Krokar i metall på rad.

Kunskapen och verktygen som krävs för att utveckla förskolan

Program

Magisterprogram i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan

60 hp

Den praktiska kunskapens teori söker humanistiska ingångar till praktisk kunskap. I studierna utgår du både från klassiska humanistiska ämnen som filosofi och idéhistoria, och dina egna yrkeserfarenheter från förskolan. I denna magisterutbildning får du möta andra yrkesverksamma och utvecklas tillsammans – med kritiska reflektioner av förskolan.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Få verktygen att avancera inom studierna eller i arbetslivet Programmet är tänkt att läsas under tiden som du arbetar, och kan ses som ett sätt att utvecklas utan att lämna yrkeslivet. Med studierna fördjupar du dig inom ditt yrke och vidareutvecklar din kompetens inom ditt fält. Tidigare studenter har efter avslutade studier avancerat inom sitt yrke, är du exempelvis förskollärare idag får du relevant kompetens för att avancera till förskolechef. Du kan även välja att söka till vidare forskningsutbildning. Det finns ett stort behov av forskning om förskolan. - kan fortsätta andra året på masterprogrammet Läs om ämnets forskning
Fördjupade kunskaper om förskolans historia, organisation och utvecklingsmöjligheter Utbildningen innehåller fyra tematiska delkurser som inkluderar ämnen som exempelvis normkritisk pedagogik, förskolans historia, förändringsarbete inom förskolan och förskoleforskning. Sedan följer en uppsatsförberedande delkurs där du får gå igenom de teoretiska och metodologiska verktygen som krävs för uppsatsen. Programmets avslutande delkurs innebär ett större skriftligt arbete – magisteruppsatsen i praktisk kunskap. Du utgår dels från dina egna praktiska yrkeserfarenheter, dels från de kunskaper du fått under programmets gång. Syftet är att öva din kritiska reflektion och fördjupa ditt eget yrkeskunnande. Termin 1 Kunskap och utforskning, 15 högskolepoäng Termin 2 Pedagogiskt ledarskap, organisation och förändringsarbete inom förskolan. 7,5 högskolepoäng, Arbetsliv, människosyn och barnsyn. 7,5 högskolepoäng Termin 3 Forskningsfält och forskningsmetoder, 7, 5 högskolepoäng, Självständigt vetenskapligt arbete. 7,5 högskolepoäng Termin 4 Självständigt vetenskapligt arbete. 15 högskolepoäng Arbetssätt Programmet sker på distans och halvfart. Du behöver endast närvara på plats på högskolan en dag varannan vecka. Tanken är att du arbetar samtidigt som du läser programmet, då undersökningen av din egen profession är en vital del av flera kurser. Ungefär 30 studenter läser programmet. Undervisningen består av både seminarier och föreläsningar. Seminarierna är inriktade på texttolkning och diskussion, och aktivt deltagande är obligatoriskt. Du examineras genom hemtentamen, samt din magisteruppsats.
För dig som vill utvecklas med en fot kvar i arbetslivet Magisterprogrammet i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan riktar sig till dig som har arbetat som förskolepedagog en tid och vill utveckla och förstärka din yrkeskompetens. Tillsammans med andra förskollärare får du ta del av olika erfarenheter och undersöka dessa med hjälp av teoretiska perspektiv, reflekterande skrivande och praktiknära förändringsarbete. De flesta undervisande lärarna deltar samtidigt i forskningsprojekt inom den praktiska kunskapens teori, och du får därmed ta del av intressant och aktuell forskning. En av programmets kursen innebär en kartläggning av förskoleforskningen. Den praktiska kunskapens teori söker humanistiska ingångar till praktisk kunskap. När du studerar ämnet utgår du ifrån dina egna yrkeserfarenheter och berättelser från yrkeslivet, och kombinerar detta med humanistiska perspektiv på praktisk kunskap. Exempel på teoretiska utgångspunkter är filosofi, pedagogik, idéhistoria, estetik och arbetslivskunskap. Två forskningsområden som är återkommande inom ämnet är de människovårdande yrkenas humaniora, och läraren och lärandets praktiska kunskap. Genom en akademisk examen i den praktiska kunskapens teori kan du visa dokumentation på din kunskap för exempelvis en arbetsgivare. På Södertörns högskolas utbildningar inom Den praktiska kunskapens teori strävar vi efter att bygga broar mellan erfarenhetskunskap och vetenskaplig kunskap. Kunskapsteori, moralfilosofi, skönlitteratur och arbetslivets idéhistoria används för att fördjupa din förståelse för de problem du kan möta i det praktiska arbetet. Exempel på forskning som bedrivs inom ämnet är vård ur existentiella perspektiv, förskola ur kroppsliga, politiska och bildningshistoriska perspektiv och det kollektiva arbetets betydelse inom polis- och läraryrket. Jag är så glad att jag sökte, utbildningen överträffade mina förväntningar. Lärorikt innehåll, kunniga lärare och roligt att få studera med andra erfarna förskollärare. Längtade till varje tillfälle i skolan, att få ta del av andras erfarenheter och tankar, få reflektera och problematisera förskolans innehåll, arbetssätt och mycket mer. Jag gillade även essäskrivandet, som också var en ny metod för mig. Genom mina essäer har jag bearbetat och utvecklat mina kunskaper och min yrkesprofession. Erika Wallin Student – Magisterprogram i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan