Staplade stolar på rad.

Vem får påverka politiken - varför och hur?

Kurs

Statsvetenskap A

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Är du intresserad av beslutsfattande och maktförhållanden i samhället? Vill du ha förståelse för politik och politiska beslut? Statsvetenskap A ger dig grundläggande kunskaper om politikens historia, samtida svensk och internationell politik och verktygen för att analysera hur och varför samhällen ser ut som de gör.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med omvärldsanalys och samhällsbeslut i olika branscher Statsvetenskap ger dig viktiga och värdefulla kunskaper om du vill arbeta med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning. Ämnet är relevant för en mängd yrken och du kan arbeta både offentligt och privat. Studier i statsvetenskap är en styrka för chefsjobb inom organisationer och offentlig förvaltning, och en lämplig utbildning för dig som vill bli engagerad i sociala rörelser eller politiska partier. Efter studierna har du en bred kunskap om samhället i stort och dess uppbyggnad. Du har med dig en förmåga att tänka och reflektera kritiskt och självständigt. En av de viktigaste egenskaperna du får genom studier i statsvetenskap är att kunna se hur samhällets resurser fördelas ut men även förstå varför. Du får med dig förmågan att ständigt ifrågasätta istället för att acceptera, men också att kunna diskutera och hantera olika åsikter. Genom vetenskapliga studier i ämnet lär du dig att arbeta metodiskt med en tydlig koppling till teori och empiriska bevis. Utbildningen är därför även forskarförberedande. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter som har läst statsvetenskap arbetar bland annat på regeringskansliet, myndigheter, EU, nyhetsmedier och kommunal förvaltning i yrken som handläggare, analytiker eller utredare. Läs om ämnets forskning
Introduktion till politikens historia och modern svensk och internationell politik I Statsvetenskap A introduceras du till studier av politiska idéer, institutioner och aktörer på såväl lokal, regional och nationell som internationell nivå. Under hela kursen ligger tyngdpunkten i statsvetenskapens grundläggande frågor om demokrati och makt. Terminen är uppdelad i fyra delkurser. I den första delkursen ställs frågan: vad är politik? Du får studera både klassiska och moderna politiska ideologier och idéer för att kunna se politiken ur flera synvinklar. Du går vidare i den andra delkursen med att studera olika politiska system, med huvudsakligt fokus på demokrati och demokratisering. Begrepp som lyfts under denna kurs är exempelvis parlamentalism/presidentalism, valsystem och konstitutionalism. Den tredje delkursen berör offentlig förvaltning och du får diskutera vilka problem som kan uppstå när man ska skapa förvaltning för att realisera politiken. Till exempel belyses och problematiseras relationen mellan demokrati och byråkrati. Terminen avslutas med en delkurs som handlar om internationell politik: internationella system, mellanstatliga relationer och forskningen om staters utrikespolitik står i fokus. Arbetssätt Kursen ges på heltid vilket innebär att du förväntas studera 40 timmar i veckan. Undervisningen sker i form av seminarier och du examineras genom sals- eller hemtentamen. Det kan även förekomma gästföreläsningar under kursens gång. Cirka 100 studenter antas till kursen, gruppen delas in i mindre seminariegrupper om cirka 20 studenter.
Få en djupare förståelse för hur den politiska världen fungerar Statsvetenskap kretsar kring politik och politiska beslut. Ett centralt ämne inom statsvetenskap är hur människor fattar kollektiva beslut om fördelningen av samhällets resurser - vem får vad, i vilka mängder och varför? Som individer och medborgare i ett samhälle påverkas vi ständigt av politiska beslut. Politiska beslut är kopplade till nästan alla aktuella och viktiga samhällsfrågor – våra rättigheter som medborgare och icke-medborgare, vår personliga trygghet, våra ekonomiska utsikter, vår utbildning och vår sjukvård. I Sverige och i många andra länder formas dessa beslut genom demokratin, men demokratin antar i praktiken många olika former. När du studerar statsvetenskap får du diskutera och undersöka frågor som: Hur fungerar den representativa demokratin, formellt och i praktiken? Hur uppstår krig och hur uppnås fred? Hur är makt organiserad och fördelad i världspolitiken? Hur kan nationalism frodas trots att vi lever i en globaliserad värld? Varför ser politiska partier och den politiska debatten olika ut i olika länder? Genom studier i statsvetenskap får du analysera beslutsfattande och maktförhållanden och uppmuntras till kritiskt tänkande om samhället och dess organisationer. Du får en djupare förståelse för hur den politiska världen fungerar, inte bara i Sverige utan även i andra länder och världsdelar. På Södertörns högskola får du en bred insikt i statsvetenskapens viktigaste områden, med extra betoning på frågor som rör demokrati och styrning. På högskolan bedrivs forskning om bland annat politiska partier, demokrati och demokratisering, ledarskap, migration och dess konsekvenser. Undervisningen har därför en nära koppling till aktuell forskning och modern teori.