Stolar och dator

Utökad spetskompetens inom IT och digitalisering

Kurs

Informatik C, inriktning digital affärsutveckling

30 hp

Höst

100%

Campus

Kursen ger dig ett fördjupat förhållningssätt till ämnet informatik med fokus på utredande strategiska undersökningar inom digital affärsutveckling. Under kursen fördjupar du dig i flera forskningsteorier på området och breddar din kompetens samt ditt förhållningssätt till ämnet ytterligare. Kursen avslutas med ett uppsatsarbete.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Informatik C, inriktning Digital affärsutveckling Det finns idag ett stort behov av personer som kan använda digitala lösningar för att utveckla verksamheter och företag. Genom studier i Informatik möter du dessa behov på arbetsmarknaden. Du har en grundläggande förmåga att arbeta med digitalisering inom alla typer av verksamheter. Efter dina studier har du en bred kompetens och kan exempelvis välja att arbeta som strateg, digital affärsutvecklare, tjänsteutvecklare med digital inriktning och som projektledare inom digitalisering. Din bas inom informatik gör också att du kan arbeta som beställare av teknikutveckling, som dataanalytiker eller systemförvaltare. Studier inom informatik ger dig flera spetskompetenser. Bland annat inom digital marknadsföring, digital handel, digitalisering inom entreprenöriell verksamhet och digitala tjänster. Du har förståelse för viktiga förändringar som sker i samband med samhällets fortsatta digitalisering. Du har också tränat dina akademiska förmågor som att skriva, läsa och tänka kritiskt. Informatik C ger dig spetskompetens i hur man kan använda IT och digitalisering för att skapa nytta och konkurrenskraft inom alla typer av företag och verksamheter. Du får en fördjupad kompetens inom digital affärsutveckling med utgångspunkt från konsumentens perspektiv och aktuell teknikutveckling. Du får en spetskompetens för att göra utredande strategiska undersökningar om digitalisering ute i företag och organisationer. Läs om ämnets forskning
Fördjupad kunskap inom digital affärsutveckling Under C-kursen i Informatik bygger du vidare på dina kunskaper från A och B-kursen och skaffar dig fördjupad kompetens inom digital affärsutveckling. Kursen består av tre delkurser: Vetenskaplig metod, inriktning informatik Informatikteori Kandidatuppsats i informatik Under delkursen Informatikteori studeras ett urval av forskningsteorier inom informatikområdet. I delkursen Vetenskaplig metod, inriktning informatik behandlas vetenskaplig metod för informatik, speciellt med inriktning mot digital affärsutveckling. Den avslutande delkursen omfattar 15 högskolepoäng och består av ett självständigt arbete i form av en kandidatuppsats där du väljer ett fördjupningsområde inom informatik. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och praktiska övningar. Delkurserna blandar studier som rör förståelse och tillämpning av teori och examinationen blandar gruppövningar och individuella övningar. Gruppövningar består av exempelvis diskussionsseminarium och workshops kring metodik. Kandidatuppsatsen innebär en självständig undersökning med datainsamling samt skriftlig och muntlig examination. Under arbetets gång får du stöd i form av handledningstillfällen.  Du läser tillsammans med kandidatprogrammet Management med IT. Totalt är det en grupp om cirka 30-40 studenter.
Informatik C, inriktning Digital affärsutveckling Är du intresserad av hur företag kan skapa nya bättre tjänster genom sociala medier och mobila applikationer? Det finns ett stort behov av personer som kan använda digitala lösningar för att förnya och utveckla verksamheter och företag. Inom informatik handlar digitalisering om hur information och data kan användas för olika områden inom företaget. Detta kan exempelvis vara digital marknadsföring, affärsanalys, kommunikation och organisationsförändring. Du lär dig om hur digitalisering används när man formar, utvecklar och leder företag och organisationer, och vilket värde digitalisering har för konsumenter. Informatik är ett informationsvetenskapligt ämne som undersöker digitalisering. Inom ämnet undersökts hur informationsteknologi (IT) och datavetenskap kan skapa värden och nytta inom olika branscher. Vid Södertörns högskola har ämnet idag en profil mot digital affärsutveckling och är nära kopplad till ämnet företagsekonomi. Detta innebär att ämnet har en teoretisk och praktisk samhällsvetenskaplig förankring. Genom att studera informatik lär du dig skapa nytta och värden genom att använda digitalisering som ett universellt verktyg. Detta kan exempelvis vara hur digitalisering kan användas för ett mer hållbart samhälle. Inom informatik ges många tillfällen att arbeta ur ett hållbart perspektiv. Detta kan exempelvis vara vid projekt och analyser inom tjänstedesign, digital marknadsföring, digital handel och entreprenörskap. Vanliga frågor som studeras inom ämnet är: Vad skiljer digital marknadsföring från traditionell? Vad utmärker den digitala era vi just nu lever i ur ett kund- och systemperspektiv? Hur kan vi utnyttja den enorma mängd data som finns på sociala medier och andra digitala plattformar för att skapa nya tjänster?