Dela

Facebook Mail Twitter

Disputation: Större risktagande och sämre aptit – även fiskar påverkas av antidepressiv medicin

Hundratusentals svenskar tar läkemedel mot depression – men preparaten går ofta rakt genom kroppen och via avloppsystem och reningsverk ut i sjöar och andra vattendrag. Och påverkar i slutänden den fisk som lever i vattnet.

Student läser på en surfplatta

Då och då nås vi av tidningsrubriker i stil med ”fler tar antidepressiva mediciner än någonsin” och ”var tionde svensk använder läkemedel mot depression”. Samtidigt hamnar stora mängder av dessa preparat, via avloppsystem och reningsverk, i olika vattendrag. Hur kan det påverka fiskar som lever i en sådan miljö? Det studerar Martin Kellner, forskare på institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik på Södertörns högskola, i sin doktorsavhandling ”Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors in the Environment – Effects of Citalopram on Fish Behaviour”.

– Avhandlingen undersöker beteendeeffekter av antidepressiva läkemedel på fisk – jag har riktat in mig på att titta på en grupp av antidepressiva som heter selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, berättar han.

Ett uråldrigt system

Tillsammans med andra forskare på Södertörns högskola har Martin Kellner gjort olika försök på framförallt storspigg, en fiskart som kan bli omkring tio centimeter lång, som är vanlig på norra halvklotet och som lever i såväl sötvatten som salt- och bräckt vatten, inte minst i Östersjön. Försöken gjordes också på zebrafisk. I flera studier fick infångad storspigg och zebrafisk vara i akvarier med låga halter av det antidepressiva läkemedlet och SSRI-preparatet citalopram under ett antal veckor.

– SSRI-preparat påverkar det serotonerga systemet, som bland annat är med och styr födointag, oro och depression. Det serotonerga systemet är också uråldrigt evolutionärt sett och det ser i stort sett likadant ut hos fiskar som hos människor – ja, hos alla ryggradsdjur. Därför kan man anta att SSRI-preparat har liknande effekter på fisk som hos människa, säger Martin Kellner.

Mindre stresskänslighet

Och, mycket riktigt, storspigg och zebrafisk som levt i akvarium där det fanns låga halter av citalopram blev mindre stresskänsliga – ute i naturen kan det leda till ett mer riskfyllt beteende och ökad fara för att bli uppäten av rovfiskar. Fiskarna fick också kraftigt minskad matlust, något som kan leda till sämre förmåga att klara av svältperioder och dalande fortplantningsförmåga.

– Generellt har vi använt sådana exponeringsnivåer av antidepressiv medicin som man skulle kunna hitta utanför ett reningsverk, och uppåt. Samtidigt har vi i just de här försöken bara tittat på ett preparat – i verkligheten finns det ofta en cocktail av många olika läkemedel och andra substanser som påverkar på olika sätt, säger Martin Kellner.

Hur påverkas fisk i sin naturliga miljö av sådana här preparat?

– Det är svårt att säga, det är specifikt från vattendrag till vattendrag. Men jag skulle vilja säga att den här typen av påverkan finns ute i olika vattendrag, sedan är det väldigt svårt att säga vad det får för ekologiska konsekvenser, säger Martin Kellner.

Martin Kellner har i andra försök även undersökt hur citalopram tillsammans med ethinylestradiol, ett hormon som finns i p-piller och som också återfinns i vattendrag ibland, påverkar storspigg och zebrafisk. Där varierade effekterna beroende på vilken typ av försök forskarna använde sig av.

Försök på fiskembryon

Martin Kellner och hans kollegor exponerade också fiskembryon för citalopram.

– När de sedan var vuxna var de oroligare, aggressivare och gjorde fler utfall mot mat jämfört med fiskarna i den kontrollgrupp vi hade. Sådana här försök på embryon har inte gjorts på fisk förr, säger Martin Kellner.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-09-01