Unik ingång till informationsförvaltning

Kurs

Informationsförvaltning

30 hp

Höst

100%

Campus

Under kursens gång får du lära dig om svensk förvaltningshistoria, informationsförvaltningens roll i arbetslivet, de mest framträdande samhällsvetenskapliga organisationsteoretiska ansatserna, grunddragen i informationsekonomi och dessutom att redogöra för och kritiskt tolka immaterialrätten och dess betydelse för informationsekonomin.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Samhällsnyttig utbildning med goda jobbmöjligheter Är du intresserad av att arbeta med informationshantering och research? Arbetsmarknaden för utbildade arkivarier är god och efterfrågan ökar. Det finns ett mycket stort antal arkiv i Sverige och arkivarier behövs på en mängd olika arbetsplatser. Du kan arbeta på myndigheter, i kommuner och landsting, på museum eller fackförbund för att nämna några exempel. Vad gör tidigare studenter nu? Bland tidigare studenter är yrken som arkivarie, registrator och verksamhetsutvecklare vanligt. Ämnet är även användbart om du är intresserad av släktforskning. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dina kunskaper i informationsförvaltning och öva projektledning Kursen behandlar organisationsteorier och proveniensprincipen, informationsekonomi och frågor om öppenhet kontra integritet. Du kommer också öva på att leda ett projekt och argumentera för dess resultat. Du kommer att läsa fem delkurser, varav fyra är gemensamma för alla studenter. Den sista delkursen är valbar. De kurser som är gemensamma är: Organisationsteori och verksamhetsinformation Den globala informationsekonomin Transparens, integritet och informationssäkerhet Projektledning och presentation Sedan kan du välja mellan praktik eller tematisk orientering som valbar delkurs. Arbetssätt Du har cirka fyra till sex timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen sker i form av seminarier och någon enstaka föreläsning. Beroende på vad för valbar delkurs du väljer kan kursen också innehålla praktik. Du examineras bland annat genom obligatorisk närvaro på seminarier, skriftlig hemuppgift, redovisningar, tentamen samt grupparbete. Kursen kommer du att studera tillsammans med cirka tio andra studenter.
Bevara historien och vårda framtiden med digital kompetens Arkivvetenskap är en unik tvärvetenskap där historieämnet samspelar med nutida digital kompetens för att täcka alla delar av informationshantering. Arkivarier finns på många olika platser, både inom det offentliga och det privata: på myndigheter, i kommuner, på landsting, företag, museer, fackförbund med mera. Efterfrågan på välutbildade arkivarier ökar stadigt. Vi lever i ett informationssamhälle och med arkivvetenskap lär du dig beskriva, vårda, bevara och ordna arkiv – både fysiska och digitala. På Södertörns högskola arbetar du med allt från att sätta metadata på digitala filer till det paleografiska tolkandet av en 1700-talsskrift. Du får diskutera och resonera kring frågan om hur vi bäst ordnar information för framtiden. Vilka lagar och regler måste vi förhålla oss till? Ämnet knyter även an till frågor rörande demokrati, integritet och spårbarhet. Har du intresse av att arbeta med informationshantering eller research är arkivvetenskap ett väldigt nyttigt ämne att studera. Ämnet är även användbart om du är intresserad av släktforskning.