Gönt öga med grön bakgrund

Intresserad av barn och skola? Bli anställd och plugga samtidigt!

Program

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning

180 hp

Höst

75%

Distans

Tycker du det är viktigt att bygga bra relationer med barn och ungdomar? Ta chansen att jobba tre dagar och studera två dagar i veckan genom att söka vår arbetsintegrerade lärarutbildning mot fritidshem. Programmet ges hösten 2021. När du är klar med utbildningen har du en lärarlegitimation och är behörig att undervisa bild eller musik upp till årskurs 6.

Anmälningsperiod är 15 februari - 15 mars. I samband med din anmälan på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. måste du också bifoga ett personligt brev. Se mer info kring brevets utformning under ”varför programmet”.

Inte dags att söka än? Fyll i din e-post på sh.se/intresse Länk till annan webbplats. så påminner vi dig under nästa ansökningsperiod!

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt vår student Jakob

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på behöriga lärare inom fritidshem Det är just nu stor brist på lärare mot fritidshem och sedan 1 juli 2019 är det legitimationskrav på lärare inom fritidshem. Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på utbildade fritidshemslärare i Stockholms län öka. Du blir särskilt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av utbildade grundlärare mot fritidshem. Genom utbildningens interkulturella profil utvecklar du speciella kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, vilket är en fördel i pedagogiska miljöer där barn med olika erfarenheter möts. Du kommer att ha en kvalificerad akademisk utbildning i ryggen och stora kunskaper inom undervisning och lärande. Med bred kunskap och viktiga perspektiv kommer du ha alla förutsättningar att bli en viktig resurs för barn i deras personliga utveckling. Examinerade studenter från våra fritidshemsprogram arbetar idag främst som grundlärare på fritidshem eller fritidsklubb och som praktisk estetisk lärare upp till årskurs 6. läs om ämnets forskning
Dina studier sker parallellt med arbetet på en grundskola i den kommun där du blir anställd Du studerar 75% av heltid och är anställd som fritidshemslärare på 50 - 60%. Programmet består av åtta terminer och innehåller utbildningsvetenskap, fritidspedagogiskt område, ett praktiskt estetiskt ämne samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Genom studier i utbildningsvetenskap och fritidspedagogik utvecklar du kunskaper som anknyter till fritidshemslärarens arbete. Du lär dig bland annat om det dubbla uppdraget kring fritid och lärande, ledarskap, värdegrund, elevernas frihet och rätt till inflytande, betyg och bedömning samt hur konflikter uppkommer och hanteras. Du blir också behörig att undervisa i bild eller musik upp till årskurs 6. I utbildningen ingår estetiska uttrycksformer som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska uttrycksformerna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling. Under hela utbildningen har du en anställning på 50 - 60% i någon av kommunerna: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Södertälje eller Tyresö. Under arbetstiden ingår verksamhetsförlagd utbildning, praktik (VFU), som är fördelad över fyra terminer. Praktiken gör du på din arbetsplats med en behörig kollega som handledare. Du kommer även att ha kontakt med en VFU-lärare från högskolan som följer dig i dina studier tills du landar i din framtida lärarprofession. Du slutexamineras under sista terminen genom en vetenskaplig studie inom det fritidspedagogiska området tillsammans med en kurskamrat. Utbildningsvetenskap 1, Fritidspedagogiskt område 1 och 2 Utbildningsvetenskap 2, Fritidspedagogiskt område 3, VFU 1 Utbildningsvetenskap 3, Fritidspedagogiskt område 4, VFU 2 Utbildningsvetenskap 4, Fritidspedagogiskt område 5 och 6 Praktiskt estetiskt ämne 1, 2 och 3 Praktiskt estetiskt ämne 4, Utbildningsvetenskap 5, VFU 3 Utbildningsvetenskap 6 och 7, VFU 4 Utbildningsvetenskap 8, Fritidspedagogiskt område 7 Arbetssätt Utbildningen kombinerar studier på Södertörns högskola, på deltid (75%), med anställning som lärare på fritidshem, på deltid (50-60%) – i någon av de medverkande kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Södertälje eller Tyresö. Du examineras främst genom muntliga presentationer, redovisningar och hemtentamen. Salstentamen och självständiga arbeten ingår också som examinationsformer. Du genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på din arbetsplats. Praktikdagarna är fördelade över fyra terminer. Programmet tar in cirka 25 studenter varje vårtermin. Större delen av kurslitteraturen är på svenska, men det förekommer även kurslitteratur på engelska.
Utbilda dig till grundlärare mot fritidshem – arbeta och studera samtidigt! Skolorna saknar behöriga grundlärare mot fritidshem, vilket betyder en god arbetsmarknad för dig. Ta chansen att jobba tre dagar och studera två dagar i veckan. Efter 4 års studier har du en grundlärarexamen med arbete mot fritidshem och blir behörig att undervisa i bild eller musik upp till årskurs 6. Under hela utbildningen sker studierna parallellt med arbetet på en grundskola i den kommun där du blir anställd: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Södertälje eller Tyresö. På din arbetsplats blir du en del av ett arbetslag där du får ta ett läraransvar redan från start. Kombinationen av utbildning och arbete som fritidshemslärare omfattar mer än heltid, vilket ställer höga krav på din förmåga att organisera egna studier parallellt med arbetet i skolan. Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med elevers olika erfarenheter. Du får kunskap och förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där eleverna ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av fritidshemslärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring. Utbildningen förbereder dig för ett komplext yrke som omfattar både barnets sociala tid på fritidshemmet och i undervisningen. Du möter eleverna under hela skoldagen, som undervisande lärare i fritidsverksamheten och under skoltiden. Programmet innehåller bland annat situationsbaserat lärande, estetiska uttrycksformer, digitalt lärande samt fokuserar på relationer och grupputveckling. Du kommer att ha fyra praktikperioder (VFU), där du har kontakt med en VFU-lärare från högskolan som blir ett viktigt bollplank för ditt framtida yrke som grundlärare mot fritidshem. Inför Ansökan Vår arbetsintegrerade lärarutbildning mot fritidshem ges hösten 2021 på Södertörns högskola. Ansökan sker via antagning.se från 15 februari till 15 mars (Observera att ansökningstiden till denna programinriktning sker före den ordinarie ansökningsperioden till högskolan). I samband med anmälan till programmet på www.antagning.se ansöks om intresse för anställning i någon av de medverkande kommunerna. OBS! Varje kommun har en egen ansökningskod. För övriga frågor mejla: arbetsintegrerad.fritidshemsutb@sh.se Hur sker urvalet? Urvalet sker genom så kallat alternativt urval . Det alternativa urvalet innehåller: 1. Ansökan via antagning.se 2. Personligt brev (se information nedan) 3. Intervju Personligt brev I samband med din ansökan till programmet behöver du skriva ett personligt brev. Det ska vara skrivet på dator och cirka en A4-sida. Brevet ligger som grund för den intervju som kommer att ske under vecka 11, 12 och 13 i samband med antagningen. I brevet presenterar du dig själv genom att beskriva: Din motivation för utbildningen och yrket Din sociala förmåga Dina ledaregenskaper Lärarutbildningens profiler {"id":"12_7b2d94016d078f566bab32_12_4a51d3151799e35bc3b159eb","isOffline":false,"isOnline":true,"baseRouteUri":"/appresource/4.c71f29816bc1576d3129c2e/12.4a51d3151799e35bc3b159eb","baseViewUri":"/program--kurser/program/grund/grundlararutbildning-med-interkulturell-profil-med-inriktning-mot-fritidshem-arbetsintegrerad?sv.target=12.4a51d3151799e35bc3b159eb&sv.12.4a51d3151799e35bc3b159eb.route=%2F","baseResourceUri":"/webapp-files/se.soleilit.ExpandableDecoration/1.0.0"} {"id":"12_7b2d94016d078f566bab32","name":"Lärarutbildningens profiler","level":"h2","openOnQuery":true,"queryParameter":"query"} !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/360.4a51d3151799e35bc3b159e5/1622200634896/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}(); Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning. Interkulturell profil Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter. Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper? Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan. Lärarutbildningens interkulturella profil Bildningsprofil I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande. Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare. Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan. Lärarutbildningens bildningsprofil