Stol och dator

För dig som vill leda digitaliseringsarbetet inom verksamheter

Kurs

Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling

30 hp

Vår

100%

Campus

Fördjupa dina professionella kunskaper inom digitalisering av organisationer! I B-kursen bygger du vidare din kompetens inom digital affärsutveckling och lär dig arbetssätt inom verksamhetsutveckling, digital innovation och business intelligence. I kursen ingår även en djupdykning inom digitalisering för turismbranschen och du lär dig om dess påverkan på tjänster, företag och samhälle.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Breda arbetsmöjligheter inom flera branscher Det finns idag ett stort behov av personer som kan använda digitala lösningar för att utveckla verksamheter och företag. Genom studier i Informatik möter du dessa behov på arbetsmarknaden. Du har en grundläggande förmåga att arbeta med digitalisering inom alla typer av verksamheter. Efter dina studier har du en bred kompetens och kan exempelvis välja att arbeta som strateg, digital affärsutvecklare, tjänsteutvecklare med digital inriktning och som projektledare inom digitalisering. Din bas inom informatik gör också att du kan arbeta som beställare av teknikutveckling, som dataanalytiker eller systemförvaltare. Studier inom informatik ger dig flera spetskompetenser. Bland annat inom digital marknadsföring, digital handel, digitalisering inom entreprenöriell verksamhet och digitala tjänster. Du har förståelse för viktiga förändringar som sker i samband med samhällets fortsatta digitalisering. Du har också tränat dina akademiska förmågor som att skriva, läsa och tänka kritiskt. Genom B-kursen i Informatik får du yrkeskompetens hur IT och digitalisering kan användas för att skapa nytta och konkurrenskraft inom alla typer av företag och verksamheter. Du har en fördjupad kompetensprofil inom digital affärsutveckling. Din yrkesprofil består av en kraftfull kombination av kompetenser inom verksamhetsutveckling, digital innovation och business intelligence. Du har även en fördjupad kunskap inom digitala tjänster, konsumentens perspektiv och aktuell teknikutveckling inom IT-området. Du har aktuell kunskap om IT och digitalisering baserat på begrepp som mobilitet, social media, affärssystem, beslutstödjande system, AI och big data. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dina kunskaper genom praktiska moment Under B-kursen i Informatik bygger du vidare dina kunskaper från A-kursen. Du fördjupar dina kunskaper inom digitalisering för turismbranschen samt lär dig om dess påverkan på tjänster, företag och samhälle. Kursen består av fyra delkurser: Verksamhetsutveckling och digitalisering Digital innovation Business intelligence Branschfördjupning: E-turism I den första delkursen studerar du teorier om organisationer, verksamhetsprocesser och verksamhetssystem. Här ingår även praktiska moment kring databaser och affärssystem. Därefter läser du Digital innovation där du studerar hur innovationer som är baserade på IT och digitalisering kan användas vid affärsutveckling. Under delkursen lär du dig om samspelet mellan teknologisk utveckling, marknadsutveckling och digital tjänsteinnovation. Här ingår även praktiska moment med ny teknik. Under den tredje delkursen, Business intelligence, fördjupar du din kunskap om beslutstödssystem och dess användning för företag och verksamheter. Du introduceras även för nya trender inom exempelvis AI (artificial intelligence) och maskininlärning. Du testar även på relationsdatabaser och visuella rapporteringsverktyg. I den sista delkursen, Branschfördjupning: E-turism, lär du dig om hur digitalisering och digital affärsutveckling skapar möjligheter och utmaningar för turismbranschen. Du arbetar med utgångspunkt från vetenskapliga teorier inom E-turism och hur dessa kan användas praktiskt. Arbetssätt Den lärarledda tiden varierar under kursens gång och varvas mellan moment där du behöver vara på plats och exempelvis grupparbeten och eget arbete som du genomför självständigt. Under kursen blandas teori med praktik. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och du examineras bland annat genom inlämningsuppgifter och tentamen. Vissa moment är det obligatorisk närvaro på. Utöver det förekommer praktiska moment som workshops och tech-briefs. Under kursen förekommer gästföreläsningar och fältstudier. Cirka 15-20 studenter antas fristående varje vår. Du läser tillsammans med kandidatprogrammet Management med IT. Totalt är det en grupp om cirka 50-60 studenter.
Lär dig använda digitala lösningar för att förnya, forma och utveckla organisationer Är du intresserad av hur företag kan skapa nya bättre tjänster genom sociala medier och mobila applikationer? Det finns ett stort behov av personer som kan använda digitala lösningar för att förnya och utveckla verksamheter och företag. Inom informatik handlar digitalisering om hur information och data kan användas för olika områden inom företaget. Detta kan exempelvis vara digital marknadsföring, affärsanalys, kommunikation och organisationsförändring. Du lär dig om hur digitalisering används när man formar, utvecklar och leder företag och organisationer, och vilket värde digitalisering har för konsumenter. Informatik är ett informationsvetenskapligt ämne som undersöker digitalisering. Inom ämnet undersökts hur informationsteknologi (IT) och datavetenskap kan skapa värden och nytta inom olika branscher. Vid Södertörns högskola har ämnet idag en profil mot digital affärsutveckling och är nära kopplad till ämnet företagsekonomi. Detta innebär att ämnet har en teoretisk och praktisk samhällsvetenskaplig förankring. Genom att studera informatik lär du dig skapa nytta och värden genom att använda digitalisering som ett universellt verktyg. Detta kan exempelvis vara hur digitalisering kan användas för ett mer hållbart samhälle. Inom informatik ges många tillfällen att arbeta ur ett hållbart perspektiv. Detta kan exempelvis vara vid projekt och analyser inom tjänstedesign, digital marknadsföring, digital handel och entreprenörskap. Vanliga frågor som studeras inom ämnet är: Vad skiljer digital marknadsföring från traditionell? Vad utmärker den digitala era vi just nu lever i ur ett kund- och systemperspektiv? Hur kan vi utnyttja den enorma mängd data som finns på sociala medier och andra digitala plattformar för att skapa nya tjänster? Inom kursen erbjuds du en studiemiljö med hög kvalitet. Ämnet informatik har en profil som innehåller en blandning av teoretiskt innehåll och verklighetsnära moment samt nära kontakt med företag och samhälle.