Agera välgrundat i klimatfrågan

Kurs

Retorik och klimatomställning

7.5 hp

ST

50%

Distans

Kursen vänder sig till dig som har ett engagemang och intresse för hållbar utveckling och klimatomställning. Du får genom kursen en bättre grund att kunna arbeta retoriskt med frågor som rör klimatet. Fokus är på produktiva klimatsamtal, samt den retoriska gestaltningen av klimatfrågor i politik, medier och kommersiell kommunikation.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Språklig och kommunikativ kunskap som efterfrågas inom flera branscher Kursen fungerar bra som ett komplement till dig som redan har en examen och vill komplettera den med kompetens inom retorik och klimatomställning. Den kan också läsas som en första introduktion för dig som är nyfiken på fördjupade studier inom retorik och hållbar utveckling. Fortsatta studier kan då t.ex. bedrivas inom Retorikkonsultprogrammet – inriktning politisk kommunikation och hållbar utveckling. Efter studier inom retorik har du eftertraktade kunskaper inom kommunikation och språk i stort, både gällande muntlig och skriftlig framställning. Inom i princip alla företag, organisationer och myndigheter finns det en kommunikationsavdelning som har behov av medarbetare med gedigen språk- och kommunikationsutbildning. Behovet av dina kompetenser kommer med andra ord inte vara begränsade till bara en bransch efter retorikstudier. Exempel på yrkestitlar du kan ha efter studierna är retorikkonsult, talskrivare, redaktör, kommunikatör, utredare, opinionsstrateg eller kommentator i media. Du har goda förutsättningar för alla yrken som efterfrågar välgrundad förståelse för vilken betydelse innehåll och språklig utformning har för kommunikationen. Läs om ämnets forskning
Värdefull kompetens för att hantera utmaningar. Klimatomställning är en central utmaning för såväl näringsliv som offentlig sektor och civilsamhället – samtidigt finns det en stor brist på kunskap om hur man kan arbeta retoriskt för att få förändringar till stånd. Kursen ger dig som student värdefull kompetens för att hantera just de utmaningar som många organisationer – samt vårt samhälle som helhet – står inför idag och många år framåt. Som student får du under kursen utveckla din förmåga att agera välgrundat i situationer där klimatfrågor diskuteras, studera olika former av klimatkommunikation, samt tillägna sig en förståelse för hur retoriska perspektiv kan användas för att få syn på och belysa klimatfrågornas komplexitet. Kursen ges på distans vilket ger dig som student stor frihet att själv planera din arbetstid. Kursen innehåller seminarier som sker på videolänk och grupparbeten. Kursen går på halvfart, men i praktiken kan man som student själv välja att växla upp studietempot under vissa veckor – och istället minska arbetsinsatsen under andra veckor. Kursen har ingen obligatorisk närvaro på campus. Kursens pedagogik bygger på att forskning och traditionell kurslitteratur varvas med en mångfald av perspektiv som hämtas från bland annat näringsliv och det civila samhället. Detta sker framförallt genom att du som student får ta del av podcast-avsnitt, panelsamtal och inspelade föreläsningar. Kursen innehåller också tre större praktiska uppgifter: ett samtal om omställning, en klimatretorisk analys, samt ett mindre projekt inom omställningsretorik; alla dessa kan med fördel genomföras i samarbete med en extern aktör, som en privat arbetsgivare eller en organisation inom det civila samhället. Genom kursen får du som student verktyg för att arbeta retoriskt med att främja klimatomställning och därmed bekämpa klimatförändringarna. Det handlar om att förstå grundläggande retoriska utmaningar för klimatomställning som att kommunicera i komplexa frågor som innefattar värdekonflikter, att bidra till produktiva samtal om omställning, samt att bättre förstå klimatkommunikationens i sociala medier, traditionell nyhetsrapportering, politisk retorik och kommersiell marknadsföring.
Praktisk retorisk förmåga med stark teoretisk förankring Retoriken har sedan länge haft en framträdande roll i europeisk samhällsutveckling. Med ett historiskt perspektiv utforskar retoriken hur språkets verbala, icke-verbala och visuella resurser används och hur användningen skiljer sig åt beroende på avsändare, situation och syfte. I retoriken studerar du hur människor använder olika språkresurser för att både skapa förutsättningar för kommunikation, och för att utbyta kunskaper, åsikter, perspektiv, känslor och attityder. När du läser retorik får du studera hur du kan använda språket för att utforska kunskap, skapa och upprätthålla gemenskaper, reglera och bedöma i frågor om etik och moral. Varje språklig handling studeras i relation till en avgränsad situation, både för att kunna se situationens deltagare och villkor, men även vilka grupper eller perspektiv som exkluderas. Inom retorikämnet på Södertörns högskola förenar vi kunskaper från den retoriska traditionen med modern forskning kring språk, kultur och samhälle. Du får kunskap i hur du omsätter dina teoretiska kunskaper i praktiken genom att öva på muntlig och skriftlig framställning. Syftet är att ge dig redskapen att kunna göra medvetna och situationsbaserade språkliga val.