Vad ingår?

Introduktion till politikens historia och modern svensk och internationell politik

I Statsvetenskap A introduceras du till studier av politiska idéer, institutioner och aktörer på såväl lokal, regional och nationell som internationell nivå. Under hela kursen ligger tyngdpunkten i statsvetenskapens grundläggande frågor om demokrati och makt.

Terminen är uppdelad i fyra delkurser. I den första delkursen ställs frågan: vad är politik? Du får studera både klassiska och moderna politiska ideologier och idéer för att kunna se politiken ur flera synvinklar. Du går vidare i den andra delkursen med att studera olika politiska system, med huvudsakligt fokus på demokrati och demokratisering. Begrepp som lyfts under denna kurs är exempelvis parlamentalism/presidentalism, valsystem och konstitutionalism.

Den tredje delkursen berör offentlig förvaltning och du får diskutera vilka problem som kan uppstå när man ska skapa förvaltning för att realisera politiken. Till exempel belyses och problematiseras relationen mellan demokrati och byråkrati. Terminen avslutas med en delkurs som handlar om internationell politik: internationella system, mellanstatliga relationer och forskningen om staters utrikespolitik står i fokus.

Arbetssätt

Kursen ges på heltid vilket innebär att du förväntas studera 40 timmar i veckan. Undervisningen sker i form av seminarier och du examineras genom sals- eller hemtentamen. Det kan även förekomma gästföreläsningar under kursens gång.

Cirka 100 studenter antas till kursen, gruppen delas in i mindre seminariegrupper om cirka 20 studenter.