Vad ingår?

Mångvetenskaplig studiemiljö och stor del självständiga studier

Masterprogrammet i historia består av fyra terminers heltidsstudier. Under första terminen läser du uppsatsförberedande teori- och metodkurser. Andra terminen är en fördjupningstermin med valbara kurser och förberedande kurser inför tredje terminens praktik eller utlandsstudier. Termin tre innefattar dels praktik eller utlandsstudier, dels praktiskt orienterade kurser i akademiskt skrivande. Under programmets sista termin skriver du en självständig masteruppsats i valt ämnesområde.

Termin 1

Introduktion till området Historiska studier, Teoretiska debatter i historievetenskapen, Metodologi och tillämpad teori, Vetenskapsteori

Termin 2

Valbara tematiska läskurser och specialisering mot kulturarv, förvaltning eller utlandsvistelse

Termin 3

Yrkespraktik/internationella fältstudier (15 hp), Akademisk engelska, Att kommunicera vetenskap

Termin 4

Masteruppsats (30 hp)

Arbetssätt

Masterprogrammet i historia innebär en högre akademisk nivå på studier, det kräver mer självständighet av dig som student och innefattar en mångvetenskaplig studiemiljö.

Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar. Du examineras genom hemtentamen, PM, muntlig presentation och diskussioner. Masteruppsatsen examineras genom utförandet av självständig undersökning samt försvar och ventilering av uppsats vid ett slutseminarium.

Under uppsatsskrivandet har du individuella handledningstillfällen. Eftersom lärarna själva är forskningsaktiva blir du tilldelad en handledare utifrån din valda vetenskapliga frågeställning.

Delar av utbildningen samläses med masterstudenter i arkeologi, idéhistoria, etnologi och religionsvetenskap. Den första terminen samläses även med magisterstudenter.