Vad ingår?

Genom teoretisk kunskap och breda perspektiv förbereds du för ett viktigt arbete

Programmet består av sju terminer och innehåller utbildningsvetenskap, det förskolepedagogiska uppdraget samt VFU, verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Genom studier i utbildningsvetenskap utvecklar du kunskaper kopplade till förskollärarens yrkesroll. Du lär dig bland annat om det dubbla uppdraget kring omsorg och lärande, ledarskap, värdegrund, barnens frihet och rätt till deltagande samt hur konflikter uppkommer och hanteras.

Kurserna i förskolepedagogik innefattar olika kunskapsområden som språkinlärning, matematikutveckling, natur och teknik. Den interkulturella profilen är ständigt närvarande och du kommer att få diskutera olika slags interkulturella frågor och utmaningar.

I utbildningen ingår estetiska uttrycksformer som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska uttrycksformerna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling.

I början, mitten och slutet av utbildningen har du verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik. Där får du planera, genomföra och utvärdera olika moment inom förskolläraryrket. Totalt har du 20 veckors praktik med stöd av en handledare. Genom högskolan har du kontakt med en VFU-lärare, som hjälper dig att se din utveckling i lärarprofessionen.

Under utbildningens sista termin utför du ett självständigt arbete där du planerar och genomför ett vetenskapligt projekt inom det förskolepedagogiska området.

Termin 1

Förskolan och förskolläraruppdraget 7,5 hp (UVK) 1300 UA Förskolans kunskapstraditioner 6 hp (UVK) 1301UA Förskolans arbete - arbetslaget och förskolans inre organisation 6 hp (VFU 1) 1675ÖV
Sociala relationer, lärande och omsorg 10,5 hp (6 hp UVK/4,5 hp FPO)
1299UA fältarbete (delvis kroppen i rörelse)

Termin 2

Lek, lärande och estetisk verksamhet 10,5 hp (FPO)
Lek, omsorg och skapade verksamhet 4,5 hp (VFU 2) trepartssamtal Barn och barndomshistoria 7,5 hp (FPO) (1233ÖV)
Bilden av barnet och lyssnandets pedagogik 7,5 hp (UVK) Fältarbete

Termin 3

Individen, gemenskapen och den pedagogiska miljön 7,5 hp (UVK)
Fältarbete Pedagogiskt ledarskap och kommunikation 7,5 hp (UVK)
Den heterogena förskolan – konflikt, möjligheter och utmaningar 7,5 hp (UVK 3 hp/ FPO4,5 hp) (delvis kroppen i rörelse)
Förskolans inkluderande arbete 7,5 hp (VFU 3)

Termin 4

Barns lek och existentiella frågor 7,5 hp (FPO)/Play and existential questions Matematik i förskolan, 7,5hp (FPO) fältarbete Förskolebarnets språkutveckling 7,5 hp (FPO) fältarbete B-uppsats 7,5 hp (FPO)

Termin 5

Natur och teknik med utomhuspedagogik 13,5 hp (FPO) fältarbete?
Förskolepedagogiskt arbete -ämnesinnehåll 4,5 hp (VFU 4) Barn, kultur och intersektionalitet 6 hp (FPO)
Psykologiska teorier och barns utveckling 6 hp (FPO)

Termin 6

Mötet med skriftspråket 7,5 hp (FPO)
Estetiska färdigheter 7,5 hp (FPO)
Förskolepedagogiskt arbete - språk och estetik 7,5 hp (VFU 5)
trepartssamtal Barns matematiska tänkande och problemlösning 7,5 hp (FPO) fältarbete

Termin 7

Att beforska förskolan 7,5 hp (UVK) 1298UA Självständigt vetenskapligt arbete 15 hp (FPO) (1617ÖV) Förskola i förändring 7,5 hp (UVK) fältarbete

Arbetssätt

Utbildningen ges på heltid. Du har ungefär åtta timmar schemalagd undervisning i veckan. Under praktiken är du på en förskola vilket innebär 40 timmar i veckan. Undervisningen sker främst i form av seminarier men även arbete i mindre grupper förekommer. Du examineras främst genom hem- och salstentamen men också genom självständiga arbeten och muntliga redovisningar.

Under utbildningens gång får du ta del av gästföreläsningar med både forskare, yrkesverksamma och personer från andra verksamheter som till exempel socialtjänsten. Det förekommer även studiebesök på teater och museum samt fältstudier i naturen.

Programmet tar in cirka 50 studenter varje termin. I undervisningen på högskolan tillhör du seminariegrupper med cirka 25 studenter. Större delen av kurslitteraturen är på svenska, men det förekommer även kurslitteratur på engelska.