Varför programmet?

Varför programmet?

Programmet Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära praktiker vänder sig till dig som är yrkesverksam och vill utveckla din kompetens inom gestaltad livsmiljö. Du kan till exempel arbeta på kommun eller region och behandla frågor om offentliga livsmiljöer och offentlig konst, stadsplanerare, formgivare och konstnärer aktiva i det offentliga rummet och arkitekter. Under din studietid får du möjlighet att träffa kollegor från andra branscher som besitter annan kunskap och fördjupa din färdighet vad gäller samarbeten över olika yrkesområden.

Utbildningen behandlar frågor om vårt behov av att bygga en ekonomiskt, ekologisk och socialt hållbar livsmiljö och en hållbar stadsutveckling genom den offentliga miljöns gestaltning i form av konst, arkitektur, kulturarv, form och design.

Genom programmet får du en bred och tvärdisciplinär utbildning i vad gestaltad livsmiljö kan betyda i olika sammanhang, som t.ex politik i regeringspropositioner och styrdokument, som forskningsproblem i vetenskapliga artiklar och som professionskunskap i facktidskrifter. Kunskapsgodset kommer alltså från skilda men angränsande fält; konstvetenskap, arkitektur, landskapsarkitektur, etnologi, urbana studier, kulturgeografi, konstnärlig forskning. Poängen är att ge studenten möjligheten att orientera sig i sitt eget och andras yrkesfält och få syn på de interdisciplinära perspektiven. Läsefrukterna kan sättas i relation till den egna praktiken och studenterna får under utbildningen också förståelse för andra yrkeskategoriers kunnande och förutsättningar. De praktiska momenten utgår från problembaserat lärande spekulativa och prövande metoder.