Träd framför trappa.

Expertis om EU:s växande påverkan på den svenska rättsordningen

Program

Magisterprogram i Europarättsliga studier

60 hp

Höst

100%

Campus

EU-rätten har en växande påverkan på den svenska rättsordningen i stort och förvaltningsrätten i synnerhet. Med denna utveckling kommer en efterfrågan på kunskap och färdigheter inom området. Magisterprogrammet i Europarättsliga studier, vars fokus ligger på principerna om god förvaltning, möter denna efterfrågan.  

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Möt arbetsmarknadens efterfrågan på kunskap och färdigheter inom området Magisterprogrammet ger dig en gedigen grund för kvalificerat handläggnings- och utredningsarbete inom både den offentliga och privata sektorn. Med hänsyn till EU-rättens växande påverkan på den svenska rättsordningen och den svenska förvaltningsrätten ökar efterfrågan på kunskap och färdigheter inom området. Genom Magisterprogrammet i Europarättsliga studier möter du denna efterfrågan och skaffar dig kompetens på en viktig arbetsmarknad. Efter studierna har du fördjupad kunskap om EU:s förvaltningsrätt och utvecklad förståelse för juridiska, politiska och ekonomiska frågor. Läs om ämnets forskning
Fördjupade delkurser och en magisteruppsats om ett specifikt EU-direktiv och dess effekter Magisterprogrammet i europarättsliga studier innefattar två delar. Den första delen utgörs av en fördjupningskurs på 30 högskolepoäng som belyser principerna om god förvaltning ur både ett europeiskt och nationellt perspektiv. Kursen består av två delkurser. Den första delkursen ger fördjupad kunskap om och förståelse för EU och principerna om god förvaltning. Den andra delkursen behandlar olika politikområden inom EU såsom miljö, konsumentskydd och konkurrens och hur de europeiska reglerna tillämpas på nationell nivå. I den andra delen, som utgörs av en magisteruppsats om 30 högskolepoäng, ligger fokus på EU-rättens påverkan på den nationella förvaltningsrätten inom ett specifikt lagstiftningsområde. I magisteruppsatsen undersöker du ett specifikt EU-direktiv och dess påverkan på den svenska rättsordningen, med betoning på principerna om god förvaltning. Magisterprogrammet i sin helhet ger fördjupad kunskap och förståelse för den pågående europeiseringsprocessen av förvaltningsrätten. Termin 1 Principerna om god förvaltning i EU, God förvaltning i EU och den nationella praktiken Termin 2 Magisteruppsats Arbetssätt Under den första terminen sker undervisningen i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och studiebesök. Samtliga undervisningsmoment är obligatoriska och du examineras genom en skriftlig hemtentamen, aktivt deltagande på seminarier, muntlig presentation och skriftliga inlämningsuppgifter. Examinationsmomenten kan ske både individuellt och gruppvis. Under den andra terminen examineras du genom självständigt författande av uppsats, försvar och opposition av uppsats samt aktivt deltagande i seminarier under forskningsprocessen. Du får under uppsatsskrivningen handledning både individuellt och i grupp. Du studerar tillsammans med max 14 andra studenter.
Kunskap och kompetens om EU:s påverkan för den svenska rättsordningen Magisterprogrammet i Europarättsliga studier ger dig fördjupade kunskaper om EU och EU:s betydelse för den svenska förvaltningen, med fokus på god förvaltning. Programmet anknyter till både forskning- och yrkesområdet. EU-rätten har en allt större betydelse för den svenska rättsordningen och den svenska förvaltningsrätten. Det resulterar i ett ökat behov av kunskaper och färdigheter inom detta område. Programmet syftar till att möta denna efterfrågan och ge dig kompetensen för arbete med kvalificerat handläggnings- och utredningsarbete inom både offentlig och privat sektor. Programmet diskuterar principer om god förvaltning i EU-rätt och dess påverkan på den svenska förvaltningsrätten, frågor om Sveriges institutionella och processuella autonomi och europeiseringsprocessen av svensk rätt. Det som skiljer magisterprogrammet från studier på grundnivå är att utbildningen har ett tydligt fokus på principerna av god förvaltning och ger dig djupare kunskaper om frågor gällande implementering av EU-rätt i svensk rättsordning.