biblioteket

Fördjupa din professionskunskap genom kritisk reflektion med lärare och andra erfarna poliser

Kurs

Polisiärt arbete, praktiknära studier 2

30 hp

Höst

50%

Distans

I kursen Polisiärt arbete, praktiknära studier 2 kommer du att ytterligare fördjupa dina kunskaper i polisiärt arbete. Detta innebär att du får ökad förståelse för arbetssätt och processer som tillämpas inom polisiär verksamhet. Du använder teorierna som behandlas på delkurserna, för att kritiskt reflektera över dina erfarenheter i arbetet som polis. Dina praktiska erfarenheter av polisyrket är centrala i utbildningsprocessen. Efter avslutad kurs kan du ansöka om att ta ut en kandidatexamen inom huvudområdet Polisiärt arbete.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Bredda din kompetens för att utveckla polisens arbete Polisens arbete är komplext och mångfacetterat. Med kurser i Polisiärt arbete, praktiknära studier breddar du din kompetens i att på olika sätt och i olika funktioner och befattningar medverka till trygga medborgare och säkrare samhällen. Du får fördjupade kunskaper i hur du kan bidra till polisens verksamhet, samt kunskaper i både brottsförebyggande och i brottsutredande arbete. Tillsammans med ett avslutat polisprogram, kan kurserna Polisiärt arbete, praktiknära studier även ge dig en kandidatexamen i Polisiärt arbete. ”Efter 10 år som polis kände jag att jag ville studera igen och bredda mitt kunnande. All den erfarenhet som jag fått under dessa 10 år gör att jag kan ta till mig studierna och reflektera över mitt yrkesliv, och det ger mig stor personlig utveckling. Utbildningen innehåller kurser som intresserar mig och de är högst relevanta och med i tiden. Polisyrket är komplext, och utbildningen lyfter detta. Att det är praktiknära studier som leder till en akademisk examen ser jag som en stor bonus.” Polis, främst i yttre tjänst, blandat med internationella uppdrag. Polisiärt arbete, praktiknära studier
Fördjupad professionskunskap i det polisiära arbetets utförande Polisiärt arbete, praktiknära studier 2 syftar till att fördjupa dina kunskaper i polisiärt arbete, vilket innebär ökad förståelse för arbetssätt och processer som tillämpas inom polisiär verksamhet. Att kursen är praktiknära innebär att dina erfarenheter är centrala, och genomgående sätts i dialog med olika teoretiska perspektiv som behandlas på delkurserna. Kursen ger dig möjlighet att utveckla ditt professionella omdöme samt reflektera över olika etiska perspektiv. Kursen är indelad i tre delkurser som du läser på halvfart (50% studietakt). Den första delkursen belyser polisiära arbetsmetoder i olika nationella kontexter, med utgångspunkt i det svenska samhället. Under den andra delkursen fördjupas dina kunskaper om kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder, relevanta för att kunna värdera polisiärt arbete ur ett kritiskt perspektiv. Den tredje delkursen är en uppsatskurs, där du författar en uppsats med utgångspunkt i innehållet i de två tidigare delkurserna. Här ges stort utrymme för dig att formulera och fördjupa dig i en fråga som du ser som central för polisens verksamhet. Delkursen avslutas med ett examinationsseminarium där du dels försvarar din egen uppsats, dels opponerar på annan students arbete. Arbetssätt Utbildningen ges i huvudsak på distans, där arbetsformerna utgörs av webbaserade föreläsningar och diskussioner, skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt seminarier. Undervisningen har sin grund i ett problembaserat arbetssätt med en hög grad av integration mellan teori och yrkespraktik. Ett mindre antal fysiska träffar med seminarier förekommer, vilket bidrar till erfarenhetsutbyte mellan studenterna. Eftersom kursen ges på halvfart och ska gå att kombinera med yrkeslivet är momenten på kursen konstruerade så att studenten själv ges stort utrymme att planera sin tid. Vid ytterligare frågor om kursen skriv till polisiartarbete@sh.se . Har du frågor om kursens innehåll är du välkommen att kontakta ämnesrådets ordförande Lina Nyroos, lina.nyroos@sh.se eller avdelningsföreståndare Lotta Tillberg, lotta.tillberg@sh.se . Behörigheter och ansökan om reell kompetens För att antas till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet även särskild behörighet om 150 högskolepoäng i polisiärt arbete inklusive kursen Polisiärt arbete, praktiknära studier 1, 30 högskolepoäng eller motsvarande. Du som har en äldre polisutbildning som inte genererat högskolepoäng uppmanas ansöka om reell kompetens för den särskilda behörigheten. Samtliga handlingar gällande reell kompetens måste vara inne senast den 15 april 2024 , sen komplettering behandlas ej. Vid eventuell sen ansökan måste du inkomma med handlingarna i samband med ansökan. Din ansökan ska innehålla följande: Blanketten Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs (pdf). Du hittar mer information på antagning.se Kursintyg/examensbevis från din avklarade polisutbildning Vid ytterligare frågor om kursen skriv till polisiartarbete@sh.se