Vad ingår?

Fördjupade delkurser och en magisteruppsats om ett specifikt EU-direktiv och dess effekter

Magisterprogrammet i europarättsliga studier innefattar två delar. Den första delen utgörs av en fördjupningskurs på 30 högskolepoäng som belyser principerna om god förvaltning ur både ett europeiskt och nationellt perspektiv. Kursen består av två delkurser. Den första delkursen ger fördjupad kunskap om och förståelse för EU och principerna om god förvaltning. Den andra delkursen behandlar olika politikområden inom EU såsom miljö, konsumentskydd och konkurrens och hur de europeiska reglerna tillämpas på nationell nivå.

I den andra delen, som utgörs av en magisteruppsats om 30 högskolepoäng, ligger fokus på EU-rättens påverkan på den nationella förvaltningsrätten inom ett specifikt lagstiftningsområde. I magisteruppsatsen undersöker du ett specifikt EU-direktiv och dess påverkan på den svenska rättsordningen, med betoning på principerna om god förvaltning.

Magisterprogrammet i sin helhet ger fördjupad kunskap och förståelse för den pågående europeiseringsprocessen av förvaltningsrätten.

Termin 1

Principerna om god förvaltning i EU, God förvaltning i EU och den nationella praktiken

Termin 2

Magisteruppsats

Arbetssätt

Under den första terminen sker undervisningen i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och studiebesök. Samtliga undervisningsmoment är obligatoriska och du examineras genom en skriftlig hemtentamen, aktivt deltagande på seminarier, muntlig presentation och skriftliga inlämningsuppgifter. Examinationsmomenten kan ske både individuellt och gruppvis.

Under den andra terminen examineras du genom självständigt författande av uppsats, försvar och opposition av uppsats samt aktivt deltagande i seminarier under forskningsprocessen. Du får under uppsatsskrivningen handledning både individuellt och i grupp.

Du studerar tillsammans med max 14 andra studenter.