Vad ingår?

Nya tänkesätt kring digitalisering och medier i ditt klassrum

Kursen riktar sig till pedagoger för alla verksamheter och skolformer (förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola), samt lärarstudenter i senare delen av sin utbildning. Den bygger i stor utsträckning på studenternas egna erfarenheter från arbetslivet och består av två delkurser:

  • Barn och ungas medievärldar (7,5 hp)
  • Elevens lärande och rättigheter i den digitaliserade skolan (7,5 p)

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom området medie- och kommunikationskunnighet, inklusive kunskaper om källkritik, informationssökning, AI, algoritmer, digitala system och mediernas bilder. Utöver att få aktuell kunskap om det digitala medielandskapet får du även möjlighet att tillsammans med andra utveckla sätt att arbeta med dessa frågor i klassrummet.

Arbetssätt

Kursen ges på distans och kombinerar självstudier och lärarledda seminarier online. Undervisningen består av bild- och textmaterial som tillgängliggörs på högskolans studiewebb , inlämningsuppgifter, onlinediskussioner, fältarbete/studiebesök samt grupparbeten med andra pedagoger som arbetar inom samma skolform/åldersgrupp.

Examinationsformerna under kursen är aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier, workshops och grupparbeten; praktisk och skriftlig redovisning av lektionsupplägg; skriftlig essä om ett pedagogiskt dilemma kopplat till digitalisering.