Vad ingår?

Fördjupad professionskunskap i det polisiära arbetets utförande

Polisiärt arbete, praktiknära studier 2 syftar till att fördjupa dina kunskaper i polisiärt arbete, vilket innebär ökad förståelse för arbetssätt och processer som tillämpas inom polisiär verksamhet. Att kursen är praktiknära innebär att dina erfarenheter är centrala, och genomgående sätts i dialog med olika teoretiska perspektiv som behandlas på delkurserna. Kursen ger dig möjlighet att utveckla ditt professionella omdöme samt reflektera över olika etiska perspektiv.

Kursen är indelad i tre delkurser som du läser på halvfart (50% studietakt). Den första delkursen belyser polisiära arbetsmetoder i olika nationella kontexter, med utgångspunkt i det svenska samhället. Under den andra delkursen fördjupas dina kunskaper om kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder, relevanta för att kunna värdera polisiärt arbete ur ett kritiskt perspektiv. Den tredje delkursen är en uppsatskurs, där du författar en uppsats med utgångspunkt i innehållet i de två tidigare delkurserna. Här ges stort utrymme för dig att formulera och fördjupa dig i en fråga som du ser som central för polisens verksamhet. Delkursen avslutas med ett examinationsseminarium där du dels försvarar din egen uppsats, dels opponerar på annan students arbete.

Arbetssätt

Utbildningen ges i huvudsak på distans, där arbetsformerna utgörs av webbaserade föreläsningar och diskussioner, skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt seminarier. Undervisningen har sin grund i ett problembaserat arbetssätt med en hög grad av integration mellan teori och yrkespraktik. Ett mindre antal fysiska träffar med seminarier förekommer, vilket bidrar till erfarenhetsutbyte mellan studenterna. Eftersom kursen ges på halvfart och ska gå att kombinera med yrkeslivet är momenten på kursen konstruerade så att studenten själv ges stort utrymme att planera sin tid.

Vid ytterligare frågor om kursen skriv till polisiartarbete@sh.se.

Har du frågor om kursens innehåll är du välkommen att kontakta ämnesrådets ordförande Lina Nyroos, lina.nyroos@sh.se eller avdelningsföreståndare Lotta Tillberg, lotta.tillberg@sh.se.

Behörigheter och ansökan om reell kompetens

För att antas till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet även särskild behörighet om 150 högskolepoäng i polisiärt arbete inklusive kursen Polisiärt arbete, praktiknära studier 1, 30 högskolepoäng eller motsvarande. Du som har en äldre polisutbildning som inte genererat högskolepoäng uppmanas ansöka om reell kompetens för den särskilda behörigheten. Samtliga handlingar gällande reell kompetens måste vara inne senast den 15 april 2024, sen komplettering behandlas ej. Vid eventuell sen ansökan måste du inkomma med handlingarna i samband med ansökan.

Din ansökan ska innehålla följande:

Vid ytterligare frågor om kursen skriv till polisiartarbete@sh.se