Det digitala medielandskapet och sätt att arbeta med det i klassrummet

Kurs

Medie- och informationskunnighet för pedagoger

15 hp

Höst

50%

Distans

Kursen riktar sig till dig, som är yrkesverksam lärare, fritidspedagog eller lärarstudent och som vill fördjupa din förståelse för barn och ungas medievärldar och hur man kan arbeta pedagogiskt med dessa i klassrummet. Under kursen förbättrar du dina egna kunskaper om medier och digitalisering och hur de kan användas i klassrummet. Du lär dig även om hur du kan hjälpa elever utveckla sin kritiska förmåga och uppmuntra dem till deltagande och egen medieproduktion.

Kursen ges på eftermiddagstid och finns både på campus och på distans. Läs mer under Vad ingår.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Förmedla vikten av mediekunnighet till yngre generationer! Efter en avslutad kurs kommer du att ha en fördjupad förståelse för barn och ungas medievärldar och hur du som lärare kan pedagogiskt arbeta med dessa i klassrummet. Kursen tar upp även skolans digitalisering och hur du som pedagog kan förhålla dig till de utmaningar och möjligheter som kommer med denna utveckling. Med kunskap och kritisk medvetenhet om hur medier och digitalisering fungerar, kommer du på ett bättre sätt kunna utveckla elevernas kritiska förmåga och samtidigt uppmuntra dem till deltagande och egen medieproduktion.
Nya tänkesätt kring digitalisering och medier i ditt klassrum Kursen riktar sig till pedagoger för alla verksamheter och skolformer (förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola), samt lärarstudenter i senare delen av sin utbildning. Den bygger i stor utsträckning på studenternas egna erfarenheter från arbetslivet och består av två delkurser: Barn och ungas medievärldar (7,5 hp) Elevens lärande och rättigheter i den digitaliserade skolan (7,5 p) Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom området medie- och kommunikationskunnighet, inklusive kunskaper om källkritik, informationssökning, AI, algoritmer, digitala system och mediernas bilder. Utöver att få aktuell kunskap om det digitala medielandskapet får du även möjlighet att tillsammans med andra utveckla sätt att arbeta med dessa frågor i klassrummet. Arbetssätt Kursen ges på distans och kombinerar självstudier och lärarledda seminarier online. Undervisningen består av bild- och textmaterial som tillgängliggörs på högskolans studiewebb , inlämningsuppgifter, onlinediskussioner, fältarbete/studiebesök samt grupparbeten med andra pedagoger som arbetar inom samma skolform/åldersgrupp. Examinationsformerna under kursen är aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier, workshops och grupparbeten; praktisk och skriftlig redovisning av lektionsupplägg; skriftlig essä om ett pedagogiskt dilemma kopplat till digitalisering.
Rubrik till varför ämnet: Bred förståelse för och kunskap om mediernas roll i samhället Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är ett brett ämne som ger dig kunskap om medier och kommunikation. Du studerar mediernas roll i dagens samhälle och kultur, ur flera olika dimensioner - såväl i samtiden som historiskt, såväl traditionella som sociala medier, såväl på individnivå som samhällsnivå. MKV har som utgångspunkt att samhällen uppstår och utvecklas genom kommunikation, och kretsar därför kring en central fråga: hur kommunikation har förändrat och förändrar samhället. Ämnet är både ständigt aktuellt och ständigt i utveckling, och det gör att diskussionerna som lyfts i utbildningen är dagsfärska. Du får till exempel gå på djupet med fake news, populism, faktaresistens och opinionsbildning, och se vilken roll medierna spelar. Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap ger dig värdefull kompetens för en mängd yrkesroller, då det blir allt viktigare att ha kunskap och förståelse för dagens medieanvändning. Du lär dig förstå samhället genom kommunikationen i media samtidigt som du förbereds för arbete med medier eller medierelaterade frågor. Ämnet ger dig ett brett perspektiv och innefattar områden som till exempel integritetsfrågor, medier och makt, barn och ungdomars medieanvändning, olika målgrupper och mediers oberoende. Du kommer även att få diskutera hur medier formar samhället, men även reflektera kring hur olika grupper representeras i media. På Södertörns högskola har MKV en humanistisk tillämpning - genom historiska perspektiv och aktuell vetenskaplig forskning får du studera mediers roll ur ett mångsidigt perspektiv och får en bred förståelse för ämnet.