Studenter klappar händer framför bilder av hand- och fotavtryck gjorda av barn.

Arbeta med barn och bli en viktig person i deras utveckling

Program

Förskollärarutbildning med interkulturell profil

210 hp

VT2020

100%

Campus

Vill du ha ett av samhällets viktigaste jobb? Arbeta med barn och bli viktig person under deras uppväxt. Förskolläraryrket är omväxlande och utmanande – du leder barns utveckling, lek och lärande. Genom vår interkulturella profil får du den kunskap som efterfrågas på landets förskolor. En god arbetsmarknad väntar dig, då behovet är stort av behöriga förskollärare.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på förskollärare med interkulturell kompetens Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på förskollärare öka i Stockholmsregionen med cirka 2 000 personer fram till år 2020. Läs om ämnets forskning
Genom teoretisk kunskap och breda perspektiv förbereds du för ett viktigt arbete Programmet består av sju terminer och innehåller flera olika delar: utbildningsvetenskap, ämnesstudier med förskoledidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Studierna i utbildningsvetenskap innebär att du förvärvar kunskaper som anknyter till förskollärarens yrkesutövning. Förskoledidaktiken kännetecknas av att lärandet utgår från barnets egna erfarenheter och tankar. Till stor del är undervisningen ämnesöverskridande, där teoretiska studier blandas med praktiska övningar. Under den verksamhetsförlagda utbildningen på en förskola får du, med stöd av en handledare, möjlighet att träna dina kunskaper och färdigheter och öva de praktiska färdigheter som det kommande yrket kräver. Tillsammans ger detta grunden för den professionella kompetensen hos dig som blivande förskollärare. Sista terminen avslutas med ett självständigt arbete med förskoledidaktisk inriktning, där du lär dig att planera och genomföra vetenskapliga projekt. Under utbildningen ingår estetiska lärprocesser, som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig både att fördjupa studierna och att träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska lärprocesserna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som förskollärare och även din egen utveckling. Du kommer också att diskutera relationen mellan erfarenhet och vetenskap. Museipedagogik, studiebesök och exkursioner är andra viktiga inslag. Förskolan och förskolläraruppdraget 7,5 hp (UVK) 1300 UA Förskolans kunskapstraditioner 6 hp (UVK) 1301UA Förskolans arbete - arbetslaget och förskolans inre organi-sation 6 hp (VFU 1) 1675ÖV Sociala relationer, lärande och omsorg 10,5 hp (6 hp UVK/4,5 hp FPO) 1299UA fältarbete (delvis kroppen i rörelse) Lek, lärande och estetisk verksamhet 10,5 hp (FPO) Lek, omsorg och skapade verksamhet 4,5 hp (VFU 2) trepartsamtal Barn och barndomshistoria 7,5 hp (FPO) (1233ÖV) Bilden av barnet och lyssnandets pedagogik 7,5 hp (UVK) Fältarbete Individen, gemenskapen och den pedagogiska miljön 7,5 hp (UVK) Fältarbete Pedagogiskt ledarskap och kommunikation 7,5 hp (UVK) Den heterogena förskolan – konflikt, möjligheter och utmaningar 7,5 hp (UVK 3 hp/ FPO4,5 hp) (delvis kroppen i rörelse) Förskolans inkluderande arbete 7,5 hp (VFU 3) Barns lek och existentiella frågor 7,5 hp (FPO)/Play and existential questions Matematik i förskolan, 7,5hp (FPO) fältarbete Förskolebarnets språkutveckling 7,5 hp (FPO) fältarbete B-uppsats 7,5 hp (FPO) Natur och teknik med utomhuspedagogik 13,5 hp (FPO) fältarbete? Förskolepedagog-iskt arbete -ämnesinnehåll 4,5 hp (VFU 4) Barn, kultur och intersektionalitet 6 hp (FPO) Psykologiska teorier och barns utveckling 6 hp (FPO) Mötet med skriftspråket 7,5 hp (FPO) Estetiska färdigheter 7,5 hp (FPO) Förskolepedagogiskt arbete - språk och estetik 7,5 hp (VFU 5) trepartsamtal Barns matematiska tänkande och problemlösning 7,5 hp (FPO) fältarbete Att beforska förskolan 7,5 hp (UVK) 1298UA Självständigt vetenskapligt arbete 15 hp (FPO) (1617ÖV) Förskola i förändring 7,5 hp (UVK) fältarbete Arbetssätt Du har ungefär åtta timmar lärarledd undervisning i veckan. Under praktiken är du på en förskola på heltid, vilket innebär 40 timmar i veckan. Undervisningen sker främst i form av seminarier men även grupparbeten förekommer. Du examineras främst genom hem- och salstentamen men också genom självständiga arbeten och muntliga redovisningar. Under utbildningens gång får du ta del av gästföreläsningar med både forskare, yrkesverksamma och personer från andra verksamheter som till exempel socialtjänsten. Det förekommer även studiebesök på teater och museum samt fältstudier i naturen. Cirka 100 studenter antas till utbildningen varje vårtermin. Ni delas in i fyra seminariegrupper som delas in i mindre arbetsgrupper.
Professionell kompetens för ett viktigt arbete Under kommande år förväntas det råda brist på utbildade förskollärare. Framtidsutsikterna är därför goda vad gäller tillgången till jobb. De krav som idag ställs på förskolan, med bland annat en ny läroplan, gör att förskolläraryrket är ett kvalificerat yrke med höga krav på professionalitet och kompetens. Barnen på förskolan har olika bakgrund vilket ställer speciella krav på dig som förskollärare, därför är vår interkulturella profil viktig. Den interkulturella profilen på Södertörns högskola genomsyrar alla terminer på förskollärarutbildningen och innebär att du förbereds för arbete i komplexa miljöer där du möter barn med olika bakgrund och erfarenhet. Din uppgift som förskollärare är att möta barnet och inspirera det att utveckla sina föreställningar om världen och sin förmåga att möta sin omgivning. Genom programmet får du kunskaper, färdigheter och praktiska erfarenheter som är centrala för arbetet som lärare i förskola. Du är som student nyfiken på att lära dig mer och du vill utvecklas kunskapsmässigt och kulturellt. Du förstår att språket är ett av förskollärarens främsta arbetsredskap och vill ständigt utveckla ditt eget språk, både i tal och i skrift, för att kunna stödja barns utveckling. Lärarutbildningens profiler window.svDocReady(function ready() { var collapse = Soleil.Collapsible.create({ parentSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929aede', headerSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929aede .sh-expandable__header', contentSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929aede .sh-expandable > .sv-decoration-content', activeClass: 'sh-expandable--expanded', time: 150 }); var button = $svjq(''); $svjq('#svid12_40cb2fd2166620ee929aede .sh-expandable > .sv-decoration-content').append(button); button.click(function () { collapse.toggle(); }); if (!Soleil.Utils.isOnline()) { collapse.show(); } }); Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning. Interkulturell profil Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter. Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper? Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan. Lärarutbildningens interkulturella profil Bildningsprofil I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande. Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare. Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan. Lärarutbildningens bildningsprofil