Uppdragsutbildningar

Romska studier vid Södertörns högskola har genom åren på uppdrag av olika myndigheter genomfört utbildningar riktade till romer. Högskolan har också det nationella ansvaret för minoritetsspråket romani chib. Här kan ni läsa mer om våra romska uppdragsutbildningar. För mer information, kontakta romskastudier@sh.se

Nationellt ansvar för minoritetsspråket romani chib

År 2013 fick Södertörns högskola det nationella ansvaret för minoritetsspråket romani chib och i uppdrag att utveckla en ämneslärarutbildning med inriktning mot romani chib. Under 2013 bildades en referensgrupp kring uppdraget med representanter för olika varieteter av romani chib och en representant för det samiska språket från Umeå universitet. Med hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som minoritetsspråket romani chib har i Sverige, skickade Södertörns högskola 2014 en ansökan till Utbildningsdepartementet om att förändra uppdraget till att utveckla en grundlärarutbildning med romsk profil. Hösten 2014 inbjöds även representanter från övriga minoritetsspråk vid Umeå universitet (samiska och meänkieli), Stockholms universitet (finska) och Lunds universitet (jiddisch) vilket har lett till ett närmare samarbete med övriga nationella minoritetsspråken vid dessa lärosäten. Ytterligare en skrivelse till Utbildningsdepartementet gick 2016 från Södertörns högskola tillsammans med Stockholms och Umeå universitet med önskemål om förändringar i uppdraget angående ämneslärarutbildningar i respektive minoritetsspråk. I början av 2017 övergick referensgruppen till att bli Nätverket för högskoleutbildningar i de nationella minoritetsspråken (NätMin), där de fyra involverade lärosätena regelbundet träffas för erfarenhetsutbyte. Även Skolverket deltar i dessa möten.

För närvarande ingår följande personer i Nätverket för högskoleutbildningar i de nationella minoritetsspråken (NätMin):

  • Angelina Dimiter-Taikon, fil.mag. i pedagogik, adjungerad lärare,
  • Jan Selling, docent i historia, lektor i romska studier
  • Anna Lindqvist, adjunkt i romska studier,
  • Mikael Vinka, professor i samiska, Umeå universitet,
  • Anders Emanuelsson, adjunkt i meänkieli, Umeå universitet,
  • Ingela Valfridsson, samordnare för nationella minoritetsspråk, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet,
  • Jarmo Lainio, professor i finska, Stockholms universitet,
  • Sari Pesonen, studierektor i finska, Stockholms universitet,
  • Jan Schwarz, docent i jiddisch, Lunds universitet.
  • Solvor Mjöberg Lauritzen, docent i pedagogik, lektor i romska studier

Romska uppdragsutbildningar

Södertörns högskola har sedan år 2008 anordnat flera uppdragsutbildningar riktade till romer på uppdrag av främst Skolverket och Socialstyrelsen, men även Stockholms stad. Inom ramen för regeringens Strategi för romsk inkludering 2012–2032, som innebär att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom, har högskolan sedan 2012 utvecklat och lett fyra brobyggarutbildningar med inriktning mot skola och socialtjänst. Varje utbildning har pågått under två år och omfattat 30 högskolepoäng. Även en utbildning för att förstärka kompetensen hos modersmålslärare i romani chib, 37,5 högskolepoäng utvecklades på högskolan 2015–2017. Dessa utbildningar, ibland kallade ”Södertörnmodellen” eftersom det saknas motsvarigheter i Europa, har skett i nära samarbete med romer och har i nuläget samlat mer än 50 romska deltagare från olika romska grupper som talar många varieteter av romani och som är bosatta över hela landet. Uppdragsutbildningarna har dessutom gett värdefulla kunskaper och erfarenheter när det gäller högskolans uppdrag att starta en lärarutbildning med inriktning mot romani chib (se nedan).

Från och med hösten 2018 erbjuder högskolan på uppdrag av Skolverket även kortare utbildningar om de fem nationella minoriteterna i ett skolperspektiv - med fokus på romer. Dessa utbildningar är riktade till skolpersonal.

Ansvariga för uppdragsutbildningarna är Christina Rodell Olgaç och Angelina Dimiter-Taikon. Undervisande lärare därutöver är främst Anna Lindqvist, Jan Selling och Kimmo Granqvist. (För mer information se exempelvis slutredovisning av den första brobyggarutbildningen 2016.) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.