Vad ingår?

Estetisk grund med möjlighet till breddning

Programmet inleds med ett basår i Estetik. Under första terminen introduceras ämnet. Du skaffar dig kunskap om hur estetiken vuxit fram, förändrats och förändras i modern tid. Du bekantar dig med ämnets traditioner och hur det kan förstås kritiskt utifrån ett samtida perspektiv. Du blir även förtrogen med konsternas relation till varandra samt lär dig att diskutera centrala estetiska begrepp.

Den andra terminen ger dig en fördjupning i den filosofiska estetiken. Du får en orientering i frågeställningar som berör sambandet mellan estetik och samhälle och relationen mellan estetisk erfarenhet och politiska händelser. Den teoretiska diskussionen förs i möten med konstnärliga verk från litteraturens, bildens, teaterns, musikens, filmens och arkitekturens områden.

Därefter har du möjlighet att fördjupa dig inom något av följande breddningsämnen: arkeologi, estetik, etnologi, genusvetenskap, idéhistoria, filosofi, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, svenska eller retorik. Du väljer ett av breddningsämnena eller estetik som ditt huvudområde, inom vilket du tar din kandidatexamen i.

Den sista terminen heter Estetik: teori och praktik. Du har här möjligheten att välja om du vill göra praktik för 7,5 högskolepoäng eller för 15. Tidigare studenter har valt att praktisera på bland annat Bonniers konsthall, Modernista bokförlag, Färgfabriken, Statens konstråd och Stiftelsen Filmform. Om du väljer att inte göra praktik läser du valbara kurser.

Termin 1

Estetik A

Termin 2

Estetik B

Termin 3

A-kurs i ditt valda huvudområde/breddningsämne

Termin 4

B-kurs i ditt valda huvudområde/breddningsämne

Termin 5

C-kurs i ditt valda huvudområde eller Estetik C

Termin 6

Estetik: teori och praktik

Arbetssätt

Runt 30 studenter antas till programmet varje år. När du läser kurser på A- och B-nivå kommer du att ha cirka tre lärarledda undervisningstillfällen i veckan. Du förväntas då vara på plats på högskolan. Antal lärarledda tillfällen per vecka minskar något på C-nivå. När du skriver B- eller C-uppsats får du handledning.

Vanliga undervisningsformer är föreläsningar och seminarium. Du har möjlighet att praktisera under programmets gång, och vissa studenter väljer att studera utomlands någon termin och ansöker sedan om att tillgodoräkna den kursen inom programmet.

Du examineras på olika sätt under programmets gång, exempelvis genom hemtentamen, PM-skrivning, aktivt deltagande på seminarier och uppsatsskrivning.