Utöka din yrkeskompetens
med filosofiska perspektiv

Kurs

Det existentiella samtalet

30 hp

Höst

50%

Campus / Distans

Inom allt fler mellanmänskliga och människovårdande yrken sker möten med personer som brottas med livsfrågor och dilemman. Kursen är för dig som är yrkesverksam och vill stärka din förmåga att föra existensiella samtal. Du ges existensfilosofiska perspektiv på stora frågor, och fördjupar ditt yrkeskunnande genom reflektion och djupare kunskap. Kursen läses på halvfart och ges i två varianter, en campusvariant med en obligatorisk träff på högskolan varannan vecka och en distansvariant där de obligatoriska träffarna sker digitalt.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Filosofiska synsätt på yrkeslivet Den praktiska kunskapens teori studerar arbetslivet utifrån humanistiska perspektiv i en tvärvetenskaplig miljö. Ämnet är därför aktuellt för dig som både vill fördjupa dina kunskaper inom din egen profession, men även är intresserad av kunskap kring arbetslivet i stort. Du får genom studierna verktyg för att utveckla och fördjupa en förståelse av din professionella verksamhet. Efter kursen har du utvecklat en grundad förståelse över filosofiska synsätt på livets stora frågor. Genom reflektion och kunskap har du fördjupat ditt yrkeskunnande och stärkt din förmåga att föra existentiella samtal inom mellanmänskliga och människovårdande yrken. Läs om ämnets forskning
Träna din förmåga att samtala kring existentiella frågor Intresset för existentiella frågor och synsätt ökar. Många yrkesverksamma möter dagligen människor som brottas med grundläggande livsfrågor och dilemman. Under denna kurs fördjupas ditt yrkeskunnande genom reflektion och kunskap i dessa frågor. Du får möta andra yrkespraktiker och genom dialog öka din förståelse för och kunnande om existentiella synsätt och förhållningssätt. Centralt inom kursen är förmågan att föra existentiella samtal inom olika mellanmänskliga och människovårdande yrken. Under kursens fyra delkurser får du teoretiska kunskaper i existensfilosofi och existentiell psykologi. Du kan därmed utveckla en förståelse för olika livsuttryck ur ett existentiellt perspektiv. Dina egna yrkeserfarenheter är relevanta i undervisningen. Du diskuterar professionellt utmanande situationer utifrån klassiska filosofiska texter och centrala teman. I kombination med kunskaperna ni får under kursen, kommer din förmåga att i samtal möta existentiella frågor att fördjupas. Det förekommer även gästföreläsningar med relevanta talare. Arbetssätt Kursen läses på halvfart och ges i två varianter, en campusvariant med obligatoriska träffar på högskolan en heldag varannan vecka och en distansvariant med lika många obligatoriska träffar på distans. Upplägget under dessa dagar följer i regel samma form – med föreläsningar på förmiddagen samt seminarier och gruppövningar på eftermiddagarna. Om du läser kursen på distans får du ofta ta del av föreläsningarna i inspelad form (video). För båda kursvarianterna gäller att flera kursmoment genomförs över en kursplattform på internet. Ungefär 30 studenter som kommer från olika yrkesområden antas till kursen. De undervisande lärarna arbetar även som forskare inom existensfilosofi. Du examineras främst genom hemtentamen.
Stärk din yrkeskompetens med filosofiska perspektiv på stora frågor Det existentiella samtalet är en kurs för dig som arbetar i ett mellanmänskligt eller människovårdande yrke och vill träna din förmåga att föra existensiella samtal. Kursen går på halvfart och består av både campus- och distansundervisning. Kursen riktar sig till dig som har yrkeserfarenhet och arbetar samtidigt. Du får studera klassisk filosofi vilket ger dig nya perspektiv på hur man kan möta och hjälpa människor som brottas med grundläggande livsfrågor och dilemman. Kursen vänder sig till dig som redan varit yrkesverksam en tid, som exempelvis psykoterapeut, psykolog, kurator, sjuksköterska, sjukgymnast, barnmorska, fritidspedagog, förskollärare, lärare, polis, journalist, konstnär eller annat yrke där existentiella samtal kan vara viktiga. Kursen är en del av ämnet Den praktiska kunskapens teori. Den praktiska kunskapens teori söker humanistiska ingångar till praktisk kunskap. När du studerar ämnet utgår du ifrån dina egna yrkeserfarenheter och berättelser från yrkeslivet, och kombinerar detta med humanistiska perspektiv på praktisk kunskap. Exempel på teoretiska utgångspunkter är filosofi, pedagogik, idéhistoria, estetik och arbetslivskunskap. Två forskningsområden som är återkommande inom ämnet är de människovårdande yrkenas humaniora, och läraren och lärandets praktiska kunskap. Genom en akademisk examen i den praktiska kunskapens teori kan du visa dokumentation på din kunskap för exempelvis en arbetsgivare. På Södertörns högskolas utbildningar inom Den praktiska kunskapens teori strävar vi efter att bygga broar mellan erfarenhetskunskap och vetenskaplig kunskap. Kunskapsteori, moralfilosofi, skönlitteratur och arbetslivets idéhistoria används för att fördjupa din förståelse för de problem du kan möta i det praktiska arbetet. Exempel på forskning som bedrivs inom ämnet är vård ur existentiella perspektiv, förskola ur kroppsliga, politiska och bildningshistoriska perspektiv och det kollektiva arbetets betydelse inom polis- och läraryrket.