Kvinnlig och manlig student student ligger blundandes på ett golv i olika material: mässing, betong och textil.

Hur kan vi förstå vår omvärld genom våra sinnen?

Program

Estetikprogrammet

180 hp

Höst

100%

Campus

Programmet ger dig en bred humanistisk bildning som är användbar inom kulturområdet och andra yrkesområden i samhället. Under programmet får du bland annat diskutera och reflektera över hur estetiska fenomen hänger samman med politik och samhällsfrågor, genus och makt. Du lär dig att tolka och beskriva samtiden i mötet med estetiska uttrycksformer som film, konst och litteratur.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Det bästa med programmet är bredden

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Använd din teoretiska spetskompetens i arbete inom konst- och kulturvärlden Efter avslutade studier kommer du att ha skärpt analytisk förmåga, en teoretisk kompetens och kritiska verktyg och en medvetenhet om hur estetiska uttryck speglar relationen mellan historia och samtid. Estetikprogrammet är en bred humanistisk utbildning och förbereder dig för arbete inom konst- och kulturvärlden. Du kan till exempel arbeta på gallerier, bokförlag eller museum. Du har även möjlighet att arbeta med olika former av media som radio eller tv, samt inom olika konst- och kulturinstitutioner. Tidigare studenter arbetar idag inom konst- och kulturvärlden, men vissa har även valt att forska vidare, både i Sverige och utomlands. Väljer du att bygga på utbildningen med en magister/masterexamen får du den kompetens som behövs för forskarutbildning. Oavsett vilken väg du väljer efter examen ger Estetikprogrammet dig många förmågor som du kommer ha nytta av i framtiden – som förmågan att självständigt planera och strukturera ditt arbete, att muntligt presentera ett material och att analysera texter på ett kritiskt sätt. Mina studier på estetikprogrammet har gett mig verktyg, kunskap och övning i att förstå, eller åtminstone ha en ansats till att kunna bygga förståelse för en uppsjö av komplexa frågor som rör konst, kultur och kulturhistoria. Erik Gregemar Alumn – Estetikprogrammet Läs om ämnets forskning
Estetisk grund med möjlighet till breddning Programmet inleds med ett basår i Estetik. Första året läser du kurserna Estetiska uttryck och kritisk förmedling (30 hp) och Estetik A (30 hp). Kursen Estetiska uttryck och kritisk förmedling ger dig grundläggande kunskaper i estetisk teori och praktik. Kursen Estetik A är en är en introduktion till ämnet. Du bekantar dig med ämnets traditioner och hur det kan förstås kritiskt utifrån vår samtid. Vi undersöker även konsterna i dess relation till varandra: vad som är gemensamt och vad som särskiljer dem i vår förståelse och erfarenhet av dem. Vi diskuterar originalverk och teoretiska grundtexter och mötet med konstnärliga verk. Ordningen du läser kurserna i kan variera från år till år.  Den tredje terminen får du möjlighet att fördjupa dig inom något av följande huvud- eller breddningsämnen: Estetik, Filosofi, Konstvetenskap, eller Litteraturvetenskap. I ditt valda huvudämne läser du A-, B- och C-kurs och det är alltså det ämnet du tar din kandidatexamen i. Om du väljer Estetik som ditt huvudämne så kommer du också läsa en termin av något av breddningsämnena Filosofi, Konstvetenskap, eller Litteraturvetenskap. Den sista terminen utgörs av två obligatoriska kurser. Utöver dessa kan du läsa valbara kurser inom programmets ämnen, på andra institutioner vid högskolan eller vid andra nationella eller internationella lärosäten. De obligatoriska delkurserna är en i samarbete med en konst- och kulturinstitution samt en delkurs där du får skriva kritik och diskutera vad förmedling innebär på en kulturinstitution. Under kursen har du möjligheten att välja om du vill göra praktik för 7,5 högskolepoäng eller för 15. Du kan även välja att göra din praktik utomlands. Tidigare studenter har valt att praktisera på bland annat Bonniers konsthall, Färgfabriken, Statens konstråd och Stiftelsen Filmform. Estetiska uttryck och kritisk förmedling eller Estetik A Estetik A eller Estetiska uttryck och kritisk förmedling A-kurs i antingen Filosofi, Konstvetenskap eller Litteraturvetenskap  B-kurs i ditt valda huvudområde C-kurs i ditt valda huvudområde Estetik: teori och praktik Arbetssätt Runt 25 studenter antas till programmet varje år. När du läser kurser på A- och B-nivå kommer du att ha cirka tre lärarledda undervisningstillfällen i veckan. Du förväntas då vara på plats på högskolan. Antal lärarledda tillfällen per vecka minskar något på C-nivå. När du skriver B- eller C-uppsats får du handledning. Du förväntas också vara med på de studiebesök som görs under programmets gång. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar och seminarium. Programmet arbetar aktivt med studiebesök och inbjudna gäster från kulturlivet. Du examineras på olika sätt under programmets gång, exempelvis genom hemtentamen, PM-skrivning, aktivt deltagande på seminarier och uppsatsskrivning.
Studera estetiska teorier med stark samhällsanknytning Estetikprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta inom kulturvärlden och vill veta mer om hur estetiska uttryck speglar vår kultur och samtid. På Södertörns högskola kopplas estetik, konst och litteratur samman med viktiga samhällsfrågor. Exempelvis de som handlar om hur vi formas av vårt samhälle i relation till genus och makt samt hur vi upplever vår miljö och omvärld.  Programmet ger dig verktyg att kritiskt tolka och beskriva samtiden i mötet med estetiska uttryck såsom film, konst, musik och litteratur. Det som är unikt med Estetikprogrammet är att det förenar teoretiska studier med praktiska moment, redan första året kommer du göra studiebesök och samtala med gäster från det kulturella fältet. Under hela programmet arbetar vi aktivt med skrivande i olika genrer som kritik och förmedlingstexter. Fördelen med detta upplägg är att programmet på en både teoretisk och praktisk nivå erbjuder en väg in ett samtida konst- och kulturfält.  Direktkontakt med kulturlivet utgör ett viktigt moment på programmet. Under vårterminen 2023 gör studenterna som läser kursen ”Estetiska uttryck och kritisk förmedling” ett platsbesök och ett antal studiebesök på olika kulturella institutioner i Stockholm. I delkursen ”De estetiska revolutionerna” ingår ett besök på Moderna museet. Utifrån mötet med konsten diskuterar de egna frågor om kursens tema, konceptkonst. På delkursen ”Konst, politik och praktik” besöker studenterna Fylkingen och Strindbergs Intima Teater. Inför dessa besök följer de debatter, läser propositioner och styrdokument och diskuterar frågor om fri kulturutövning i relation till olika finansieringssystem och andra beroendeställningar. Estetikprogrammet är tydligt kopplat till FN:s globala mål om jämställdhet, fredliga och inkluderande samhällen och minskad ojämlikhet. Detta återspeglas bland annat i arbetet med hur relationen mellan kritiska begrepp och olika grupper i samhället fungerar och att programmet undersöker hur genus- och maktperspektiv avspeglas i konstnärliga uttryck. Programmet arbetar också med frågor som gäller relationen mellan estetiska uttryck och samhälle. Estetiken på Södertörns högskola hör till forskningsområdet Kritisk kulturteori. Programmet samarbetar regelbundet med institutioner utanför den akademiska världen, samt med ämnen som filosofi, konstvetenskap och litteraturvetenskap, vilket ger dig en både bred och nyanserad utbildning. Jag skulle absolut rekommendera Estetikprogrammet på Södertörns högskola om du är intresserad av kultur, historia, politik och sambanden mellan dem. Utbildningen är bred och du kan själv styra i hög grad vad du vill specialisera dig på! Erik Gregemar, Alumn – Estetikprogrammet Utbildningen var berikande. Som författare var diskussionerna om att skriva för en publik/marknad och att skriva i enlighet med den konstnärliga intuitionen intressanta. Särskilt med tanke på hur litteraturen har förändrats i relation till författarens roll och att skriva för en marknad bara de senaste decennierna. Madeleine Schantz Estetikprogrammet