Tre olika stolar – skrivbordsstol, trästol och plaststol.

Lär dig om förvaltningens roll i samhället!

Kurs

Offentlig förvaltning A

30 hp

Höst

100%

Campus

Är du intresserad av samspelet mellan politik och förvaltning? Kursen är för dig som vill få kunskap om och förståelse för det svenska förvaltningssystemet. Under A-kursen lär du dig bland annat om grundläggande förvaltningsjuridik och om den professionella yrkesrollen som förvaltningstjänsteman. Om du vill förberedas för ett arbete inom offentlig förvaltning är det här något för dig.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

God introduktion till den offentliga sektorns arbetsmarknad Efter dina studier har du en bred bildning. Offentlig förvaltning ger dig en god introduktion till den offentliga sektorns arbetsmarknad. Du har lärt dig förstå det komplexa samspelet mellan politik och förvaltning. Du har förståelse om samhällsförändring, och den offentliga sektorns roll i detta. Efter studier har du en mängd olika yrken att välja bland. Du kan exempelvis arbeta med handläggaryrken inom offentlig sektor som kommuner, landsting och statliga myndigheter. Du har en bred kunskap och förståelse för förvaltningens roll, och vilken roll förvaltningstjänstemannen har. Utbildningen är allmänt samhällsorienterade vilket innebär att du har god insyn i samhällsdebatten och politiken. Du har även tränat dina akademiska färdigheter som att skriva och läsa kritiskt. Läs om ämnets forskning
Lär dig om offentlig förvaltning utifrån flera delområden Under kursen lär du dig om det svenska förvaltningssystemet, grundläggande organisationsteori, förvaltningsjuridik och om förvaltningstjänstemannens professionella yrkesroll. Kursen består av fyra delkurser: Den svenska förvaltningsmodellen Organisation och styrning Tjänstemannarollen och professionellt arbete i förvaltning Förvaltningens juridiska grunder I den första delkursen introduceras du övergripande för det svenska förvaltningssystemet och förvaltningens roll i samhället. Du läser om strukturer, processer och utvecklingsdrag i den svenska statsförvaltningen. Du lär dig även om förhållandet mellan demokrati, byråkrati, marknad och civilsamhälle. Under andra delkursen lär dig om organisationsteori. Du introduceras även för begrepp som styrning, kultur och struktur. Den tredje delkursen har istället fokus på centrala frågor kring representativitet och den statliga värdegrunden. Du får kunskaper om dilemman och utmaningar en tjänsteman kan möta i sin yrkesroll. I den avslutande delkursen studerar du det offentligrättsliga regelverket och lär dig om rättssystemet, rättens roll i samhället och mycket mer. Arbetssätt Under kursen har du cirka sex lärarledda timmar i veckan. Utöver detta tillkommer tid för arbete med gruppuppgifter och förberedelser inför seminarier samt läsning. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Gästföreläsningar kan däremot ingå. Du examineras bland annat genom sals- och hemtentamen. Du studerar tillsammans med cirka 30 studenter. Under delkurserna delas ni in i mindre arbetsgrupper.
Studera, diskutera och få förståelse för förvaltningens roll i samhället Den offentliga sektorn har idag en viktig roll i samhället. Skola, sjukvård, polis, klimat- och miljöfrågor och infrastruktur är några av de områden där de grundläggande verksamheterna är offentliga. Du lär dig om frågor som hur vi ska organisera, styra och leda de offentliga verksamheterna och om skolan ska förstatligas. Du diskuterar vad polisens senaste omorganisation fått för konsekvenser och om privata vårdcentraler och sjukvårdsappar är lösningen på problemet med vårdköer. På Södertörns högskola handlar ämnet Offentlig förvaltning om förvaltningens roll i samhällssystemet samt relationen mellan politik, förvaltning och andra samhällsområden. Ämnet är tvärvetenskapligt vilket innebär att flera akademiska discipliner används. Det innefattar bland annat organisationsteori, företagsekonomi, statsvetenskap, offentlig rätt, sociologi och nationalekonomi. Frågor som ställs inom ämnet är exempelvis: Hur leds och styrs statsförvaltningen och kommunerna? Hur förverkligas de politiska beslut som fattas av politiker på olika nivåer? Hur samspelar det offentliga med andra samhällssfärer som det privata och civilsamhället, till exempel när det gäller serviceproduktion? Vilka lagar, regler och normer styr förvaltningens arbete? Hur kan vi förstå de förvaltningspolitiska förändringarna?