Vad ingår?

Fördjupa dina kunskaper inom kultur, politik och estetiska frågeställningar

Masterprogrammet i estetik utgörs av två års studier. Under det första året studerar du estetikens traditioner ur historiska, filosofiska och kritiska perspektiv. Du fördjupar dina kunskaper om estetiska frågeställningar och estetiska fenomen. Du skriver även en uppsats. Du kan välja att avsluta dina studier efter ett år och ta ut en magisterexamen.

Andra året kan du välja mellan att följa en linje inriktad mot arbetsliv och praktik eller en helt teoretisk utbildning. Kurserna behandlar kultur och politik, kritiken och det offentliga samtalet, forskningsmetoder i teorin och praktiken, samt projektledning. Här varvas teoretiska och historiska perspektiv med yrkesorienterade diskussioner. Du ges tillfälle att engagera dig i en forskningsanknuten praktik i arbetslivet. År två genomförs i samarbete med ämnet konstvetenskap på Södertörns högskola.

De största skillnaderna mot studier på grundnivå är att masterstudierna har en tydligare riktning mot frågor som rör kultur och politik. Det finns även en starkare relation till den forskning som bedrivs. Genomgående under hela programmet får du insyn i ämnets forskning och utveckling genom forskningsseminarium.

Termin 1

Estetik, avancerad nivå/Estetik, examensarbete, 30 hp

Termin 2

Estetik, avancerad nivå/Estetik, examensarbete, 30 hp

Termin 3

Kultur och politik, 7,5 hp, Konst, estetik och kritik, 7,5 hp, Projektledning på kulturfältet, 7,5 hp och Forskningsmetoder i praktiken, 7,5 hp

Termin 4

Praktik och forskningsbaserat praktikarbete, 30 hp, alternativt valbara kurser om 30 hp

Arbetssätt

Du har cirka två till tre lärarledda tillfällen i veckan. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier.

I utbildningen ingår gästföreläsningar, studiebesök och även praktik, framförallt under det andra läsåret. Cirka tolv studenter antas till utbildningen och du läser andra året tillsammans med masterstudenter i konstvetenskap.