Varför ämnet?

Utforska och lär dig om människors upplevelser, beteende och samspel

Psykologi är ämnet för dig som är allmänt intresserad av hur människan – och du själv - fungerar, som vill arbeta inom områden där kunskaper om människan behövs eller är intresserad av psykologisk vetenskaplig metodik.

Psykologiämnet är ett stort ämne som inkluderar allt ifrån biologiska, neurologiska, kognitiva, sociala till kulturella perspektiv. Frågor som ställs är till exempel vilka samband det finns mellan arv och miljö, vilka faktorer som påverkar människans personlighet och hur människor fattar beslut.Som vetenskap använder psykologin olika kvalitativa och kvantitativa systematiska metoder för att söka svar på sina frågor.

Här på Södertörns högskola fokuserar psykologiämnet på faktorer och processer som bidrar till människans lärande, utveckling och välbefinnande. Dessutom betonas vetenskapliga metoder och statistik på samtliga kurser. Det betyder att ämneskunskap, vetenskaplig metod och statistik integreras och du tränas redan från början att självständigt söka, ta till dig, sammanställa, analysera och utvärdera information.

På psykologi B fördjupar du dig i faktorer och processer som påverkar det mänskliga samspelet. Kunskaper och färdigheter i undersökningsmetodik knyter an till kursernas specifika innehåll och förbereder dig för en fortsättning med uppsatsarbetet på Psykologi C.