Studenter klappar händer framför bilder av hand- och fotavtryck gjorda av barn.

Arbeta med barn och bli en viktig person i deras utveckling

Program

Förskollärarutbildning med interkulturell profil

210 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Vill du ha ett av samhällets viktigaste jobb? Arbeta med barn och bli viktig person under deras uppväxt. Förskolläraryrket är omväxlande och utmanande – du leder barns utveckling, lek och lärande. Genom vår interkulturella profil får du den kunskap som efterfrågas på landets förskolor. En god arbetsmarknad väntar dig, då behovet är stort av behöriga förskollärare.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på förskollärare med interkulturell kompetens Genom utbildningens interkulturella profil utvecklar du speciella kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, vilket är en fördel i pedagogiska miljöer där barn med olika erfarenheter möts. Du kommer att ha en kvalificerad akademisk utbildning i ryggen och stora kunskaper inom undervisning och lärande. Med bred kunskap och viktiga perspektiv kommer du ha alla förutsättningar för att leda barn i deras utveckling. Vad gör tidigare studenter nu? Examinerade studenter från programmet arbetar idag främst som förskollärare i förskola. Läs om ämnets forskning
Genom teoretisk kunskap och breda perspektiv förbereds du för ett viktigt arbete Frågor och svar om utbildningen {"id":"12_2cc73a1217f446fdba9a55c_12_4a51d3151799e35bc3b159eb","isOffline":false,"isOnline":true,"baseRouteUri":"/appresource/4.98e386016343936f543a7/12.4a51d3151799e35bc3b159eb","baseViewUri":"/program--kurser/program/grund/forskollararutbildning-med-interkulturell-profil?sv.target=12.4a51d3151799e35bc3b159eb&sv.12.4a51d3151799e35bc3b159eb.route=%2F","baseResourceUri":"/webapp-files/se.soleilit.ExpandableDecoration/1.1.2"} {"id":"12_2cc73a1217f446fdba9a55c","name":"Frågor och svar om utbildningen","level":"h2","openOnQuery":true,"queryParameter":"query"} !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/4.98e386016343936f543a7/360.6c094ee11884c7cc3597ce00/1686636485100/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}(); Vilken typ av lärarexamen får jag och vilka verksamheter kommer jag kunna jobba i? Förskollärarutbildning med interkulturell profil leder till en förskollärarexamen med interkulturell profil. Med en förskollärarexamen kan du undervisa i förskola och förskoleklass. Vad innebär VFU och under vilka terminer kommer jag att läsa det? I terminerna 1, 2, 3, 5 och 6 har du verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik. VFU-perioderna är mellan 3 och 5 veckor långa. Där får du delta i alla delar av verksamheten och planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet med barnen. Totalt har du cirka 20 veckors praktik med stöd av en handledare. Genom högskolan har du kontakt med en VFU-lärare som hjälper dig att se din utveckling i lärarprofessionen. Läs mer här . Kan jag vidareutbilda mig efter utbildningen? Om du vill bygga vidare på din förskollärarexamen finns möjlighet att söka vidare till studier på avancerad nivå. På Södertörns högskola finns exempelvis program på avancerad nivå inom praktisk kunskap och pedagogik. Inom ämnet praktisk kunskap finns ett magisterprogram med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan . Inom ämnet pedagogik finns ett magisterprogram i pedagogik. Efter en förskollärarexamen kan du även vidareutbilda dig till speciallärare och specialpedagog. Om du är intresserad att arbeta som skolledare/rektor så finns mer information om utbildningen på Skolverket . Kan jag få veta mer om kursinnehållet i utbildningens kurser? I terminsöversikten på sidan “Vad ingår” hittar du utbildningens kurser med kurskoder och här kan du använda dessa för att söka fram både kursplaner och litteraturlistor. Programmet består av sju terminer och innehåller utbildningsvetenskap, det förskolepedagogiska uppdraget samt VFU, verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Genom studier i utbildningsvetenskap utvecklar du kunskaper kopplade till förskollärarens yrkesroll. Du lär dig bland annat om det dubbla uppdraget kring omsorg och lärande, ledarskap, värdegrund, barnens frihet och rätt till deltagande samt hur konflikter uppkommer och hanteras. Kurserna i förskolepedagogik innefattar olika kunskapsområden som språkinlärning, matematikutveckling, natur och teknik. Den interkulturella profilen är ständigt närvarande och du kommer att få diskutera olika slags interkulturella frågor och utmaningar. I utbildningen ingår estetiska uttrycksformer som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska uttrycksformerna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling. I början, mitten och slutet av utbildningen har du verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik. Där får du planera, genomföra och utvärdera olika moment inom förskolläraryrket. Totalt har du 20 veckors praktik med stöd av en handledare. Genom högskolan har du kontakt med en VFU-lärare, som hjälper dig att se din utveckling i lärarprofessionen. Under utbildningens sista termin utför du ett självständigt arbete där du planerar och genomför ett vetenskapligt projekt inom det förskolepedagogiska området. Termin 1 Förskolan och förskolläraruppdraget. 7,5 hp UA013G Förskolans kunskapstraditioner. 6 hp 1333 UA VFU 1: Förskolan och förskollärarrollen. 6 hp 1729ÖV Lek, lärande och estetisk verksamhet. 10,5 hp 1731ÖV Termin 2 Sociala relationer, lärande och omsorg. 10,5 hp UA016G VFU 2: Lek, omsorg och estetisk verksamhet. 4,5 hp 1701ÖV Barn och barndomshistoria. 7,5 hp 1700ÖV Bilden av barnet och lyssnandets pedagogik. 7,5 hp 1311UA Termin 3 Individen, gemenskapen och den pedagogiska miljön. 7,5 hp UA004G Pedagogiskt ledarskap och kommunikation. 7,5 hp 1328UA Den heterogena förskolan – konflikt, möjligheter och utmaningar. 7,5 hp 1329UA VFU 3: Undervisning och omsorg i förskolans inkluderande arbete. 7,5 hp 1730ÖV Termin 4 Barns lek och existentiella frågor. 7,5 hp ÖV055G Matematik i förskolan. 7,5 hp 1757ÖV Barn, språk och kommunikation 1. 7,5 hp ÖV010G Förskolepedagogisk uppsats 7,5 hp 1753ÖV Termin 5 Natur och teknik med utomhuspedagogik 13,5 hp ÖV045G VFU 4: Förskolepedagogiskt arbete - natur, matematik och estetik. 4,5 hp 1789ÖV Projektarbete i förskolan (tidigare: Det pedagogiska projektets etik och politik.) 6 hp ÖV046G Barn, kultur och interkulturalitet i förskolan. 6 hp 1755ÖV Termin 6 Barn, språk och kommunikation 2. 7,5 hp ÖV012G Estetiska färdigheter. 7,5 hp ÖV068G VFU 5: Förskolepedagogiskt arbete - språk meningsskapande och estetik. 7,5 hp ÖV011G Matematikdidaktiskt arbete i förskolan. 7,5 hp 1759ÖV Termin 7 Att beforska förskolan. 7,5 hp 1334UA Självständigt vetenskapligt arbete. 15 hp 1752ÖV Förskola i förändring 7,5 hp 1330UA Arbetssätt Utbildningen ges på heltid. Under praktiken är du på en förskola vilket innebär 40 timmar i veckan. Undervisningen sker främst i form av seminarier, föreläsningar, laborationer, exkursioner, estetisk verksamhet och praktiska övningar. Du examineras främst genom hem- och salstentamen men också genom självständiga arbeten och muntliga redovisningar. Programmet tar in cirka 50 studenter varje termin. I undervisningen på högskolan tillhör du seminariegrupper med cirka 25 studenter. Större delen av kurslitteraturen är på svenska, men det förekommer även kurslitteratur på engelska.
Professionell kompetens för ett viktigt arbete Som förskollärare möter du barn i början av deras liv och blir därför en viktig person i deras utveckling. Din uppgift är att ta tillvara på nyfikenheten och inspirera barnen att vilja veta mer. Utbildningen har en interkulturell profil och gör dig till en kvalificerad förskollärare med god pedagogisk kompetens. Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med barns olika erfarenheter. Du får en kunskap och ett förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där barnen ökar sin förståelse för varandra. Programmet fokuserar på barns lek och lärande, utveckling och behov av omsorg. Genom utbildningen får du kunskaper, färdigheter och praktiska erfarenheter som är viktiga i arbetet som lärare på förskola. Då språket är en av förskollärarens främsta arbetsredskap får du under dina studier utveckla ditt eget språk, både i tal och i skrift, för att kunna leda barnen i deras utveckling. Du kommer ha fem praktikperioder, verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU genomförs i Stockholms län enligt samverkansavtal, placeringen tilldelas av högskolan inför första VFU-kursen. Genom praktiken omsätter du dina teoretiska studier i den praktiska verksamheten på förskolan. Du har alltid en handledare som stöd och även kontakt med en särskild VFU-lärare från högskolan som blir viktiga bollplank för ditt framtida yrke som förskollärare. Det finns även möjlighet att göra en del av din VFU utomlands. Lärarutbildningens profiler {"id":"12_40cb2fd2166620ee929aede_12_4a51d3151799e35bc3b159eb","isOffline":false,"isOnline":true,"baseRouteUri":"/appresource/4.98e386016343936f543bf/12.4a51d3151799e35bc3b159eb","baseViewUri":"/program--kurser/program/grund/forskollararutbildning-med-interkulturell-profil?sv.target=12.4a51d3151799e35bc3b159eb&sv.12.4a51d3151799e35bc3b159eb.route=%2F","baseResourceUri":"/webapp-files/se.soleilit.ExpandableDecoration/1.1.2"} {"id":"12_40cb2fd2166620ee929aede","name":"Lärarutbildningens profiler","level":"h2","openOnQuery":true,"queryParameter":"query"} !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/4.98e386016343936f543bf/360.6c094ee11884c7cc3597ce00/1686636485100/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}();