Studenter klappar händer framför bilder av hand- och fotavtryck gjorda av barn.

Arbeta med barn och bli en viktig person i deras utveckling

Program

Förskollärarutbildning med interkulturell profil

210 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Vill du ha ett av samhällets viktigaste jobb? Arbeta med barn och bli viktig person under deras uppväxt. Förskolläraryrket är omväxlande och utmanande – du leder barns utveckling, lek och lärande. Genom vår interkulturella profil får du den kunskap som efterfrågas på landets förskolor. En god arbetsmarknad väntar dig, då behovet är stort av behöriga förskollärare.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på förskollärare med interkulturell kompetens Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på förskollärare öka i Stockholmsregionen med cirka 2 000 personer fram till år 2020. Du blir särskilt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av förskollärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring. Genom utbildningens interkulturella profil utvecklar du speciella kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, vilket är en fördel i pedagogiska miljöer där barn med olika erfarenheter möts. Du kommer att ha en kvalificerad akademisk utbildning i ryggen och stora kunskaper inom undervisning och lärande. Med bred kunskap och viktiga perspektiv kommer du ha alla förutsättningar för att leda barn i deras utveckling. Vad gör tidigare studenter nu? Examinerade studenter från programmet arbetar idag främst som förskollärare i förskola. Läs om ämnets forskning
Genom teoretisk kunskap och breda perspektiv förbereds du för ett viktigt arbete Programmet består av sju terminer och innehåller utbildningsvetenskap, det förskolepedagogiska uppdraget samt VFU, verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Genom studier i utbildningsvetenskap utvecklar du kunskaper kopplade till förskollärarens yrkesroll. Du lär dig bland annat om det dubbla uppdraget kring omsorg och lärande, ledarskap, värdegrund, barnens frihet och rätt till deltagande samt hur konflikter uppkommer och hanteras. Kurserna i förskolepedagogik innefattar olika kunskapsområden som språkinlärning, matematikutveckling, natur och teknik. Den interkulturella profilen är ständigt närvarande och du kommer att få diskutera olika slags interkulturella frågor och utmaningar. I utbildningen ingår estetiska uttrycksformer som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska uttrycksformerna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling. I början, mitten och slutet av utbildningen har du verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik. Där får du planera, genomföra och utvärdera olika moment inom förskolläraryrket. Totalt har du 20 veckors praktik med stöd av en handledare. Genom högskolan har du kontakt med en VFU-lärare, som hjälper dig att se din utveckling i lärarprofessionen. Under utbildningens sista termin utför du ett självständigt arbete där du planerar och genomför ett vetenskapligt projekt inom det förskolepedagogiska området. Förskolan och förskolläraruppdraget 7,5 hp (UVK) 1300 UA Förskolans kunskapstraditioner 6 hp (UVK) 1301UA Förskolans arbete - arbetslaget och förskolans inre organisation 6 hp (VFU 1) 1675ÖV Sociala relationer, lärande och omsorg 10,5 hp (6 hp UVK/4,5 hp FPO) 1299UA fältarbete (delvis kroppen i rörelse) Lek, lärande och estetisk verksamhet 10,5 hp (FPO) Lek, omsorg och skapade verksamhet 4,5 hp (VFU 2) trepartssamtal Barn och barndomshistoria 7,5 hp (FPO) (1233ÖV) Bilden av barnet och lyssnandets pedagogik 7,5 hp (UVK) Fältarbete Individen, gemenskapen och den pedagogiska miljön 7,5 hp (UVK) Fältarbete Pedagogiskt ledarskap och kommunikation 7,5 hp (UVK) Den heterogena förskolan – konflikt, möjligheter och utmaningar 7,5 hp (UVK 3 hp/ FPO4,5 hp) (delvis kroppen i rörelse) Förskolans inkluderande arbete 7,5 hp (VFU 3) Barns lek och existentiella frågor 7,5 hp (FPO)/Play and existential questions Matematik i förskolan, 7,5hp (FPO) fältarbete Förskolebarnets språkutveckling 7,5 hp (FPO) fältarbete B-uppsats 7,5 hp (FPO) Natur och teknik med utomhuspedagogik 13,5 hp (FPO) fältarbete? Förskolepedagogiskt arbete -ämnesinnehåll 4,5 hp (VFU 4) Barn, kultur och intersektionalitet 6 hp (FPO) Psykologiska teorier och barns utveckling 6 hp (FPO) Mötet med skriftspråket 7,5 hp (FPO) Estetiska färdigheter 7,5 hp (FPO) Förskolepedagogiskt arbete - språk och estetik 7,5 hp (VFU 5) trepartssamtal Barns matematiska tänkande och problemlösning 7,5 hp (FPO) fältarbete Att beforska förskolan 7,5 hp (UVK) 1298UA Självständigt vetenskapligt arbete 15 hp (FPO) (1617ÖV) Förskola i förändring 7,5 hp (UVK) fältarbete Arbetssätt Utbildningen ges på heltid. Du har ungefär åtta timmar schemalagd undervisning i veckan. Under praktiken är du på en förskola vilket innebär 40 timmar i veckan. Undervisningen sker främst i form av seminarier men även arbete i mindre grupper förekommer. Du examineras främst genom hem- och salstentamen men också genom självständiga arbeten och muntliga redovisningar. Under utbildningens gång får du ta del av gästföreläsningar med både forskare, yrkesverksamma och personer från andra verksamheter som till exempel socialtjänsten. Det förekommer även studiebesök på teater och museum samt fältstudier i naturen. Programmet tar in cirka 50 studenter varje termin. I undervisningen på högskolan tillhör du seminariegrupper med cirka 25 studenter. Större delen av kurslitteraturen är på svenska, men det förekommer även kurslitteratur på engelska.
Professionell kompetens för ett viktigt arbete Som förskollärare möter du barn i början av deras liv och blir därför en viktig person i deras utveckling. Din uppgift är att ta tillvara på nyfikenheten och inspirera barnen att vilja veta mer. Utbildningen har en interkulturell profil och gör dig till en kvalificerad förskollärare med god pedagogisk kompetens. Du kommer ha bra arbetsmöjligheter då det råder stor brist på behöriga förskollärare. Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med barns olika erfarenheter. Du får en kunskap och ett förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där barnen ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av förskollärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring. Programmet fokuserar på barns lek och lärande, utveckling och behov av omsorg. Genom utbildningen får du kunskaper, färdigheter och praktiska erfarenheter som är viktiga i arbetet som lärare på förskola. Då språket är en av förskollärarens främsta arbetsredskap får du under dina studier utveckla ditt eget språk, både i tal och i skrift, för att kunna leda barnen i deras utveckling. Du kommer ha fem praktikperioder, verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Genom praktiken omsätter du dina teoretiska studier i den praktiska verksamheten på förskolan. Du har alltid en handledare som stöd och även kontakt med en särskild VFU-lärare från högskolan som blir viktiga bollplank för ditt framtida yrke som förskollärare. Det finns även möjlighet att göra en del av din VFU utomlands. Lärarutbildningens profiler {"id":"12_40cb2fd2166620ee929aede_12_4a51d3151799e35bc3b159eb","isOffline":false,"isOnline":true,"baseRouteUri":"/appresource/4.98e386016343936f543bf/12.4a51d3151799e35bc3b159eb","baseViewUri":"/program--kurser/program/grund/forskollararutbildning-med-interkulturell-profil?sv.target=12.4a51d3151799e35bc3b159eb&sv.12.4a51d3151799e35bc3b159eb.route=%2F","baseResourceUri":"/webapp-files/se.soleilit.ExpandableDecoration/1.0.0"} {"id":"12_40cb2fd2166620ee929aede","name":"Lärarutbildningens profiler","level":"h2","openOnQuery":true,"queryParameter":"query"} !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/360.4a51d3151799e35bc3b159e5/1622200634896/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}(); Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning. Interkulturell profil Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter. Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper? Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan. Lärarutbildningens interkulturella profil Bildningsprofil I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande. Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare. Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan. Lärarutbildningens bildningsprofil