Vad ingår?

Få eftertraktad kunskap i hur människor och organisationer samspelar

Programmet startar med en bastermin som är gemensam för alla studenter, oavsett vilket huvudområde du valt. Du får då en bred introduktion till det moderna arbetslivet med fokus på psykologiska och sociologiska aspekter – allt från hur människor upplever sina vardagliga villkor till övergripande förändringsprocesser. Under denna termin kommer du även ingående att gå igenom grunderna i etnologi och genusvetenskap.

Du kommer att läsa A-, B, och C-kursen inom ditt valda huvudområde. För dig som har valt psykologi kommer fokus att ligga på hur människor tänker, känner och handlar i relationer. Den sociologiska inriktningen fokuserar på sociala processer och skeenden. Under termin fyra och sex läser du kurser som tar upp relevanta ämnen för personalarbete i stort. Några exempel på ämnen som lyfts är genus och organisation, mångfald, retorik i konflikthantering, organisationspsykologi och gränslöst arbete.

Under programmets sista termin ägnar du halva tiden åt ett projektarbete. Detta gör du i samarbete med en utvald organisation, där du kommer att genomföra ett realistiskt utredningsuppdrag.

Viktigt att tänka på

Du väljer antingen psykologi eller sociologi som huvudområde när du söker till programmet. Det innebär att du inte kan byta inriktning under programmets gång.

Termin 1

Bastermin om arbetslivet utifrån ämnena psykologi, sociologi, etnologi och genusvetenskap

Termin 2

A-kurs i valt huvudområde

Termin 3

B-kurs i valt huvudområde

Termin 4

Organisation, retorik samt arbetsrätt

Termin 5

C-kurs i valt huvudområde

Termin 6

Gränslöst arbete, rekrytering, personalutveckling samt projektarbete

Arbetssätt

Programmet läses på heltid. Den lärarledda tiden varierar mellan kurser, men generellt har du föreläsningar och seminarium mellan åtta och tio timmar i veckan. En del undervisning är i form av rollspel, framförallt under delkursen i rekrytering under termin sex. Utöver den lärarledda tiden förväntas du studera själv. Studierna kan innebär att arbeta med inlämningsuppgifter, både i grupp och enskilt.

Mellan 70 till 80 studenter antas till utbildningen varje år, och ni delas sedan in i mindre seminarie- och arbetsgrupper.

Både hemtentamen och salstentamen förekommer som examinationsformer.