Varför programmet?

Professionell kompetens för ett viktigt arbete

Som förskollärare möter du barn i början av deras liv och blir därför en viktig person i deras utveckling. Din uppgift är att ta tillvara på nyfikenheten och inspirera barnen att vilja veta mer. Utbildningen har en interkulturell profil och gör dig till en kvalificerad förskollärare med god pedagogisk kompetens. Du kommer ha bra arbetsmöjligheter då det råder stor brist på behöriga förskollärare.

Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med barns olika erfarenheter. Du får en kunskap och ett förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där barnen ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av förskollärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring.

Programmet fokuserar på barns lek och lärande, utveckling och behov av omsorg. Genom utbildningen får du kunskaper, färdigheter och praktiska erfarenheter som är viktiga i arbetet som lärare på förskola. Då språket är en av förskollärarens främsta arbetsredskap får du under dina studier utveckla ditt eget språk, både i tal och i skrift, för att kunna leda barnen i deras utveckling.

Du kommer ha fem praktikperioder, verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU genomförs i Stockholms län enligt samverkansavtal, placeringen tilldelas av högskolan inför första VFU-kursen. Genom praktiken omsätter du dina teoretiska studier i den praktiska verksamheten på förskolan. Du har alltid en handledare som stöd och även kontakt med en särskild VFU-lärare från högskolan som blir viktiga bollplank för ditt framtida yrke som förskollärare. Det finns även möjlighet att göra en del av din VFU utomlands.

Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning.

Interkulturell profil

Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter.

Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper?

Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan.

Lärarutbildningens interkulturella profil Pdf, 137.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bildningsprofil

I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande.

Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare.

Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan.

Lärarutbildningens bildningsprofil Pdf, 134.2 kB, öppnas i nytt fönster.