Utveckla förmågan att forska inom historia

Program

Masterprogram i historia

120 hp

Höst

100%

Campus

Masterprogrammet i historia placerar dig i en mångvetenskaplig studiemiljö. Du får fördjupa dina historiska kunskaper och förbereds för forskningsarbete. Du utvecklar färdigheter för arbete inom bland annat kulturarvssektorn, politik och offentlig förvaltning. Utbildningen innefattar möjligheten att genomföra praktik eller utlandsstudier.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Färdigheter och kompetens för både arbete och forskning Många som har studerat historia väljer att arbeta som lärare eller inom musei- och kulturarvssektorn. Du har även kompetens och färdigheter för att utföra kvalificerat utredningsarbete och arbeta som handläggare inom offentlig förvaltning. Efter studierna har du en styrka i att hantera större mängder information och förstå komplexa historiska sammanhang. Du besitter både en bred och gedigen allmänbildning och en kulturell kompetens, vilket lämpar sig för dig som vill bli exempelvis journalist, omvärldsanalytiker eller arbeta politiskt. Efter studier på masternivå har du utvecklat din förmåga att forska och har praktisk erfarenhet av att självständigt formulera och genomföra en vetenskaplig undersökning. Masterprogrammet i historia meriterar till att söka in på forskarutbildningen i historiska studier. Läs om ämnets forskning
Mångvetenskaplig studiemiljö och stor del självständiga studier Masterprogrammet i historia består av fyra terminers heltidsstudier. Under första terminen läser du uppsatsförberedande teori- och metodkurser. Andra terminen är en fördjupningstermin med valbara kurser och förberedande kurser inför tredje terminens praktik eller utlandsstudier. Termin tre innefattar dels praktik eller utlandsstudier, dels praktiskt orienterade kurser i akademiskt skrivande. Under programmets sista termin skriver du en självständig masteruppsats i valt ämnesområde. Termin 1 Introduktion till området Historiska studier, Teoretiska debatter i historievetenskapen, Metodologi och tillämpad teori, Vetenskapsteori Termin 2 Valbara tematiska läskurser och specialisering mot kulturarv, förvaltning eller utlandsvistelse Termin 3 Yrkespraktik/internationella fältstudier (15 hp), Akademisk engelska, Att kommunicera vetenskap Termin 4 Masteruppsats (30 hp) Arbetssätt Masterprogrammet i historia innebär en högre akademisk nivå på studier, det kräver mer självständighet av dig som student och innefattar en mångvetenskaplig studiemiljö. Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar. Du examineras genom hemtentamen, PM, muntlig presentation och diskussioner. Masteruppsatsen examineras genom utförandet av självständig undersökning samt försvar och ventilering av uppsats vid ett slutseminarium. Under uppsatsskrivandet har du individuella handledningstillfällen. Eftersom lärarna själva är forskningsaktiva blir du tilldelad en handledare utifrån din valda vetenskapliga frågeställning. Delar av utbildningen samläses med masterstudenter i arkeologi, idéhistoria, etnologi och religionsvetenskap. Den första terminen samläses även med magisterstudenter.
Fördjupa dina historiska kunskaper i en mångvetenskaplig miljö Masterprogrammet i historia vidareutvecklar dina kunskaper från grundnivå och du får utveckla färdigheter i forskning genom fördjupad teoretisk och metodisk kunskap. Genom en självständig masteruppsats får du möjlighet att fördjupa dig inom ett relevant självvalt ämne. Som masterstudent i historia möter du studenter från och får kunskap i ett bredare kulturvetenskapligt område. Masterprogrammet i historia ges i samarbete med arkeologi, etnologi, idéhistoria och religionsvetenskap. Samma sak gäller även forskarutbildningen i Historiska studier som innefattar alla dessa ämnen. Resultatet blir att du läser kurser och deltar på seminarier som innefattar en mångvetenskaplig miljö, vilket bidrar till vidgade perspektiv och jämförandet av olika ämnestraditioner. Masterprogrammet i historia förbereder dig för forskarutbildningen samtidigt som du utvecklar gedigna färdigheter för arbete inom kulturarvssektorn eller inom politik och offentlig förvaltning Utbildningen innefattar historieämnets metoder, historievetenskaplig teori, vetenskapsteori, mångvetenskapliga perspektiv och möjlighet till en mångvetenskaplig breddning. Lärarna är aktiva forskare inom sina ämnen och kursinnehållet har en stark koppling till aktuell forskning. Genom en valbar utlandsvistelse har du möjlighet att specialisera dig på en region inför uppsatsskrivningen.