Varför ämnet?

Vad formgivningen betyder

Vi undersöker gemensamma platser som kyrkogårdar, torg, skolor och plaskdammar och där vårt fokus ligger på den kommunikativa intention som objekten och miljöerna bär bortom det estetiska. Det är inte formgivningen i sig, utan vad den betyder, som är vårt studieobjekt. Du lär dig också att analysera både hur något förstås och används idag och hur det var tänkt att användas. Vad har förändrats över tid? Vad kan förändringen lära oss om framtiden? Finns det långsiktigt hållbara strategier för utvecklingen av kommande generationers livsmiljöer?

Kursen syftar till att skapa en större medvetenhet om begreppet ”gestaltad livsmiljö” utifrån teoretiska, historiska, politiska, kommunikativa och estetiska perspektiv samt hållbarhetsaspekter, och kommer till stor del att utgå från kursdeltagarnas egna observationer och analyser av den egna närmiljön.

Med utgångspunkt i konstvetenskaplig praktik vänder sig kursen till alla som är intresserade av och engagerade i det offentliga rummet, vare sig det är som medborgare eller som konstnär, antikvarie, arkitekt eller stadsplanerare. En anledning kan vara allmänt intresse. Ett annan anledning är fortbildning för yrkesverksamma inom det fält som kursen behandlar. Vi ser fortbildning som en central komponent.