Grå och rosa stol mot varandra.

Fördjupade kunskaper om samspelet mellan människor

Kurs

Psykologi B

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Lär dig mer om olika psykologiska perspektiv! Under B-kursen i psykologi fördjupar du dina kunskaper från A-kursen genom tre ämnesdelkurser. Du får till exempel studera arbets- och organisationspsykologi, betydelsen av olika kreativa processer och hur kulturella faktorer kan påverka psykologiska fenomen. Du får också chansen att fördjupa dig i forskningsprocessens olika steg med vetenskapsteori, kvalitativ och kvantitativ metod, litteratursökning samt granskning av vetenskapliga texter.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Viktiga kunskaper för sammanhang där människor agerar och samspelar Studier inom psykologi, och de kunskaper det ger, är användbara i de flesta sammanhang där människor agerar och samspelar. Du kommer att få kunskaper inom både psykologi och forskning tillsammans med ett vetenskapligt och kritiskt tänkande. Dessutom kommer dina studier att innebära en personlig utveckling då du lär dig att förstå ditt eget tänkande och agerande. De flesta studenter väljer psykologiämnet som en del i en kandidatexamen tillsammans med ett annat ämne. Tack vare psykologins breda fokus kan den kombinationen vara allt ifrån nationalekonomi till miljövetenskap. Psykologin kan även vara en del av en yrkesutbildning, som exempelvis personalvetare eller lärare, och ämnet blir då en bas för det framtida yrket. En stor del av studenterna på Södertörns högskola läser psykologi som en del av Personalvetarprogrammet, och många arbetar idag inom rekrytering eller HR. Studier i psykologi kan också leda till arbete inom allt från utredning, vård och omsorg till marknadsföring. Efter studier i psykologi B har du såväl fördjupade ämneskunskaper som kunskaper inom forskningsmetoder och dataanalysmetoder. Du kan självständigt söka, ta dig till, sammanställa, analysera och utvärdera information. Du har även kunskaper om hur människan studeras samt god förståelse för dina egna och andras upplevelser och beteenden. Dessa kunskaper är mycket användbara i arbetslivet, både som medarbetare och som medborgare. Väljer du att läsa C-kursen i psykologi kan du, om du även läser 90 högskolepoäng valfria kurser, ta en kandidatexamen med huvudområde psykologi. Läs om ämnets forskning
Fördjupa din kunskap inom psykologiska processer och mänskligt samspel Psykologi B fokuserar på flera områden. Exempelvis studerar du olika psykologiska perspektiv på arbetslivet, betydelsen av olika kreativa processer och om hur vår kulturella miljö påverkar oss psykologiskt. Du kommer också få lära dig hur psykologisk forskning går till genom forskningsprocessens olika steg med vetenskapsteori, kvalitativ och kvantitativ metod, litteratursökning samt granskning av vetenskapliga texter. Under terminen ges fyra delkurser (i bokstavsordning): Arbets- och organisationspsykologi Kreativitetens psykologi Interkulturell psykologi Metod och dataanalys I Delkursen Arbets- och organisationspsykologi behandlar psykologiska perspektiv på arbetslivet och organisationen. Detta med hänsyn till människans behov och förutsättningar utifrån områdena kompetens och välbefinnande. Under delkursen Kreativitetens psykologi studerar du psykologiska aspekter av kreativitet. Detta med betoning på person, process och produkt i olika sammanhang som vardag, utbildning och arbetsliv. Interkulturell psykologi fokuserar på hur kulturella faktorer påverkar psykologiska fenomen. Det omfattar dels skillnader mellan olika kulturer, dels kommunikation och möten mellan grupper med olika kulturell bakgrund. På delkursen Metod och dataanalys I får du fördjupa dig i forskningsprocessens olika steg med vetenskapsteori, kvalitativ och kvantitativ metod, litteratursökning samt granskning av vetenskapliga texter. Arbetssätt Du studerar i en grupp med cirka 40 studenter som delas in i mindre seminariegrupper. Det är mellan tre till fyra lärarledda tillfällen i veckan och du förväntas då vara på plats på högskolan. Dessa tillfällen består av föreläsningar och seminarier. Även gästföreläsningar förekommer. Studierna för denna kurs motsvarar heltid och du förväntas studera på egen hand utöver de lärarledda tillfällena. Vanliga examinationsformer är seminariearbete och salstentamen.
Utforska och lär dig om människors upplevelser, beteende och samspel Psykologi är ämnet för dig som är allmänt intresserad av hur människan – och du själv - fungerar, som vill arbeta inom områden där kunskaper om människan behövs eller är intresserad av psykologisk vetenskaplig metodik. Psykologiämnet är ett stort ämne som inkluderar allt ifrån biologiska, neurologiska, kognitiva, sociala till kulturella perspektiv. Frågor som ställs är till exempel vilka samband det finns mellan arv och miljö, vilka faktorer som påverkar människans personlighet och hur människor fattar beslut.Som vetenskap använder psykologin olika kvalitativa och kvantitativa systematiska metoder för att söka svar på sina frågor. Här på Södertörns högskola fokuserar psykologiämnet på faktorer och processer som bidrar till människans lärande, utveckling och välbefinnande. Dessutom betonas vetenskapliga metoder och statistik på samtliga kurser. Det betyder att ämneskunskap, vetenskaplig metod och statistik integreras och du tränas redan från början att självständigt söka, ta till dig, sammanställa, analysera och utvärdera information. På psykologi B fördjupar du dig i faktorer och processer som påverkar det mänskliga samspelet. Kunskaper och färdigheter i undersökningsmetodik knyter an till kursernas specifika innehåll och förbereder dig för en fortsättning med uppsatsarbetet på Psykologi C.