Varför ämnet?

Få en djupare förståelse för hur den politiska världen fungerar

Statsvetenskap kretsar kring politik och politiska beslut. Ett centralt ämne inom statsvetenskap är hur människor fattar kollektiva beslut om fördelningen av samhällets resurser - vem får vad, i vilka mängder och varför?

Som individer och medborgare i ett samhälle påverkas vi ständigt av politiska beslut. Politiska beslut är kopplade till nästan alla aktuella och viktiga samhällsfrågor – våra rättigheter som medborgare och icke-medborgare, vår personliga trygghet, våra ekonomiska utsikter, vår utbildning och vår sjukvård. I Sverige och i många andra länder formas dessa beslut genom demokratin, men demokratin antar i praktiken många olika former.

När du studerar statsvetenskap får du diskutera och undersöka frågor som: Hur fungerar den representativa demokratin, formellt och i praktiken? Hur uppstår krig och hur uppnås fred? Hur är makt organiserad och fördelad i världspolitiken? Hur kan nationalism frodas trots att vi lever i en globaliserad värld? Varför ser politiska partier och den politiska debatten olika ut i olika länder?

Genom studier i statsvetenskap får du analysera beslutsfattande och maktförhållanden och uppmuntras till kritiskt tänkande om samhället och dess organisationer. Du får en djupare förståelse för hur den politiska världen fungerar, inte bara i Sverige utan även i andra länder och världsdelar.

På Södertörns högskola får du en bred insikt i statsvetenskapens viktigaste områden, med extra betoning på frågor som rör demokrati och styrning. På högskolan bedrivs forskning om bland annat politiska partier, demokrati och demokratisering, ledarskap, migration och dess konsekvenser. Undervisningen har därför en nära koppling till aktuell forskning och modern teori.