Södertörns högskola 

Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära praktiker

Program

Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära praktiker

60 hp

Höst

50%

Distans

Utbildningen ges i samarbete med Konstfack och är en hybrid mellan distans- och campusundervisning. Vi ses på campus fem tillfällen per termin, ungefär en gång i månaden, och då under tre dagar i sträck.

Under programmet får du fördjupad kunskap om gestaltade livsmiljöer. Du får träffa andra kollegor inom tvärvetenskapliga yrkesområden och möjlighet att få kompetensutbyte.

Med utbildningen kan du också välja att studera vidare inom masterutbildningen i konstvetenskap eller forskarutbildningen.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära praktiker Efter avslutade studier har du fått stärkt kompetens för att arbeta inom området gestaltade livsmiljö inom allt från kultur till byggsektor och offentlig förvaltning. Du får insikter om centrala frågor om hållbar stadsutveckling inom akademi, yrkesliv och det civila samhället. Du kommer även att få breddad förståelse för verksamhetsfältets olika aktörer, vilket gör dig attraktiv för alla aktörer inom hållbar stadsutveckling. Utbildningen är även interdisciplinär, det betyder att du får du en spetskompetens som är lämpad att möta framtida utmaningar så som ojämlikhet i en osäker värld, klimatomställning och hållbar samhällsutveckling. Utöver det redan nämnda så får du också behörighet att läsa vidare så som ett andra år på masterutbildning i konstvetenskap samt behörighet till forskarutbildningen.
Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära praktiker Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina egna kunskaper inom ditt egna yrkesfält och reflektera genom teoretiska studier, fältstudier och praktiska övningar. Programmet är interdisciplinär vilket betyder att många sorters kompetenser inom samma område möts. Du kommer därför att kunna utveckla tvärvetenskapliga förhållningssätt för att möta de komplexa framtidsfrågor och samhällsförändringar vi står inför. Arbetssätt Studietakten är på halvfart och bedrivs till stor del på distans. Du kommer behöver vara fysiskt på campus (Södertörns högskola & Konstfack) cirka tre dagar i rad i månaden under terminerna. Examination sker både löpande och med en avslutande uppgift för varje kursmoment. Varje termin innehåller en kurs på Konstfack och en på Södertörns högskola på 7,5 poäng vardera. Den sista terminens examensarbete sker på Södertörns högskola respektive Konstfack, men med gemensamma träffar. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med såväl näringsliv som civilsamhälle. Flera arkitektkontor, fastighetsägare, företrädare för byggsektorn liksom representanter från stadsplaneringskontor, offentlig konst och konstnärer har varit aktiva i olika workshops och möten för att ge perspektiv på vad utbildningen kan tänkas behöva innehålla. Flera av dessa kommer också att delta i undervisningen genom att erbjuda platser för studiebesök och med gästföreläsningar. Du studerar med cirka 25 studenter där ungefär 12 antas via Konstfack.
Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära praktiker Programmet Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära praktiker vänder sig till dig som är yrkesverksam och vill utveckla din kompetens inom gestaltad livsmiljö. Du kan till exempel arbeta på kommun eller region och behandla frågor om offentliga livsmiljöer och offentlig konst, stadsplanerare, formgivare och konstnärer aktiva i det offentliga rummet och arkitekter. Under din studietid får du möjlighet att träffa kollegor från andra branscher som besitter annan kunskap och fördjupa din färdighet vad gäller samarbeten över olika yrkesområden. Utbildningen behandlar frågor om vårt behov av att bygga en ekonomiskt, ekologisk och socialt hållbar livsmiljö och en hållbar stadsutveckling genom den offentliga miljöns gestaltning i form av konst, arkitektur, kulturarv, form och design. Genom programmet får du en bred och tvärdisciplinär utbildning i vad gestaltad livsmiljö kan betyda i olika sammanhang, som t.ex politik i regeringspropositioner och styrdokument, som forskningsproblem i vetenskapliga artiklar och som professionskunskap i facktidskrifter. Kunskapsgodset kommer alltså från skilda men angränsande fält; konstvetenskap, arkitektur, landskapsarkitektur, etnologi, urbana studier, kulturgeografi, konstnärlig forskning. Poängen är att ge studenten möjligheten att orientera sig i sitt eget och andras yrkesfält och få syn på de interdisciplinära perspektiven. Läsefrukterna kan sättas i relation till den egna praktiken och studenterna får under utbildningen också förståelse för andra yrkeskategoriers kunnande och förutsättningar. De praktiska momenten utgår från problembaserat lärande spekulativa och prövande metoder.