Kvinnlig och manlig student student ligger blundandes på ett golv i olika material: mässing, betong och textil.

Hur kan vi förstå vår omvärld genom våra sinnen?

Program

Estetikprogrammet

180 hp

HT2019

100%

Campus

Programmet ger dig en bred humanistisk bildning som är användbar inom kulturområdet och andra yrkesområden i samhället. Under programmet får du bland annat diskutera och reflektera över hur estetiska fenomen hänger samman med politik och samhällsfrågor, genus och makt. Du lär dig att tolka och beskriva samtiden i mötet med estetiska uttrycksformer som film, konst och litteratur.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Använd din teoretiska spetskompetens i arbete inom konst- och kulturvärlden Efter avslutade studier kommer du att ha skärpt analytisk förmåga, en teoretisk kompetens och vidsyn, utvecklade kritiska verktyg och en historisk medvetenhet. Estetikprogrammet är en bred humanistisk utbildning och förbereder dig för arbete inom konst- och kulturvärlden. Du kan till exempel arbeta på gallerier, bokförlag eller museum. Du har även möjlighet att arbeta med olika former av media som radio eller tv, samt inom olika konst- och kulturinstitutioner. Många tidigare studenter arbetar idag inom konst- och kulturvärlden, men vissa har även valt att forska vidare, både i Sverige och utomlands. Väljer du att bygga på utbildningen med en magister/masterexamen får du den kompetens som behövs för forskarutbildning. Oavsett vilken väg du väljer efter examen ger Estetikprogrammet dig många förmågor som du kommer ha nytta av i framtiden – självständig planering och strukturering av arbete, kritisk och analytisk läsning samt förmåga till muntlig presentation. Mina studier på estetikprogrammet har gett mig verktyg, kunskap och övning i att förstå, eller åtminstone ha en ansats till att kunna bygga förståelse för en uppsjö av komplexa frågor som rör konst, kultur och kulturhistoria. Erik Gregemar Alumn – Estetikprogrammet Läs om ämnets forskning
Estetisk grund med möjlighet till breddning Programmet inleds med ett basår i Estetik. Under första terminen introduceras ämnet. Du skaffar dig kunskap om hur estetiken vuxit fram, förändrats och förändras i modern tid. Du bekantar dig med ämnets traditioner och hur det kan förstås kritiskt utifrån ett samtida perspektiv. Du blir även förtrogen med konsternas relation till varandra samt lär dig att diskutera centrala estetiska begrepp. Den andra terminen ger dig en fördjupning i den filosofiska estetiken. Du får en orientering i frågeställningar som berör sambandet mellan estetik och samhälle och relationen mellan estetisk erfarenhet och politiska händelser. Den teoretiska diskussionen förs i möten med konstnärliga verk från litteraturens, bildens, teaterns, musikens, filmens och arkitekturens områden. Därefter har du möjlighet att fördjupa dig inom något av följande breddningsämnen: arkeologi, estetik, etnologi, genusvetenskap, idéhistoria, filosofi, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, svenska eller retorik. Du väljer ett av breddningsämnena eller estetik som ditt huvudområde, inom vilket du tar din kandidatexamen i. Den sista terminen heter Estetik: teori och praktik. Du har här möjligheten att välja om du vill göra praktik för 7,5 högskolepoäng eller för 15. Tidigare studenter har valt att praktisera på bland annat Bonniers konsthall, Modernista bokförlag, Färgfabriken, Statens konstråd och Stiftelsen Filmform. Om du väljer att inte göra praktik läser du valbara kurser. Estetik A Estetik B A-kurs i ditt valda huvudområde/breddningsämne B-kurs i ditt valda huvudområde/breddningsämne C-kurs i ditt valda huvudområde eller Estetik C Estetik: teori och praktik Arbetssätt Runt 30 studenter antas till programmet varje år. När du läser kurser på A- och B-nivå kommer du att ha cirka tre lärarledda undervisningstillfällen i veckan. Du förväntas då vara på plats på högskolan. Antal lärarledda tillfällen per vecka minskar något på C-nivå. När du skriver B- eller C-uppsats får du handledning. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar och seminarium. Du har möjlighet att praktisera under programmets gång, och vissa studenter väljer att studera utomlands någon termin och ansöker sedan om att tillgodoräkna den kursen inom programmet. Du examineras på olika sätt under programmets gång, exempelvis genom hemtentamen, PM-skrivning, aktivt deltagande på seminarier och uppsatsskrivning.
Studera estetiska teorier med stark samhällsanknytning Estetikprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av att fördjupa dig i frågor som handlar om hur vi kan förstå vår omvärld genom våra sinnen, till exempel hur sinnliga uttryck kan ge både njutning och kunskap. Programmet ägnas åt estetiska teorier, metoder och konstnärliga uttrycksformer, men erbjuder ingen praktisk konstnärlig utbildning. Fokus ligger på att undersöka estetiken som en övergripande lära om konsterna; vi diskuterar även dess relation till samtiden. Under programmets gång diskuteras aktuella samhällsfrågor genom estetiska teorier. Det kan röra sig om hur vi formas som subjekt, hur frågor om genus och makt påverkar våra sinnen samt konstens, miljöns och omvärldens relation till varandra. Du lär dig att diskutera och reflektera över hur estetiska fenomen hänger samman med politik och samhälle, både historiskt och i nutiden. Redan från första året förenas teori och praktik genom återkommande studiebesök, inbjudna gäster och aktivt arbete med skrivande. Programmet är tydligt kopplat till FN:s globala mål om inkludering och jämlikhet i utbildning och samhället, vilket bland annat återspeglas i ett aktivt arbete med akademiskt skrivande, kritiska diskussioner och kurslitteraturen. Estetiken på Södertörns högskola hör till forskningsområdet Kritisk kulturteori. Programmet samarbetar regelbundet med institutioner utanför den akademiska världen, samt med ämnen som filosofi, konstvetenskap och litteraturvetenskap, vilket ger dig en både bred och nyanserad utbildning. Jag skulle absolut rekommendera Estetikprogrammet på Södertörns högskola om du är intresserad av kultur, historia, politik och sambanden mellan dem. Utbildningen är bred och du kan själv styra i hög grad vad du vill specialisera dig på! Erik Gregemar, Alumn – Estetikprogrammet