Bänk i gräs och blommor.

Vill du förstå hur miljöförändringar påverkar vårt samhälle?

Kurs

Miljövetenskap A natur-sam

30 hp

Vår

100%

Campus

Har du ett intresse för miljöfrågor? Under kursen utvecklar du förståelsen för hållbar utveckling! Kursen kombinerar natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv. Du presenteras för olika miljöhistoriska och miljöetiska perspektiv på natur och samhälle. Tillsammans med kunskaper om evolutionen lär du dig att förstå hur människa, samhälle och miljö påverkar varandra.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Ingen fattigdom Ingen fattigdom
Ingen hunger Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Hav och marina resurser Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och kompetens att analysera, förvalta och förmedla miljöfrågor Miljövetenskapens tvärvetenskapliga upplägg bidrar till att du efter studierna har breda arbetsmöjligheter. Du har kunskapen att analysera miljöförändringar och samhällets hantering av dessa genom exempelvis forskning och konsultverksamhet. Eller så kan du bidra med kunskap om förvaltning av miljö och hållbarhetsfrågor samt informera och kommunicera om miljö och hållbarhet på olika företag eller intresseorganisationer. Kompetens om miljö och hållbar utveckling behövs på alla företag och organisationer som analyserar, kommunicerar och hanterar miljö- och hållbarhetsfrågor. Exempel på arbetsplatser är kommuner, statliga och internationellt miljörelaterade förvaltningsorganisationer eller privata företag. Studier i miljövetenskap kopplar direkt till lokala, nationella och globala miljö- och hållbarhetsutmaningar. Det ger dig en stabil bakgrund att driva vidare samhällets debatt och hantering av dessa frågor, både i vardagen och i politiken. Läs om ämnets forskning
Genom flera perspektiv lär du dig förstå sambandet mellan samhälle och miljö Kursen ger dig en introduktion till den viktiga kopplingen mellan samhälle och miljö. Samtliga delkurser ger dig kunskap i alla globala mål för hållbar miljö. Du presenteras för flera av de naturvetenskapliga teorier och processer som är viktiga för att förstå hur människa och miljö påverkar varandra. Kursen består av tre delkurser: Introduktion till hållbar utveckling Ekofysiologi Naturens processer Den första delkursen tar upp alla aspekter på hållbarhet. Du får en inblick problematiken kopplat till miljö och hållbar utveckling. Du diskuterar relationen mellan människa, samhälle och ekosystem ur både natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv. Du lär dig om olika miljöhistoriska och miljöetiska perspektiv på natur och samhälle. I den andra delkursen får du lära dig om de processer som har format livet på jorden. Du får studera hur olika miljöfaktorer påverkar olika typer av levande organismer, och vad det kan få för konsekvenser. Du lär dig om den evolutionära historien. Vilket ger dig större möjlighet att bedöma risker och förutsättningar för hur våra biologiska samhällen kommer påverkas av kommande miljöförändringar. I den tredje delkursen får du undersöka jordens historia och fysiska miljö. Du får bland annat studera jordens klimatzoner, grundläggande processer i samhällsekologi och hur ekosystem förändras över tid. Arbetssätt Det är cirka två till fyra timmar och cirka tre till fyra dagar lärarledd tid i veckan. Undervisningen sker främst genom föreläsningar, seminarier, exkursioner och laborationer. Du examineras genom skriftlig tentamen samt skriftliga och muntliga redovisningar, både enskilt och i grupp. Du studerar tillsammans med ungefär 60-80 andra studenter. Det innefattar både fristående studenter och studenter som läser programmet Miljö och utveckling. Under sista delkursen deltar du i en exkursion med övernattning vid Askö fältstation söder om Trosa.
Studera hur sambandet mellan människan och naturen påverkar miljön FNs globala miljömål är en tydlig reaktion på stora förändringar i vår omvärld. Förändringar som gäller både naturliga och mänskligt skapade system. Läs denna kurs och öka din förståelse för hur vi ska hantera och planera vår framtid. Genom studier i miljövetenskap undersöker du sambandet mellan människan och naturen, och hur det sambandet påverkar miljön och hållbar utveckling. Ämnet berör flera viktiga samhällsfrågor och hållbarhetsmål. Du får förståelse kring miljöproblem och miljöförändringars början, omfattning och hantering. Samtidigt får du djupdyka i aktuella miljöfrågor, som minskad biologisk mångfald, miljöavgifter och klimatfrågor. Ämnet tillämpar ett tvärvetenskapligt perspektiv eftersom det fokuserar på både människan och naturen. Det innebär att du läser naturvetenskapliga ämnen lika mycket som samhällsvetenskapliga ämnen för att få en bred förståelse och perspektiv på dagens och framtidens utmaningar. Du får till exempel studera kopplingen mellan miljö och människors socioekonomiska förutsättningar, samt hur mänskliga aktiviteter som jordbruk och användning av kemikalier påverkar ekosystemet. Miljövetenskap har ett brett perspektiv där du får undersöka hur samhället i stort hanterar miljöfrågor och miljöproblem. Samtidigt tar ämnet upp specifika frågor, som exempelvis Östersjöns miljöutmaningar, skogsbrukets påverkan och stadsnära miljö.