Södertörns högskola_moas båge

Analysera gestaltade livsmiljöer

Kurs

Gestaltade livsmiljöer

15 hp

Vår

50%

Distans

Kursen fokuserar på det gemensamma rummets komponenter. Den behandlar vår offentliga miljö, men sträcker sig också bortom konst och arkitektur för att inbegripa alla de gestaltade delar och den visuella kultur som präglar den värld vi rör oss inom. På kursen är därmed alla former av gestaltning i vår livsmiljö möjliga att diskutera: från det påkostade offentliga konstverket och den prestigefulla arkitekturen till formgivning av vardagens föremål som papperskorgar och affischer för den senaste konserten.

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av konstvetenskap, är intresserad av det offentliga rummet och som kanske vill fortbilda dig.

Hösten 2024 startar också ett nytt program på avancerad nivå: Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära praktiker.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Gestaltade livsmiljöer Efter kursen har du grundläggande kunskaper om vad gestaltade livsmiljöer kan innefatta och hur deras kommunikativa kapaciteter kan tolkas. Du har lärt dig att se till såväl delar som helheter. När kursen är avslutad har du upparbetat förmåga att utifrån ett konstvetenskapligt perspektiv analysera dessa offentliga miljöer och därigenom producera förståelse för hur de påverkar oss idag. Du har också tränat att diskutera gestaltade livsmiljöer i termer av hållbar utveckling. Genom kursen har du tillägnat dig verktyg för att både inom och utanför akademiska sammanhang kommunicera betydelsen av gestaltade livsmiljöer där konst och arkitektur samspelar med andra komponenter. Om du läst kursen för att fortbilda dig inom ditt yrke som till exempel byggnadsarkivarie, arkitekt eller konstnär, tar du med dig uppdaterad kunskap och en uppsättning analytiska verktyg som bidrar till att bredda din kompetens. Du som läst kursen för en kommande karriär inom konst-, arkitektur- och kultursektorn tar med dig kunskap och färdigheter att bygga vidare på. Om du läst kursen av allmänt intresse har du glädje av kunskapen i dina möten med offentliga miljöer och du kan förstå men också delta i samtida debatter. Läs om ämnets forskning
Gestaltade livsmiljöer Under de senaste åren har begreppet ”gestaltad livsmiljö” kommit att figurera i diskussionen om det offentliga rummet och de hus, platser, konstverk och objekt den rymmer. Men hur skall det förstås? ”Gestaltning” förknippas gärna med ett positivt värde som kan länkas samman med omsorg och skötsel. Samtidigt kan en allt för genomgripande programmering av våra livsmiljöer vara problematiska för att de lämnar lite eller inget utrymme för alternativa förståelser av gemensamma platser och för invånarnas fantasi. Frågan om vad den ”gemensamma livsmiljön” är och vilka värden den rymmer eller ej, är alltså något som vi behöver kunna analysera. Undervisningen bedrivs genom förinspelade föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Om kursen läses som distanskurs sker seminarierna genom högskolans distansverktyg. Om kursens läses som campuskurs sker seminarierna på campus. Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning även för att gå kursen när den ges som campuskurs.
Vad formgivningen betyder Vi undersöker gemensamma platser som kyrkogårdar, torg, skolor och plaskdammar och där vårt fokus ligger på den kommunikativa intention som objekten och miljöerna bär bortom det estetiska. Det är inte formgivningen i sig, utan vad den betyder, som är vårt studieobjekt. Du lär dig också att analysera både hur något förstås och används idag och hur det var tänkt att användas. Vad har förändrats över tid? Vad kan förändringen lära oss om framtiden? Finns det långsiktigt hållbara strategier för utvecklingen av kommande generationers livsmiljöer? Kursen syftar till att skapa en större medvetenhet om begreppet ”gestaltad livsmiljö” utifrån teoretiska, historiska, politiska, kommunikativa och estetiska perspektiv samt hållbarhetsaspekter, och kommer till stor del att utgå från kursdeltagarnas egna observationer och analyser av den egna närmiljön. Med utgångspunkt i konstvetenskaplig praktik vänder sig kursen till alla som är intresserade av och engagerade i det offentliga rummet, vare sig det är som medborgare eller som konstnär, antikvarie, arkitekt eller stadsplanerare. En anledning kan vara allmänt intresse. Ett annan anledning är fortbildning för yrkesverksamma inom det fält som kursen behandlar. Vi ser fortbildning som en central komponent.