Antagning

Läs mer om hur antagningen går till.

antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om hur antagningen till högskoleutbildningar går till.

Antagningsbesked

antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får du ditt antagningsbesked, det är även där du behöver svara på ditt antagningsbesked.

Svara alltid på ditt antagningsbesked

Observera att du måste svara för att behålla din plats. Det gäller både dig som är antagen och dig som är reservplacerad. Vilket datum du senast måste svara för att behålla din plats till höst- respektive vårterminen publiceras på antagning.se.

Vad ska du göra när du har tackat ja till en plats?

Vi har samlat allt du behöver veta om vad du ska göra när du har blivit antagen till en kurs eller ett program.

Terminsstart

Upprop och registrering äger rum veckan innan kurs- eller program­start för de flesta utbildningarna. Du kan läsa mer om registrering och annan matnyttig information på sidorna för nya studenter.

Frågor om antagningen?

antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns allt du behöver veta om antagningsprocessen.

Anstånd – Att skjuta upp studierna

Antagningen gäller för den termin som du ansökte till. Men det finns möjlighet att ansöka om att få skjuta upp studierna. Det kallas för att ansöka om anstånd. För att ansöka om anstånd måste det finnas särskilda skäl som gör att du inte kan påbörja utbildningen vid den tidpunkt då du skulle ha börjat.

Särskilda skäl kan till exempel vara sjukdom, vård av barn, värnplikt eller andra särskilda omständigheter. På sidan ”Regelverk för studier på grundnivå och avancerad nivå vid Södertörns högskola” kan du läsa mer om anstånd och särskilda skäl.

Du kan skjuta upp studierna i högst 18 månader (om det inte finns synnerliga skäl för längre tid).

Hur ansöker jag om anstånd?

Du ansöker om anstånd genom att skriva ett brev där du anger dina skäl för att inte påbörja utbildningen. Bifoga intyg som styrker dina skäl (till exempel läkarintyg, personbevis för barn, beslut om inskrivning eller intyg från arbetsgivare). Ange även vilken termin du vill påbörja dina studier.

Skicka ditt ansökningsbrev per mejl till antagning@sh.se eller post till Antagningen, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge.

I varje kursplan finns det angivet vilka behörighetskrav som gäller för kursen. För behörighet till nästa nivå (till exempel B- eller C- kurs, magisterkurs, vissa kurser inom utbildningsprogram) krävs vanligtvis att du har tagit alla poäng på tidigare nivåer.

Under vissa omständigheter kan du få undantag från behörighetskrav, så kallad dispens.

En prefekt eller akademisk ledare beslutar om det är möjligt att göra undantag från behörighetskraven inom ett ämne eller ett program och i så fall vilka undantag som kan göras, så kallad generell dispens. Exempel på när generell dispens kan vara tillämpligt är när du inte hinner få resultat från en delkurs i tid för att du ska bli behörig till nästa kurs. Då ska din utbildning informera dig om du ska få generell dispens.

Utöver den generella dispensen kan du ansöka om annan dispens från behörighetskraven.

Om du vill ansöka om dispens fyller du i denna blankett Pdf, 4 MB. och mejlar den till kursens eller programmets funktionsmejladress, alternativt till info@sh.se.

I de fall ansökan avslås eller inte bifalls i sin helhet ska beslutet motiveras och förses med en överklagandehänvisning.

Överklaganden rörande avslag på ansökan om dispens prövas av Överklagandenämnden för högskolan (HF 12 kap. 2 §). Läs mer i avsnitt 27. Överklagande.

Är det fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning görs ett urval. I urvalet konkurrerar de sökande med meritvärden i olika urvalsgrupper.

Du konkurrerar i samtliga urvalsgrupper där du har ett meritvärde, förutsatt att urvalsgruppen används till kursen/ programmet som du söker. Normalt används urvalsgrupperna betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Andra urvalsgrunder kan förekomma och anges då vid respektive kurs och program.

Urvalsgruppen högskolepoäng är den som är specifik för Södertörns högskola och beskrivs nedan.

Mer information om meritvärdering, platsfördelning och de andra urvalsgrupperna hittar du på www.antagning.se Länk till annan webbplats..

Förklaring till urvalsgruppen högskolepoäng

I denna grupp konkurrerar du som har tidigare akademiska studier. Högskolepoängen ska vara avklarade senast sista anmälningsdag.

Hur många högskolepoäng du kan konkurrera med beror på om du söker till kurs på grundnivå eller kurs/program på avancerad nivå.

 • HPGR – urvalsgruppen används vid urval till kurs på grundnivå. Du kan konkurrera med lägst 1 och högst 165 högskolepoäng.
 • HPAV – urvalsgruppen används vid urval till kurs eller program på avancerad nivå. Du kan konkurrera med lägst 30 och högst 285 högskolepoäng.

Fördelning av platser på Södertörns högskola

Urval till program på grundnivå

Platserna till program på grundnivå fördelas normalt på två urvalsgrupper enligt följande:

 • Urvalsgruppen betyg (67 procent av platserna)
 • Urvalsgruppen högskoleprov (33 procent av platserna)

Urval till A-kurser

A-kurser omfattar de första 30 högskolepoängen i ett ämne. Det finns även andra kurser som, liksom A-kurserna, saknar krav på förkunskaper i form av högskolestudier. Platserna till dessa kurser fördelas normalt på tre urvalsgrupper enligt följande:

 • Urvalsgruppen betyg (en tredjedel av platserna)
 • Urvalsgruppen högskoleprov (en tredjedel av platserna)
 • Urvalsgruppen högskolepoäng HPGR (en tredjedel av platserna)

Urval till B- och C-kurser

B- och C-kurser kräver tidigare studier inom ämnet. Det finns även andra kurser på grundnivå med krav på tidigare högskolestudier.

Vid urval till dessa kurser används normalt endast en urvalsgrupp:

 • Urvalsgruppen högskolepoäng HPGR

Urval till program och kurser på avancerad nivå

Vid urval till program och kurser på avancerad nivå används normalt endast en urvalsgrupp:

 • Urvalsgruppen högskolepoäng HPAV

Reell kompetens för behörighet
Om du inte formellt uppfyller något eller några behörighetskrav till utbildningen du söker kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Det är möjligt att ansöka om reell kompetens för såväl grundläggande som särskild behörighet.

Vad är reell kompetens?
En bedömning av reell kompetens innebär en värdering av kunskaper och erfarenheter i förhållande till de behörighetskrav som den sökta utbildningen ställer. Du måste därför visa att du på annat sätt, än genom formella meriter, har förvärvat de förkunskaper som krävs.

Saknar du grundläggande eller särskild behörighet?
Här kan du få mer information och stöd.

Så här ansöker du om reell kompetens på Södertörns högskola

 1. Gör en anmälan till kurser eller program på antagning.se Länk till annan webbplats.
 2. Läs informationen om reell kompetens som finns på antagning.se. Där finns även en ansökningsblankett som du skriver ut, fyller i och laddar upp.
 3. Beskriv så utförligt du kan i fritext på vilket sätt du förvärvat kunskap/kompetens/erfarenhet som du anser motsvara det formella behörighetskravet för sökt utbildning, det vill säga din reella kompetens.
 4. Styrk dina uppgifter så långt som möjligt med intyg från exempelvis kurser, betyg och kursförteckningar/transcript från studier, dokumenterad erfarenhet från föreningsliv, utlandsstudier, arbetsliv, personalutbildning eller andra typer av erfarenhet. Bifoga gärna en förteckning över de dokument du vill åberopa. Observera att alla dokument måste vara signerade för att beaktas.

Ladda upp en komplett ansökan
Ladda upp din ansökan med relevant dokumentation på ditt konto på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också skicka in den med post till:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
190 81 Rosersberg

Din ansökan om reell kompetens ska vara komplett och uppladdad på ditt konto eller inkommen till Antagningsservice senast sista anmälningsdag för att beaktas. En komplett ansökan ska bestå av:

 • Ansökningsblanketten "Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs"
 • Din personliga motivering där du i fritext beskriver på vilket sätt du förvärvat kunskap/kompetens/erfarenhet som du anser motsvara det formella behörighetskravet för sökt utbildning.
 • Intyg/meriter/betyg som styrker din personliga motivering

Resultat av bedömningen meddelas i beslut om antagning via antagningsbeskedet. Du kan inte ansöka om reell kompetens vid sen anmälan.

 

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för Södertörns högskola

Med stöd av 2 kap 2 § och 6 kap 3 § högskoleförordningen gäller följande antagningsordning för Södertörns högskola. Antagningsordningen har beslutats av högskolestyrelsen.

Antagningsordningen innehåller regler om behörighet och urval m.m. till program och kurser samt det förfarande som ska tillämpas vid antagningen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Södertörns högskola.

Författningar, föreskrifter, centrala och lokala regler mm som reglerar antagningen

Högskoleförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(Hf) innehåller övergripande bestämmelser om tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SFS 1993:100, 7 kap.).

Universitets- och högskolerådet (UHR, tidigare Högskoleverket) har utifrån dessa beslutat om närmare föreskrifter om behörighet och urval (HSVFS 2012:6 och 7). UHR har också utfärdat föreskrifter om anstånd med studiestarten och studieuppehåll (HSVFS 2012:8).

Förordningen om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (SFS 2010:543) reglerar frågor som rör anmälnings- och studieavgifter för den som inte är medborgare i EU, EES eller Schweiz.

UHR utarbetar tillsammans med lärosätena särskilda bedömningshandböcker för den samordnade antagningen. Dessa finns på uhr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och följs i antagningsarbetet vid Södertörns högskola.

Högskolan följer också så långt det går, de rekommendationer som Sveriges universitets- och högskoleförbund utfärdar.

Södertörns högskola deltar i den samordnade antagningen via UHRs antagningssystem, NyA, och följer de tidplaner och rutiner som gäller för antagningsarbetet.

Det lokala regelverket som tillämpas för antagning till Södertörns högskola finns i denna antagningsordning som är beslutad av högskolestyrelsen.

Rektor fattar beslut om tillämpning av de centrala och lokala reglerna för behörighet och urval samt om antagning till utbildning.

Information om utbildningarna

Institutionerna lägger in information i högskolans utbildningsdatabas för de utbildningar som ska vara sökbara på den nationella söksidan antagning.se. Denna information finns på Södertörns högskolas hemsida. Högskolan ger också ut en tryckt utbildningskatalog baserat på denna information. Delar av informationen skickas till antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och till andra externa webbplatser.

Anmälan till utbildning

Den som vill delta i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Södertörns högskola ska anmäla sig i den tid och på det sätt som framgår av högskolans utbildningskatalog eller hemsida. I regel sker anmälan genom antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.till det gemensamma antagningssystemet NyA.

Sökande som inte är medborgare i EU, EES eller Schweiz måste betala en anmälningsavgift.

Om anmälan sker via antagning.se administreras anmälningsavgiften av UHR.

En anmälan från en avgiftsskyldig sökande kommer inte att prövas innan anmälningsavgiften är betald.

För antagning till kurser och program ska anmälan normalt göras senast den 15 april till studier på höstterminen och senast den 15 oktober till vårterminen.

För antagning till sommarkurs ska anmälan göras senast den 15 mars.

För utbildning som ges på engelska och främst vänder sig till sökande utan uppehållstillstånd i Sverige med start närmast följande hösttermin är 15 januari sista dag för anmälan. För utbildning med start närmast följande vårtermin är 15 augusti sista dag för anmälan.

Om andra anmälningstider används, framgår det av informations- och anmälningsmaterial för utbildningen ifråga.

Anmälningar som gjorts efter sista anmälningsdagen placeras efter dem som inkommit i tid. Någon meritvärdering sker inte. Behöriga sökande rangordnas i datumordning.

Av högskolans anmälningsinformation och på antagning.se framgår de övriga föreskrifter om antagningsförfarandet som gäller.

Antagning till senare del av utbildningsprogram

Om det finns lediga platser på ett programs andra eller senare termin, kan sökande som uppfyller förkunskapskraven antas till senare del av program. Anmälan och antagning görs på det sätt som beslutas för varje program. Skulle antalet sökande vara fler än antalet lediga platser ska sökande dock hänvisas till nästa ordinarie antagningsomgång och anmäla sig till programmet i dess helhet. Den antagna placeras sedan efter tillgodoräknande på rätt termin.

Antagning till fortsatta studier inom utbildningsprogram

Eventuell anmälan och antagning till fortsatta studier inom ett program, görs på det sätt som beslutats av varje program.

Omregistrering

Det går inte att bli antagen till samma kurs mer än en gång. Det vill säga en kurs som baseras på samma kursplan. Student som vid tidigare antagningstillfälle antagits till kurs men avbrutit får fortsätta kursen och delta i undervisningen i mån av plats efter beslut av kursansvarig.

Regler om behörighet och urval

Behörighet
För att bli antagen till högskoleutbildning krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som kan vara föreskriven.

Närmare detaljer om vad detta innebär finns i anmälningsinformationen på antagning.se.

Beslut om särskild behörighet anges i den kurs- respektive utbildningsplan som fastställs för varje kurs och program enligt delegationsordningen för Södertörns högskola.

De krav på särskilda förkunskaper som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen (Hf 7kap 8§). De fastställda kraven framgår av respektive kursplan som finns i högskolans utbildningsdatabas, som är tillgänglig på högskolans hemsida (www.sh.se) samt av aktuellt anmälningsmaterial.

Reell kompetens och undantag

Den som inte formellt uppfyller behörighetskraven kan begära att få en prövning av sin reella kompetens. Högskolan prövar då om den sökandes samlade kunskaper och erfarenhet, som förvärvats efter avslutad skolutbildning, ger en möjlighet att klara av sökt utbildning. Här vägs allt som den sökande åberopar in, som erfarenheter från arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser och olika slags kurser. Stor vikt läggs på innehållet i det personliga brevet som ska medfölja ansökan och där den sökande utförligt ska beskriva sina kunskaper och redogöra för hur dessa kunskaper ska göra det möjligt att klara av sökt utbildning.

Den sökande måste själv åberopa reell kompetens. Anvisningar för ansökan om reell kompetens finns på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om den sökande åberopar reell kompetens och har minst betyget Godkänd alternativt E i:

 • Svenska/Svenska som andraspråk A och B eller Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska A eller Engelska 5 och 6
 • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b eller 1a1 +1a2
 • samt tre års arbetslivserfarenhet (lägst halvtid) efter det att den sökande normalt skulle ha lämnat gymnasiet, anses den sökande uppfylla kraven för grundläggande behörighet

Om det finns skäl får högskolan besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. Undantag från behörighetsvillkoren ska göras för sökande som genom särskilda omständigheter har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla de uppställda behörighetskraven (Hf 7 kap. 3 §)

Urval

Urval bland sökande får göras om det finns fler behöriga sökande än platser. Varje sökande får antas till högst 45 högskolepoäng per antagningsomgång.

Urval till kurser/program på grundnivå utan krav på tidigare högskolestudier

Platserna ska fördelas med minst 1/3 på grundval av betyg, minst 1/3 på grundval av resultatet från högskoleprovet och högst 1/3 på grundval av de av högskolan bestämda urvalsgrunderna (Hf 7 kap 13§).

Om det finns särskilda skäl för att göra en annan platsfördelning, krävs medgivande från UHR.

Vid urval till kurser på Södertörns högskola, ska det förutom betygs- och provurval, normalt även finnas den av högskolan bestämda urvalsgrunden högskolepoäng. Minst 1 och högst 165 högskolepoäng, avklarade senast sista anmälningsdag, räknas.

Normalt är platsfördelningen till kurser: betyg 34 %, högskoleprov 33 % och högskolepoäng 33 %.

Till program på grundnivå som vänder sig till nybörjare ska urval göras på grundval av betyg och resultat på högskoleprov. Vardera gruppen ska ha minst 33 % av platserna.

Normalt är platsfördelningen till program: betyg 67 % och högskoleprov 33 %.

Urval till kurser på grundnivå som kräver tidigare högskolestudier

Vid antagning till utbildningar på grundnivå som kräver tidigare högskolestudier sker urvalet utifrån antalet högskolepoäng som är avklarade sista anmälningsdagen. I urvalsgruppen räknas lägst 1 och högst 165 högskolepoäng.

Urval till kurser och program på avancerad nivå

Vid antagning till utbildningar på avancerad nivå sker urvalet utifrån antalet högskolepoäng som är avklarade sista anmälningsdagen. I urvalsgruppen räknas lägst 30 och högst 285 högskolepoäng.

Av högskolan bestämda urvalsgrunder

Enligt Hf 7 kap 23 § får en högskola bestämma lokala urvalsgrunder bestående av andra särskilda prov än högskoleprovet, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen, och andra för utbildningen sakliga omständigheter.

Kurser och program på grundnivå utan krav på tidigare högskolestudier
Enligt förordningen får högst 1/3 av platserna på en utbildning på grundnivå, som vänder sig till nybörjare, tillsättas på dessa grunder. Institutioner som vill använda denna möjlighet ska meddela detta till antagningen som bereder ärendet, beslut fattas av rektor.

Urval till kurser på grundnivå som kräver tidigare högskolestudier samt avancerad nivå
Till utbildningar på grundnivå som kräver tidigare högskolestudier och utbildningar på avancerad nivå finns ingen begränsning i fördelningen av antal platser.
Institutionen kan, i samarbete med antagningen, besluta att andra urvalsgrunder än högskolepoäng kan användas där detta är relevant för utbildningen.

Vid behov kan i undantagsfall förtur ges till sökande som läst behörighetsgivande kurs vid Södertörns högskola. Beslut om detta fattas i samarbete mellan institutionen och antagningen inför publiceringen av ny antagningsomgång.

Beslut om antagning

Frågor om antagning avgörs av högskolan. Därvid gäller ett maskinellt framtaget besked om antagning från NyA såsom högskolans beslut. Antagningsbeskedet innehåller anvisningar för hur och när eventuella svar ska ges. Om den sökande svarar för sent, förlorar han/hon sin plats eller reservplacering.

Kompletterande antagning

Om det behövs ska den ordinarie antagningen avslutas med reservantagning och efterantagning. Efterantagningen pågår till dess att institutionerna stänger möjligheten till detta på antagning.se där alla sena anmälningar sker.

Anstånd

Den som är antagen ska påbörja studierna den termin som antagningen avser. Den som inte kan påbörja sina studier vid föreskriven tidpunkt kan, om det finns särskilda skäl, medges anstånd med studiestarten.

Skäl för anstånd kan enligt HSVFS1999: 1 vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om rätt till ledighet för utbildning. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12§ lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag. (HSVFS 2012:8) Anståndstiden får vara högst 18 månader om inte synnerliga skäl finns för längre tid.

Den sökande måste själv söka anstånd hos Antagningen vid Södertörns högskola. De skäl som åberopas ska styrkas med intyg t.ex. läkarintyg, personbevis för barn, beslut om inskrivning eller intyg från arbetsgivare. Beslut om anstånd fattas på samma sätt som beslut angående antagning. Den som efter beviljat anstånd vill påbörja sina studier ska senast sista anmälningsdagen anmäla sig till samma utbildning på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Överklagande

Beslut om att den sökande inte uppfyller behörighetskraven eller inte beviljats undantag samt beslut om att den sökande inte beviljats anstånd med studiestarten kan överklagas. Den som får ett beslut som går att överklaga ska samtidigt få information om hur man ska gå tillväga för att överklaga.

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Överklagandenämnden för högskolan men skickas till den adress som anges i beslutet. Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter det att den sökande fick del av beslutet.

Överklagandet ska prövas av högskolan. Om högskolan inte ändrar beslutet ska överklagandet, tillsammans med ett yttrande från högskolan, vidarebefordras till Överklagandenämnden för beslut.

Antagningsordning vid Södertörns högskola Pdf, 113.2 kB.