Vad ingår?

Vad ingår?

Kursen fokuserar på praktiskt skrivande och förmedling av visuell och rumslig gestaltning i text. Under föreläsningar och seminarier undersöker vi olika typer av texter som beskriver och analyserar bild, rum, objekt, form och miljö. Vårt fokus ligger på hur de är konstruerade och hur de fungerar kommunikativt. Det är alltså inte innehållet i sig, utan texternas struktur och funktion som är vårt studieobjekt. Du lär dig att identifiera och beskriva texternas egenskaper, att förstå likheter och skillnader, samt hur de kan konstrueras och tillämpas. Denna kunskap ger dig verktyg att utveckla det egna skrivandet om visuella och rumsliga kvaliteter.

Kursen består av två delkurser om 7,5 hp vardera. I den första delkursen Bild och form i text introduceras du till olika textgenrer och verktyg för att analysera bild och form. I delkurs två, Praktiskt skrivande om bild och form, utvecklar du din förmåga att skriva om bild och form genom eget val av exempel.

Arbetssätt

Undervisningen bedrivs genom förinspelade föreläsningar, obligatoriska online-seminarier som ges cirka två gånger per månad och inlämningsuppgifter. Kursen läses som distanskurs på halvfart och seminarierna sker genom högskolans distansverktyg. För att kunna delta i kursen behöver du ha tillgång till dator med internetuppkoppling.

Du studerar tillsammans med ungefär 25 studenter och ni delas in i mindre grupper för diskussioner under online seminarierna.