Vad ingår?

Genom teoretisk kunskap och breda perspektiv förbereds du för ett viktigt arbete

Vilken typ av lärarexamen får jag och vilka verksamheter kommer jag kunna jobba i?

Förskollärarutbildning med interkulturell profil leder till en förskollärarexamen med interkulturell profil. Med en förskollärarexamen kan du undervisa i förskola och förskoleklass.

Vad innebär VFU och under vilka terminer kommer jag att läsa det?

I terminerna 1, 2, 3, 5 och 6 har du verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik.

VFU-perioderna är mellan 3 och 5 veckor långa. Där får du delta i alla delar av verksamheten och planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet med barnen. Totalt har du cirka 20 veckors praktik med stöd av en handledare. Genom högskolan har du kontakt med en VFU-lärare som hjälper dig att se din utveckling i lärarprofessionen. Läs mer här.

Kan jag vidareutbilda mig efter utbildningen?

Om du vill bygga vidare på din förskollärarexamen finns möjlighet att söka vidare till studier på avancerad nivå. På Södertörns högskola finns exempelvis program på avancerad nivå inom praktisk kunskap och pedagogik. Inom ämnet praktisk kunskap finns ett magisterprogram med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan. Inom ämnet pedagogik finns ett magisterprogram i pedagogik.

Efter en förskollärarexamen kan du även vidareutbilda dig till speciallärare och specialpedagog.
Om du är intresserad att arbeta som skolledare/rektor så finns mer information om utbildningen på Skolverket Länk till annan webbplats..

Kan jag få veta mer om kursinnehållet i utbildningens kurser?

I terminsöversikten på sidan “Vad ingår” hittar du utbildningens kurser med kurskoder och här kan du använda dessa för att söka fram både kursplaner och litteraturlistor.

Programmet består av sju terminer och innehåller utbildningsvetenskap, det förskolepedagogiska uppdraget samt VFU, verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Genom studier i utbildningsvetenskap utvecklar du kunskaper kopplade till förskollärarens yrkesroll. Du lär dig bland annat om det dubbla uppdraget kring omsorg och lärande, ledarskap, värdegrund, barnens frihet och rätt till deltagande samt hur konflikter uppkommer och hanteras.

Kurserna i förskolepedagogik innefattar olika kunskapsområden som språkinlärning, matematikutveckling, natur och teknik. Den interkulturella profilen är ständigt närvarande och du kommer att få diskutera olika slags interkulturella frågor och utmaningar.

I utbildningen ingår estetiska uttrycksformer som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska uttrycksformerna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling.

I början, mitten och slutet av utbildningen har du verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik. Där får du planera, genomföra och utvärdera olika moment inom förskolläraryrket. Totalt har du 20 veckors praktik med stöd av en handledare. Genom högskolan har du kontakt med en VFU-lärare, som hjälper dig att se din utveckling i lärarprofessionen.

Under utbildningens sista termin utför du ett självständigt arbete där du planerar och genomför ett vetenskapligt projekt inom det förskolepedagogiska området.

Termin 1

Förskolan och förskolläraruppdraget. 7,5 hp UA013G
Förskolans kunskapstraditioner.
6 hp 1333 UA
VFU 1: Förskolan och förskollärarrollen.
6 hp 1729ÖV
Lek, lärande och estetisk verksamhet.
10,5 hp 1731ÖV

Termin 2

Sociala relationer, lärande och omsorg. 10,5 hp 1335UA
VFU 2: Lek, omsorg och estetisk verksamhet. 4,5 hp 1701ÖV
Barn och barndomshistoria. 7,5 hp 1700ÖV
Bilden av barnet och lyssnandets pedagogik. 7,5 hp 1311UA

Termin 3

Individen, gemenskapen och den pedagogiska miljön. 7,5 hp UA004G
Pedagogiskt ledarskap och kommunikation. 7,5 hp 1328UA
Den heterogena förskolan – konflikt, möjligheter och utmaningar. 7,5 hp 1329UA
VFU 3: Undervisning och omsorg i förskolans inkluderande arbete. 7,5 hp 1730ÖV

Termin 4

Barns lek och existentiella frågor. 7,5 hp 1766ÖV
Matematik i förskolan. 7,5 hp 1757ÖV
Barn, språk och kommunikation 1. 7,5 hp ÖV010G
Förskolepedagogisk uppsats 7,5 hp 1753ÖV

Termin 5

Natur och teknik med utomhuspedagogik 13,5 hp ÖV045G
VFU 4: Förskolepedagogiskt arbete - natur, matematik och estetik. 4,5 hp 1789ÖV
Projektarbete i förskolan (tidigare: Det pedagogiska projektets etik och politik.) 6 hp ÖV046G
Barn, kultur och interkulturalitet i förskolan. 6 hp 1755ÖV

Termin 6

Barn, språk och kommunikation 2. 7,5 hp ÖV012G
Estetiska färdigheter. 7,5 hp ÖV013G
VFU 5: Förskolepedagogiskt arbete - språk meningsskapande och estetik. 7,5 hp ÖV011G
Matematikdidaktiskt arbete i förskolan. 7,5 hp 1759ÖV

Termin 7

Att beforska förskolan. 7,5 hp 1334UA Självständigt vetenskapligt arbete. 15 hp 1752ÖV Förskola i förändring 7,5 hp 1330UA

Arbetssätt

Utbildningen ges på heltid. Du har ungefär åtta timmar schemalagd undervisning i veckan. Under praktiken är du på en förskola vilket innebär 40 timmar i veckan. Undervisningen sker främst i form av seminarier men även arbete i mindre grupper förekommer. Du examineras främst genom hem- och salstentamen men också genom självständiga arbeten och muntliga redovisningar.

Under utbildningens gång får du ta del av gästföreläsningar med både forskare, yrkesverksamma och personer från andra verksamheter som till exempel socialtjänsten. Det förekommer även studiebesök på teater och museum samt fältstudier i naturen.

Programmet tar in cirka 50 studenter varje termin. I undervisningen på högskolan tillhör du seminariegrupper med cirka 25 studenter. Större delen av kurslitteraturen är på svenska, men det förekommer även kurslitteratur på engelska.