Gönt öga med grön bakgrund

Intresserad av barn och skola? Vi ger möjligheten att jobba och studera samtidigt!

Program

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning

180 hp

Höst

75%

Distans

Om du har jobbat några år på fritidshemmet, tycker att detta är det bästa du kan göra och vill bli behörig grundlärare mot fritidshem, då ska du söka vår arbetsintegrerade lärarutbildning mot fritidshem.
Under dina studier arbetar du kvar på skolan/fritidshemmet och studerar i trekvartsfart (75%) på distans med en campusdag i veckan då studierna bedrivs på högskolan och en läsdag. När du är klar med utbildningen efter 3,5 år får du efter ansökan din lärarlegitimation hos Skolverket som grundlärare mot fritidshem och du blir behörig att undervisa ett praktiskt estetiskt ämne upp till årskurs 6.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på behöriga lärare inom fritidshem Det är just nu stor brist på lärare mot fritidshem och sedan 1 juli 2019 är det legitimationskrav på lärare inom fritidshem. Enligt Länsstyrelsen väntas efterfrågan på utbildade fritidshemslärare i Stockholms län öka. Du blir särskilt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av utbildade grundlärare mot fritidshem. Genom utbildningens interkulturella profil utvecklar du speciella kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, vilket är en fördel i pedagogiska miljöer där barn med olika erfarenheter möts. Du kommer att ha en kvalificerad akademisk utbildning i ryggen och stora kunskaper inom undervisning och lärande. Med bred kunskap och viktiga perspektiv kommer du ha alla förutsättningar att bli en viktig resurs för barn i deras personliga utveckling. Examinerade studenter från våra fritidshemsprogram arbetar idag främst som grundlärare på fritidshem eller fritidsklubb och som praktisk estetisk lärare upp till årskurs 6. läs om ämnets forskning
Dina studier sker parallellt med arbetet på en grundskola/fritidshem i den kommun där du är anställd Du studerar 75% av heltid och är anställd som fritidshemslärare på deltid. Programmet består av drygt sju terminer och innehåller utbildningsvetenskap, fritidspedagogiskt område, ett praktiskt estetiskt ämne samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Genom studier i utbildningsvetenskap och fritidspedagogik utvecklar du kunskaper som anknyter till fritidshemslärarens arbete. Du lär dig bland annat om det dubbla uppdraget kring fritid och lärande, ledarskap, värdegrund, elevernas frihet och rätt till inflytande, betyg och bedömning samt hur konflikter uppkommer och hanteras. I utbildningen ingår estetiska uttrycksformer som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska uttrycksformerna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning och interkulturalitet *Under termin 5 läser du ditt praktiskt estetiska ämne. På Södertörns högskola kan du läsa bild eller musik på heltid (100%) fortfarande med en campusdag på högskolan. Utbildningen samarbetar också med GIH i ämnet idrott och hälsa, där studieplats kan eventuellt erbjudas. På GIH läser man på heltid alla dagar i veckan. Om du vill läsa hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa eller slöjd på distans får du ansöka till andra lärosäten som erbjuder dessa ämnen. Under utbildningen har du tre VFU-kurser (Verksamhetsförlagd utbildning). VFU gör du på din arbetsplats med en behörig kollega som handledare. Du kommer även att ha kontakt med en VFU-lärare från högskolan som följer dig i dina studier tills du landar i din framtida lärarprofession. Du slutexamineras i ett självständigt arbete under sista terminen genom en vetenskaplig studie inom det fritidspedagogiska området i par med en kurskamrat. Termin 1 Utbildningsvetenskapliga kärnan 1, Fritidspedagogiskt område 1 och 2, VFU 1 TG Termin 2 Utbildningsvetenskapliga kärnan 2, Fritidspedagogiskt område 3, VFU 2 Termin 3 Utbildningsvetenskap 3, Fritidspedagogiskt område 4 och 5 Termin 4 Utbildningsvetenskap 4, VFU 3 Fritidspedagogiskt område 6 Termin 5 Praktiskt estetiskt ämne 1, 2, 3 och 4 Termin 6 Utbildningsvetenskap 5 och 6, VFU 4 Termin 7 Utbildningsvetenskap 7 och 8, Fritidspedagogiskt område 7 Termin 8 Fritidspedagogiskt område 7 fortsättning   Arbetssätt Utbildningen kombinerar studier på Södertörns högskola, på deltid (75%), med din anställning som lärare på fritidshem, på deltid. Du examineras genom salstentamen, hemtentamen, muntliga presentationer, och andra redovisningar. Du genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på din arbetsplats. Praktikdagarna är fördelade över tre terminer. Programmet tar in cirka 25 studenter varje vårtermin. Större delen av kurslitteraturen är på svenska, men det förekommer även kurslitteratur på engelska. Frågor och svar {"id":"12_7df26d4218d1cdcc0ed3c73_12_4a51d3151799e35bc3b159eb","isOffline":false,"isOnline":true,"baseRouteUri":"/appresource/4.c71f29816bc1576d3129c18/12.4a51d3151799e35bc3b159eb","baseViewUri":"/program--kurser/program/grund/grundlararutbildning-med-interkulturell-profil-med-inriktning-mot-fritidshem-arbetsintegrerad?sv.target=12.4a51d3151799e35bc3b159eb&sv.12.4a51d3151799e35bc3b159eb.route=%2F","baseResourceUri":"/webapp-files/se.soleilit.ExpandableDecoration/1.1.2"} {"id":"12_7df26d4218d1cdcc0ed3c73","name":"Frågor och svar","level":"h2","openOnQuery":true,"queryParameter":"query"} !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/4.c71f29816bc1576d3129c18/360.6c094ee11884c7cc3597ce00/1686636485100/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}(); Hur ser studierna ut? Programmet går med 75% studietakt och ges delvis på distans med en campusdag och en läsdag i veckan vilket möjliggör att kombinera studierna med arbete på ett fritidshem i den kommun där du är anställd. Kombinationen av studier och arbete på fritidshemmet kan, beroende på hur mycket du arbetar, omfatta mer än heltid, vilket ställer höga krav på din förmåga att organisera egna studier parallellt med arbetet i skolan. Hur lång är utbildningen? Utbildningen består av drygt 7 terminer (3,5 år). Du avslutar din sista kurs Självständigt arbete några veckor in på termin 8. Hur många studenter antas till programmet? Det antas 25 studenter till programmet. Hur mycket tid behöver jag lägga på studierna och kan jag jobba parallellt med utbildningen? Studierna på programmet är på trekvartsfart, det motsvarar en 30 timmars arbetsvecka. Genom att du läser utbildningen delvis på distans med en dag i veckan på campus och en egen läsdag (valfri dag) har du möjlighet att arbeta deltid vid sidan av dina studier. Utbildningen ges delvis på distans, vad innebär det? Du har schemalagd undervisning en dag i veckan, s.k. campusdag samt läsdag och grupparbetstid men eftersom utbildningen ges på 75% (ca 30 tim/v) krävs tid för studierna utöver dessa dagar. Varför läser man Praktiskt estetiskt ämne på heltid 100% För att kunna erbjuda praktiskt estetiskt ämne behöver vi samläsa dessa ämnen på högskolan med andra utbildningar som läser 100%. Du studerar fortfarande en campusdag i veckan som tidigare men tempot ökar då fyra kurser (30hp) ska läsas inom en termin. Kommer samma veckodag vara campusdag hela utbildningen? Ja, med några få undantag kommer det att vara samma veckodag under utbildningens alla terminer. Undervisning på annan veckodag kan bli aktuellt om tex. många röda dagar infaller under en och samma kurs. Eller under terminen då du läser ditt praktisk estetiska ämne bild eller musik som samläses med andra fritidshemsutbildningar. Finns det möjlighet att göra VFU på sin arbetsplats? Du genomför VFU under termin 2, 4 och 6. När det är VFU genomförs VFU-dagar under campus- och läsdagen (två dagar i veckan) under kursens period om 6-7 veckor. Utöver detta görs vissa uppgifter kopplat till VFU-kursen under resten av terminen på läsdagen. Det finns möjlighet att göra VFU på den egna arbetsplatsen, men vi kan också ordna med placeringar inom Stockholms län. Om du gör VFU på din egen arbetsplats har du en kollega som VFU-handledare. Din handledare måste ha en examen mot fritidshem (grundlärare mot fritidshem eller fritidspedagog). Det är också viktigt att handledaren har eller genomgår handledarutbildning. Mer information om VFU finns här. Mer information om VFU finns här. Behöver jag läsa VFU-kurser trots att jag har arbetslivserfarenhet? VFU-kurser om 30 hp ingår som en obligatorisk del i utbildningen enligt examensordningen. Den som blir antagen till Fritidshem arbetsintegrerad får VFU I, 7,5hp tillgodoräknat i samband med antagningen till programmet eftersom den tidigare arbetslivserfarenheten anses motsvara den kursen. Resterande VFU-kurserna i programmet är en central del av utbildningen och läses termin 2, 4 och 6 eftersom dessa kurser innehåller nödvändiga praktiska moment som möjliggör en viktig brygga mellan teori och praktik. Under VFU-dagarna får du möjlighet att pröva och omsätta det som du läser under utbildningens gång med stöd av en handledare som är verksam på fritidshemmet. Sista VFU-kursen är också kopplat till ditt praktiskt estetiska ämne då har du även en VFU-bihandledare inom ditt valda ämne. Vilken typ av lärarexamen får jag och vilka årskurser kan jag undervisa i? Grundlärare med arbete mot fritidshem är den examen du får. Du har också behörighet att undervisa ett praktiskt estetiskt ämne upp till årskurs 6. Kan jag vidareutbilda mig efter utbildningen? Om du vill bygga vidare på din examen finns möjlighet att söka vidare till studier på avancerad nivå. På Södertörns högskola finns exempelvis program på avancerad nivå inom praktisk kunskap och pedagogik. Det finns ett magisterprogram i praktisk kunskap och ett magisterprogram i pedagogik . Du kan även läsa andra skolämnen för att öka på din behörighet.
Utbilda dig till grundlärare med arbete mot fritidshem – arbeta och studera samtidigt! Skolorna behöver behöriga grundlärare mot fritidshem, vilket betyder en god arbetsmarknad för dig. Ta chansen att arbeta och studera i trekvartsfart. Efter 3,5 års studier har du en grundlärarexamen med arbete mot fritidshem och blir behörig att undervisa i ett praktiskt estetiskt ämne* upp till årskurs 6. Under hela utbildningen sker studierna parallellt med ditt arbete på en grundskola/fritidshem där du är anställd. Kombinationen av utbildning och ditt arbete omfattar mer än heltid, vilket ställer höga krav på din förmåga att organisera egna studier parallellt med arbetet i grundskolan/fritidshemmet. Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med elevers olika erfarenheter. Du får kunskap och förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där eleverna ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av fritidshemslärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring. Utbildningen förbereder dig för ett komplext yrke som omfattar både barnets sociala tid på fritidshemmet och i undervisningen. Du möter eleverna under hela skoldagen, som undervisande lärare i fritidsverksamheten och under skoltiden. Programmet innehåller bland annat situationsbaserat lärande, estetiska uttrycksformer, digitalt lärande samt fokuserar på relationer och grupputveckling. Du har tre VFU-kurser (Verksamhetsförlagd utbildning) under utbildningen som kan göras på egen arbetsplats. Under kurserna har du en VFU-handledare på din arbetsplats och en VFU-lärare från högskolan som blir viktiga bollplank för ditt framtida yrke som grundlärare mot fritidshem. Ansökan Vår arbetsintegrerade lärarutbildning mot fritidshem startar hösten 2024 på Södertörns högskola. Ansökan inför utbildningsstart HT24 sker genom anmälan via hemsidan www.antagning.se mellan den 15 mars – 15 april 2024. För att kunna söka till utbildningen måste du ha grundläggande behörighet att studera på högskola och en särskild behörighet där du bland annat ska visa på arbetslivserfarenhet minst 3 år (50%) inom fritidshem eller motsvarande. Observera att det är viktigt att skicka in rätt underlag som visar på din arbetslivserfarenhet. Se mer på antagning.se För specifika frågor om utbildningen kontakta: lararutbildning@sh.se Inför ansökan Bifoga tjänstgöringsintyg (flera om detta är aktuellt) som styrker att du har minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom fritidsverksamhet eller motsvarande (omfattande minst 50% av heltid). Följande punkter måste framgå av tjänstgöringsintyget: Namn och personnummer Befattning (barnskötare, fritidsledare, elevassistent och så vidare) Omfattning av anställningen i procent (har du flera roller förtydliga uppdelningen) Tidsperiod för anställning Verksamhet (här preciserar du i vilken verksamhet du arbetar, fritidshem, skola, särfritidshem, särskola, och så vidare) Arbetsgivare/Arbetsplats (namn på skola och fritidshem. Här räcker inte bara med kommun eller skolkoncern) Underskrift av chef, personalhandläggare eller motsvarande Datum när intyget utfärdats Ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg behandlas inte. Anställningsbevis, anställningsavtal eller CV är inte ett godkänt underlag för bedömning. För frågor om grundläggande behörighet, kontakta antagning.se. För frågor om intyg mejla lararutbildning@sh.se . Lärarutbildningens profiler {"id":"12_7b2d94016d078f566bab32_12_4a51d3151799e35bc3b159eb","isOffline":false,"isOnline":true,"baseRouteUri":"/appresource/4.c71f29816bc1576d3129c2e/12.4a51d3151799e35bc3b159eb","baseViewUri":"/program--kurser/program/grund/grundlararutbildning-med-interkulturell-profil-med-inriktning-mot-fritidshem-arbetsintegrerad?sv.target=12.4a51d3151799e35bc3b159eb&sv.12.4a51d3151799e35bc3b159eb.route=%2F","baseResourceUri":"/webapp-files/se.soleilit.ExpandableDecoration/1.1.2"} {"id":"12_7b2d94016d078f566bab32","name":"Lärarutbildningens profiler","level":"h2","openOnQuery":true,"queryParameter":"query"} !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/4.c71f29816bc1576d3129c2e/360.6c094ee11884c7cc3597ce00/1686636485100/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}(); Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning. Interkulturell profil Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter. Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt och åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper? Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan. Lärarutbildningens interkulturella profil Bildningsprofil I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande. Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare. Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan. Lärarutbildningens bildningsprofil