivet, ett antal väljer att fortsätta sina studier på magister- och masternivå och därefter finns möjligheten att söka in på forskarutbildning. Läs om ämnets forskning
Fördjupning inom företagsekonomi och internationell utblick Kursen består av två ämnesfördjupande delkurser; en obligatorisk och en valbar. Avslutningsvis genomför du en C-uppsats tillsammans med en annan student. Den obligatoriska delkursen är en läskurs i företagsekonomi. Utifrån ett valt forskningsområde tränas du i att överblicka, sammanfatta och analysera vetenskaplig litteratur. Kursen är särskilt användbar vid arbetet med uppsatsen och ger en chans till djupare kunskap och ökad förståelse för ett visst tema. Den andra ämnesfördjupande delkursen är valbar och läses bl a tillsammans med inresande studenter från utländska lärosäten. Du kan välja mellan fem engelska delkurser: International Market Strategy, Management Control, Management of Innovation and Entrepreneurship, Sustainable Investments samt Digitalization in Retailing. Halva terminen ägnar du åt en kandidatuppsats. Du får tillämpa företagsekonomiska, teorier, modeller och ansatser i en vetenskaplig undersökning. Arbetssätt Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt övningar och grupparbeten. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, aktivt seminariedeltagande och skriftlig hemtentamen. Under uppsatsarbetet får du och din uppsatspartner stöd i form av handledningstillfällen samt metodundervisning. Uppsatsen examineras genom författande av uppsats, försvar av egen uppsats och opponering på annan students uppsats.
Förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas Studier i företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering. Inom ämnet får du studera både privata och offentliga verksamheter. Företag levererar många av de varor och tjänster vi konsumerar i vår vardag. De spelar därför en viktig och avgörande roll i vårt samhälle. Hälften av det svenska företag producerar exporteras till andra länder. Detta är en viktig förutsättning för vårt välstånd. I en global ekonomi möter svenska företag konkurrens från nästan hela världen. Med kunskaper i företagsekonomi får du verktygen att hjälpa företag vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Företags omgivning är ett samhälle i ständig förändring. Ämnet företagsekonomi behandlar bland annat entreprenörskap och innovation. För att företag ska uppstå och för att existerande företag ska överleva krävs det uppfinnelserikedom. Därför är entreprenörskap och innovation en viktig del av företagsekonomin. Du utvecklar förmågan att hjälpa företag överleva genom att hitta sätt att finansieras och vara lönsamma. Med allmän inriktning får du stor möjlighet att själv välja vilken del av företagsekonomi du vill ha i din kompetensprofil.