Vad ingår?

Fördjupad professionskunskap i det polisiära arbetets utförande

Kursen Polisiärt arbete, praktiknära studier 1 (PAPS1) riktar sig till dig som är polisutbildad och antingen är verksam polis idag, eller har varit det tidigare. Att kursen är praktiknära innebär att dina erfarenheter av arbete inom Polisen ges stort fokus, och att de teorier som behandlas på kursen på olika sätt knyts an till dina erfarenheter av praktik. Kursen bygger på en växelverkan mellan teori och praktik, där du ges möjligheter att reflektera över dina praktiska kunskaper och erfarenheter med stöd i teorier som behandlas på kursen.

Studier i Polisiärt arbete innebär att du fördjupar din förståelse av polisens verksamhet, med särskilt fokus på det polisiära arbetet som process. Här ligger betoningen på att belysa och förstå hur Polisen arbetar med sitt uppdrag, och att kritiskt undersöka konsekvenser av detta.

På kursen ges du möjlighet till kompetensutveckling inom två viktiga områden för Polisen: brottsförebyggande samt brottsutredande arbete. Centralt på kursen är att skapa en övergripande förståelse för omständigheter relevanta för det brottsförebyggande och det brottsutredande uppdraget. På kursen utvecklar du som student också din kompetens i vetenskaplig metod och genomför en mindre praktiknära studie. Utgångspunkten är att ge dig verktyg att med stöd i aktuell forskning, vetenskaplig teori och metod kunna bidra till att utveckla och utvärdera polisiära arbetsmetoder.

Efter avslutad kurs har du möjlighet att söka Polisiärt arbete, praktiknära studier 2 (PAPS2), vilken tillsammans med avslutat polisprogram, kan ge dig en kandidatexamen i Polisiärt arbete.

Arbetssätt

Kursen ges på halvfart på distans med totalt tre fysiska campusträffar. Det innebär att merparten av studierna kan genomföras i form av självstudier på distans, med hjälp av högskolans lärplattform Canvas.

Undervisning sker i form av webbaserade föreläsningar och diskussioner, skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt seminarier. De vanligaste examinationsformerna är hemtentamen och olika former av skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen avslutas med en mindre praktiknära studie, där varje student försvarar sin egen studie, samt opponerar på en annan students studie.

Vid ytterligare frågor om kursen skriv till polisiartarbete@sh.se

Har du frågor om kursens innehåll är du välkommen att kontakta ämnesrådets ordförande Lina Nyroos, lina.nyroos@sh.se eller avdelningsföreståndare Lotta Tillberg, lotta.tillberg@sh.se.

Behörigheter och ansökan om reell kompetens

Utbildningen kräver utöver grundläggande behörighet även särskild behörighet om 120 högskolepoäng i huvudområdet polisiärt arbete. Du som har en äldre polisutbildning som inte genererat högskolepoäng uppmanas ansöka om reell kompetens för den särskilda behörigheten. Samtliga handlingar gällande reell kompetens måste vara inne senast den 15 april 2024, sen komplettering behandlas ej. Vid eventuell sen ansökan måste du inkomma med handlingarna i samband med ansökan.

Din ansökan ska innehålla följande:

Vid ytterligare frågor om kursen skriv till polisiartarbete@sh.se