Kvinnlig och manlig student student ligger blundandes på ett golv i olika material: mässing, betong och textil.

Hur kan vi förstå vår omvärld genom våra sinnen?

Program

Estetikprogrammet

180 hp

Höst

100%

Campus

Programmet ger dig en bred humanistisk bildning som är användbar inom kulturområdet och andra yrkesområden i samhället. Under programmet lär du dig tolka och beskriva samtid och historia i mötet med estetiska uttrycksformer som konst, litteratur, musik, film och dans. Du får diskutera och reflektera över hur estetiska fenomen hänger samman med politik, samhälle och makt.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Det bästa med programmet är bredden

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Det bästa med programmet är bredden

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Använd din teoretiska spetskompetens i arbete inom konst- och kulturvärlden Efter avslutade studier kommer du att ha skärpt analytisk förmåga, en teoretisk kompetens och kritiska verktyg och en medvetenhet om hur estetiska uttryck speglar relationen mellan historia och samtid. Estetikprogrammet är en bred humanistisk utbildning och förbereder dig för arbete inom konst- och kulturvärlden. Du kan till exempel arbeta på gallerier, bokförlag eller museum. Du har även möjlighet att arbeta med olika former av media som radio eller tv, samt inom olika konst- och kulturinstitutioner. Tidigare studenter arbetar idag på ett brett fält: teaterproducenter, projektledare, författaragenter, utbildningsadministratörer och värderare på auktionshus. Författare, konstnärer och dansare har dragit nytta av utbildningen i sina skapande verksamheter. Vissa har även valt att forska vidare, både i Sverige och utomlands. Väljer du att bygga på utbildningen med en magister/masterexamen får du den kompetens som behövs för forskarutbildning. Oavsett vilken väg du väljer efter examen ger Estetikprogrammet dig många förmågor som du kommer ha nytta av i framtiden – som förmågan att självständigt planera och strukturera ditt arbete, att muntligt presentera ett material och att analysera texter på ett kritiskt sätt. Mina studier på estetikprogrammet har gett mig verktyg, kunskap och övning i att förstå, eller åtminstone ha en ansats till att kunna bygga förståelse för en uppsjö av komplexa frågor som rör konst, kultur och kulturhistoria. Erik Gregemar Alumn – Estetikprogrammet Läs om ämnets forskning
Estetisk grund med möjlighet till breddning Programmet inleds med ett basår i Estetik. Första året läser du kurserna Estetiska uttryck och kritisk förmedling (30 hp) och Estetik A (30 hp). Kursen Estetiska uttryck och kritisk förmedling ger dig grundläggande kunskaper i estetisk teori och praktik. Kursen Estetik A är en är en introduktion till ämnet. Du bekantar dig med ämnets traditioner och hur det kan förstås kritiskt utifrån vår samtid. Vi undersöker även konsterna i dess relation till varandra: vad som är gemensamt och vad som särskiljer dem i vår förståelse och erfarenhet av dem. Vi diskuterar originalverk och teoretiska grundtexter och mötet med konstnärliga verk. Ordningen du läser kurserna i kan variera från år till år.  Den tredje terminen får du möjlighet att fördjupa dig inom något av följande huvud- eller breddningsämnen: Estetik, Filosofi, Konstvetenskap, eller Litteraturvetenskap. I ditt valda huvudämne läser du A-, B- och C-kurs och det är alltså det ämnet du tar din kandidatexamen i. Om du väljer Estetik som ditt huvudämne så kommer du också läsa en termin av något av breddningsämnena Filosofi, Konstvetenskap, eller Litteraturvetenskap. Den sista terminen utgörs av två obligatoriska kurser. Utöver dessa kan du läsa valbara kurser inom programmets ämnen, på andra institutioner vid högskolan eller vid andra nationella eller internationella lärosäten. De obligatoriska delkurserna är en i samarbete med en konst- och kulturinstitution samt en delkurs där du får skriva kritik och diskutera vad förmedling innebär på en kulturinstitution. Under kursen har du möjligheten att välja om du vill göra praktik för 7,5 högskolepoäng eller för 15. Du kan även välja att göra din praktik utomlands. Tidigare studenter har valt att praktisera på bland annat Bonniers konsthall, Färgfabriken, Statens konstråd och Stiftelsen Filmform. Termin 1 Estetiska uttryck och kritisk förmedling eller Estetik A Termin 2 Estetik A eller Estetiska uttryck och kritisk förmedling Termin 3 A-kurs i antingen Filosofi, Konstvetenskap eller Litteraturvetenskap  Termin 4 B-kurs i ditt valda huvudområde Termin 5 C-kurs i ditt valda huvudområde Termin 6 Estetik: teori och praktik Arbetssätt Runt 25 studenter antas till programmet varje år. När du läser kurser på A- och B-nivå kommer du att ha cirka tre lärarledda undervisningstillfällen i veckan. Du förväntas då vara på plats på högskolan. Antal lärarledda tillfällen per vecka minskar något på C-nivå. När du skriver B- eller C-uppsats får du handledning. Du förväntas också vara med på de studiebesök som görs under programmets gång. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar och seminarium. Programmet arbetar aktivt med studiebesök och inbjudna gäster från kulturlivet. Du examineras på olika sätt under programmets gång, exempelvis genom hemtentamen, PM-skrivning, aktivt deltagande på seminarier och uppsatsskrivning.  Utbildningen var berikande. Som författare var diskussionerna om att skriva för en publik/marknad och att skriva i enlighet med den konstnärliga intuitionen intressanta. Särskilt med tanke på hur litteraturen har förändrats i relation till författarens roll och att skriva för en marknad bara de senaste decennierna. Madeleine Schantz Estetikprogrammet
Samhälle och konst i aktuellt ljus Estetikprogrammet är en treårig utbildning som leder till en filosofie kandidatexamen (180 hp) inom huvudområdet estetik, filosofi, konstvetenskap eller litteraturvetenskap. Programmet riktar sig till dig som önskar fördjupa dina kunskaper om hur estetiska uttryck formar omvärlden och hur våra sinnliga upplevelser av den – genom syn, hörsel, dofter och smaker – kommer till uttryck. Programmet ger dig en god förståelse av hur konstnärliga och kulturella uttryck både bidrar till formandet av världen och präglas av sina särskilda historiska, politiska och kulturella sammanhang. Estetikprogrammet ger en bred humanistisk bildning där du möter texter, verk och idéer från antiken till våra dagar. Estetikprogrammet vänder sig även till dig som är intresserad av att arbeta inom konst- och kulturvärlden i bred bemärkelse – exempelvis på museer och andra offentliga institutioner, i förlagsbranschen och inom scenkonsten. Flera av lärarna är verksamma som författare eller kritiker. Programmet odlar täta förbindelser med kulturlivet; under utbildningen möter du kontinuerligt också andra personer aktiva i konstvärlden. Under vårterminen 2023 gick studenterna på Dramaten, uppsökte ett offentligt konstverk och besökte flera kulturinstitutioner i Stockholm. De avlade studiebesök på Moderna Museet där de, utifrån egna intryck, diskuterade sambandet mellan konceptkonst, institution och teori. I en delkurs om konstpolitik och praktik riktades blicken mot scenkonstens platser och finansieringssystem. Inför besök på Fylkingen och Strindbergs Intima Teater läste studenterna in sig på debatter, propositioner och styrdokument, och diskuterade även förhållandet mellan fri kulturutövning och ekonomiska beroendeförhållanden. På Estetikprogrammet skapar du din egen studieväg. Du kan välja mellan fyra huvudämnen och ta valfria kurser på andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Under sista terminen kan finns möjlighet att praktisera inom ett område med relevans för programmets huvudämnen. Praktiken erbjuder ett gott tillfälle att knyta kontakter och en utmärkt väg in i arbetslivet. Våra studenter har praktiserat på bland annat SVT, Statens konstråd, Bonniers, Bukowskis Auktioner, Nyheter24, Hägerstensåsens medborgarhus, Svensk Bokhandel och konsthallen Index. Estetikprogrammet vid Södertörns högskola är en teoretisk utbildning. Samtliga delar i utbildningen inbegriper dock praktiska moment där du lär dig att tillämpa estetiska begrepp och teorier såväl i seminarierummet som ute på fältet. Dessa övningar i att muntligt och skriftligen inta skilda kritiska perspektiv är användbara i en rad kulturella sammanhang. Sista terminens valbara kurser erbjuder ytterligare fördjupning av dina praktiska färdigheter, till exempel i intervjuteknik och att utifrån din egen praktik reflektera över konstkritikens roll idag. Oavsett vilken riktning du väljer kommer du att lära dig att skriva inte bara i ett akademiskt sammanhang, utan även i genrer såsom dagskritik och essäistik. Du lär dig dessutom att muntligt förmedla tankar och perspektiv, och erbjuds kritiska verktyg för att analysera sambanden mellan estetiska uttryck och historia och samhälle. Därmed riktar sig Estetikprogrammet även till dig som vill få en stadig grund för fortsatta studier inom humaniora. Estetikprogrammet utforskar förhållandet mellan estetiska uttryck och samhälle och är kopplat till FN:s globala mål om jämställdhet, fredliga och inkluderande samhällen samt minskad ojämlikhet. Bland annat belyser vi hur kritiska begrepp och konstnärliga praktiker förhåller sig till skilda samhällsgrupper och reflekterar över genus- och maktperspektiv. Estetiken på Södertörns högskola hör till forskningsområdet Kritisk kulturteori. Programmet samarbetar regelbundet med institutioner utanför den akademiska världen, samt med ämnen som filosofi, konstvetenskap och litteraturvetenskap, vilket ger dig en både bred och nyanserad utbildning. Jag skulle absolut rekommendera Estetikprogrammet på Södertörns högskola om du är intresserad av kultur, historia, politik och sambanden mellan dem. Utbildningen är bred och du kan själv styra i hög grad vad du vill specialisera dig på! Erik Gregemar, Alumn – Estetikprogrammet