Södertörns högskola_moas båge

Förmedla visuell och rumslig gestaltning i ditt skrivande

Kurs

Att skriva om bild och form

15 hp

Vår

50%

Distans

Kursen fokuserar på praktiskt skrivande och att förmedla visuell och rumslig gestaltning i text. Du introduceras till olika textgenrer som till exempel artist statements, konst- och arkitekturkritik, essäer eller offentliga rapporter. Samtidigt får du grundläggande kunskaper om texternas struktur och funktion och utvecklar din skrivförmåga genom praktiska övningar.

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt skrivande inom din yrkeskompetens som till exempel konstnär, arkitekt, konstintendent, fri skribent eller som anställd inom offentlig förvaltning. Den vänder sig också till dig som är intresserad av, eller som utbildar dig inom, bild och form och vill utveckla din skrivförmåga.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Att skriva om bild och form Efter kursen har du grundläggande kunskaper om vad skrivande om bild och form kan innefatta och hur olika val påverkar hur texten förstås. Du har också tillägnat dig verktyg för att inom din nuvarande eller kommande yrkesverksamhet använda text som kommunikationsform och utvecklat förmågan producera egna texter inom området. Om du läst kursen för att fortbilda dig inom ditt yrke som till exempel arkitekt, designer eller konstnär, eller som anställd inom offentlig förvaltning, tar du med dig uppdaterad kunskap och en uppsättning praktiska verktyg som bidrar till att bredda din kompetens. Du som läst kursen för en kommande karriär inom konst-, arkitektur- och kultursektorn tar med dig kunskap och färdigheter att bygga vidare på. Om du läst kursen av allmänt intresse har du glädje av att ha utvecklat din förmåga att förstå, diskutera och producera egen text om bild och form.
Att skriva om bild och form Kursen fokuserar på praktiskt skrivande och förmedling av visuell och rumslig gestaltning i text. Under föreläsningar och seminarier undersöker vi olika typer av texter som beskriver och analyserar bild, rum, objekt, form och miljö. Vårt fokus ligger på hur de är konstruerade och hur de fungerar kommunikativt. Det är alltså inte innehållet i sig, utan texternas struktur och funktion som är vårt studieobjekt. Du lär dig att identifiera och beskriva texternas egenskaper, att förstå likheter och skillnader, samt hur de kan konstrueras och tillämpas. Denna kunskap ger dig verktyg att utveckla det egna skrivandet om visuella och rumsliga kvaliteter. Kursen består av två delkurser om 7,5 hp vardera. I den första delkursen Bild och form i text introduceras du till olika textgenrer och verktyg för att analysera bild och form. I delkurs två, Praktiskt skrivande om bild och form, utvecklar du din förmåga att skriva om bild och form genom eget val av exempel. Arbetssätt Undervisningen bedrivs genom förinspelade föreläsningar, obligatoriska online-seminarier som ges cirka två gånger per månad och inlämningsuppgifter. Kursen läses som distanskurs på halvfart och seminarierna sker genom högskolans distansverktyg. För att kunna delta i kursen behöver du ha tillgång till dator med internetuppkoppling. Du studerar tillsammans med ungefär 25 studenter och ni delas in i mindre grupper för diskussioner under online seminarierna.
Att skriva om bild och form Under kursens gång får du möjlighet att lära dig om olika textgenrers betydelse för hur visuell gestalt förmedlas i text. Det kan till exempel röra bloggar, dagspressens recensioner, utställningskataloger, bebyggelse- och miljöbeskrivningar, arkitekturanalys, artist statements, eller essäer. Vi studerar hur de används för att beskriva och analysera olika former av bild, objekt och rum, såsom konst, design, hantverk, arkitektur och miljögestaltning. Genom praktiska övningar får du verktyg för att utveckla din skrivförmåga och analytiska kompetens. Efter kursen tar slut förväntas du kunna göra egna reflekterade val av verktyg och stil i ditt eget skrivande. Med utgångspunkt i textstudier och praktiska övningar vänder sig kursen till alla som är intresserade och engagerade i praktiskt skrivande om bild och form, vare sig det är som student vid konstnärlig utbildning eller universitet, konstnär, designer, antikvarie, arkitekt, fri skribent eller anställd i offentlig förvaltning.