Dela

Facebook Mail Twitter

Södertörns högskola med och formar framtidens offentliga sektor

Samhället står inför utmaningar som är svåra för en enskild aktör att hantera själva. Och för att klara framtidens utmaningar krävs nya sätt att arbeta. Nu drar strategiskt innovationsprogrammet SustainGov i gång med syftet att skapa nya förutsättningar för offentlig sektor att ta sig an dagens och framtidens stora och kritiska frågor. Ett arbete där forskare från Södertörns högskola sitter på viktiga nycklar.

Bildcollage: porträtt på Therese Reitan, Jenny Madestam och Anders Ivarsson Westerberg. 

– Offentlig förvaltning vid Södertörns högskola har en kärnkompetens inom ramarna för SustainGov och vi är en av de ledande forskningsmiljöerna inom områden som rör offentlig administration och styrning. Att vi är en del av det här projektet blir ett erkännande, en fjäder i hatten, för det arbetet, säger Anders Ivarsson Westerberg, avdelningsföreståndare för offentlig förvaltning och professor i samma ämne.

Fem innovationsprogram

SustainGov är ett av fem innovationsprogram som beviljats medel inom ramarna för utlysningen Impact Innovation. De utvalda programmen ska riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar och förutsätter samverkan mellan en bred konstellation av aktörer. Bakom initiativet står Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Beslutet som kom tidigare i år innebär att programmet SustainGov beviljas runt 11 miljoner kronor i statlig finansiering per år för driften av programmet. Ytterligare medel kommer att skjutas till i form av medfinansiering från medverkande aktörer. Därutöver tillkommer statliga medel i form av en insatsbudget i storleksordningen 125–150 miljoner per år, exklusive medfinansiering. 15 myndigheter och organisationer deltar och programmet koordineras av Mittuniversitetet.

Med siktet mot ny forskarskola

Från Södertörns högskola deltar utöver Anders Ivarsson Westerberg också Jenny Madestam, docent i statsvetenskap, och Therese Reitan, professor i offentlig förvaltning. Alla med gedigen erfarenhet av såväl forskning, utbildning och samverkan inom området offentlig förvaltning.

– Beslutet betyder väldigt mycket för ämnet, 20 procent av våra tjänster under tio år finansieras genom programmet. Det innebär stabilitet, långsiktighet och stora möjligheter till ytterligare finansiering framåt. Det kan också innebära antagning av doktorander då planen är att starta en forskarskola inom programmet. Södertörns högskola ses ofta som en nyskapande och dynamisk miljö och vi är starka inom samverkansområdet. Det har bidragit till att vi tagits med i projektet, säger Anders Ivarsson Westerberg.

Innovation och utbildning

Det är stora, komplexa och allvarliga frågor som ska hanteras inom programmet. Utgångspunkten är att om samhället ska bli hållbart och rustade för utmaningarna vi står inför krävs reformer, inte minst i hur offentlig sektor styrs, arbetar och finansieras. Bland annat är tanken att utveckla och implementera en rad så kallade missionsorienterade insatser. Södertörnforskarna är involverade i tre av dem:

  • Ny och innovativ forskning
  • Riktade utbildningsinsatser
  • Sprida kunskap och medvetenhet om programmet

En av initiativtagarna till SustainGov är Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län, och tidigare minister för högre utbildning och forskning:

– Det här är en fantastisk möjlighet för offentlig sektor att i samverkan kunna ställa om för en mer hållbar och robust framtid. Genom att vara innovativa och skapa nya arbetssätt, metoder och samarbeten kan vi åstadkomma en systemförändring och faktiskt hitta lösningar på de stora och komplexa samhällsutmaningar vi står inför, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

SustainGov involverar Länsstyrelsen i Västerbottens län, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Södertörns högskola, Norrbottens Kommuner, Sundsvalls kommun, Tomelilla kommun, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Skellefteå Science City, Samhällsnytta Karlstad universitet och Bron Innovation.

Totalt satsas i storleksordningen 500 miljoner kronor per år från staten inom ramen för utlysningen Impact Innovation. Mer om detta och om de övriga innovationsprogrammen som blivit beviljade står att läsa på: www.impactinnovation.se

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Samhällsvetenskap

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-03-13