Vad ingår?

Fördjupning inom företagsekonomi och internationell utblick

Kursen består av två ämnesfördjupande delkurser; en obligatorisk och en valbar. Avslutningsvis genomför du en C-uppsats tillsammans med en annan student.

Den obligatoriska delkursen är en läskurs i företagsekonomi. Utifrån ett valt forskningsområde tränas du i att överblicka, sammanfatta och analysera vetenskaplig litteratur. Kursen är särskilt användbar vid arbetet med uppsatsen och ger en chans till djupare kunskap och ökad förståelse för ett visst tema.

Den andra ämnesfördjupande delkursen är valbar och läses bl a tillsammans med inresande studenter från utländska lärosäten. Du kan välja mellan fem engelska delkurser: International Market Strategy, Management Control, Management of Innovation and Entrepreneurship, Sustainable Investments samt Digitalization in Retailing.

Halva terminen ägnar du åt en kandidatuppsats. Du får tillämpa företagsekonomiska, teorier, modeller och ansatser i en vetenskaplig undersökning.

Arbetssätt

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt övningar och grupparbeten. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, aktivt seminariedeltagande och skriftlig hemtentamen.

Under uppsatsarbetet får du och din uppsatspartner stöd i form av handledningstillfällen samt metodundervisning. Uppsatsen examineras genom författande av uppsats, försvar av egen uppsats och opponering på annan students uppsats.