Svarta stolar staplade på varandra.

Vill du bli bättre på att tala inför, och med, andra?

Kurs

Retorik i praktiken

7.5 hp

Höst / Vår

50%

Campus

Genom kursen Retorik i praktiken får du utveckla teoretiska och praktiska kunskaper som gör dig till en bättre talare. Du utvecklar din förmåga att argumentera och lär dig hur du ska planera och förbereda dig inför olika talsituationer. Målet är att du ska känna dig säker som talare, både privat och i arbetslivet.

Kursen ges på kvällstid.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Språklig och kommunikativ kunskap som efterfrågas inom flera branscher Efter studier inom retorik har du eftertraktade kunskaper inom kommunikation och språk i stort, både gällande muntlig och skriftlig framställning. Inom i princip alla företag, organisationer och myndigheter finns det en kommunikationsavdelning som har behov av medarbetare med gedigen språk- och kommunikationsutbildning. Behovet av dina kompetenser kommer med andra ord inte vara begränsade till bara en bransch efter retorikstudier. Exempel på yrkestitlar du kan ha efter studierna är retorikkonsult, talskrivare, redaktör, kommunikatör, utredare, opinionsstrateg eller kommentator i media. Du har goda förutsättningar för alla yrken som efterfrågar välgrundad förståelse för vilken betydelse innehåll och språklig utformning har för kommunikationen. Efter kursen har du verktyg och förutsättningarna för att bli en bättre och tryggare talare, oavsett situation. Läs om ämnets forskning
Utmanas och utvecklas genom retoriska övningar Kursen är praktiskt orienterad och ger dig verktyg för att tala inför olika grupper på ett målgruppsanpassat, övertygande och uttrycksfullt sätt. Under kursen varvas retoriska teorier med praktiska övningar. Syftet är att du ska träna upp din retoriska förmåga att tala i olika sammanhang. Kursen fokuserar på muntlig retorik, med en teoretisk grund. Dina egna erfarenheter av situationer, utmaningar och intressen används som utgångspunkt. Kursen berör bland annat planering av tal, argumentation, samtal, lyssnandets funktion, minnestekniker och kroppsspråk. Efter dina muntliga framföranden får du konstruktiv återkoppling. Detta då du utvecklar din förmåga att hålla muntliga presentationer. Arbetssätt Kursen ges på halvfart och innefattar cirka två timmar lärarledd undervisning per vecka. Resterande tid innebär egna studier. Du examineras i form av talövningar och en skriftlig inlämningsuppgift. Du studerar tillsammans med en grupp om 20 studenter. Inför vissa moment kan ni delas in i mindre grupper.
Praktisk retorisk förmåga med stark teoretisk förankring Retoriken har sedan länge haft en framträdande roll i europeisk samhällsutveckling. Med ett historiskt perspektiv utforskar retoriken hur språkets verbala, icke-verbala och visuella resurser används och hur användningen skiljer sig åt beroende på avsändare, situation och syfte. I retoriken studerar du hur människor använder olika språkresurser för att både skapa förutsättningar för kommunikation, och för att utbyta kunskaper, åsikter, perspektiv, känslor och attityder. När du läser retorik får du studera hur du kan använda språket för att utforska kunskap, skapa och upprätthålla gemenskaper, reglera och bedöma i frågor om etik och moral. Varje språklig handling studeras i relation till en avgränsad situation, både för att kunna se situationens deltagare och villkor, men även vilka grupper eller perspektiv som exkluderas. Inom retorikämnet på Södertörns högskola förenar vi kunskaper från den retoriska traditionen med modern forskning kring språk, kultur och samhälle. Du får kunskap i hur du omsätter dina teoretiska kunskaper i praktiken genom att öva på muntlig och skriftlig framställning. Syftet är att ge dig redskapen att kunna göra medvetna och situationsbaserade språkliga val. Kursen är för dig som kommunicerar muntligt i yrkeslivet eller under studierna. Du får möjlighet att förbereda och hålla olika typer av tal. Stort fokus ligger på att du ska få konstruktiv återkoppling på dina muntliga framföranden. Detta för att du utvecklar din förmåga att hålla muntliga presentationer. Genom retorisk kompetens kan du bidra till en god utveckling i samhället. Du får redskap att uttrycka dig och driva igenom viktiga frågor. På så sätt kan retorik kopplas till viktiga frågor som hälsa, jämlikhet och demokrati. Retorisk kompetens kan användas för att främja samarbete, god förhandling och förståelse.