Södertörns högskola_moas båge

Lär dig leda, planera och genomföra event

Kurs

Strategisk ledning av tillämpat event- och turismprojekt

30 hp

Höst

100%

Campus

Är du intresserad av projektledning och vill utveckla din förmåga att genomföra event? Vad krävs egentligen för ett lyckat event och hur kan ledning och strategi anpassas utifrån ett projekts olika behov. På kursen lär du dig begrepp, modeller och teorier samt olika metoder för hur projekt effektivt skapas, planeras och genomförs.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Eventstrateg, event manager, mötesplanerare, projektledare eller mötesvärd Rent allmänt får du efter studier i turismvetenskap en efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad. Det finns behov av kunskap om storstadsturism både inom besöksnäringen och offentlig sektor. Genom akademiska studier i turismvetenskap och event får du gedigen akademisk kunskap i att utreda, analysera och skriva rapporter, vilket är nödvändigt för specialistpositioner och högre positioner inom branschen. Framtida arbeten inom event- och mötesindustrin: Event manager - projektledare och ansvarig för olika event Utveckling av eventprojekttekniker och personalledarskap Eventstrateg med konceptutveckling, strategi och ledning Projektanalys och planering i företag inom event och mötesindustrin Resurs- och ekonomiplanering av projekt utifrån ett hållbart perspektiv Organisation av projekt- och personalplanering Undersökning och planering av projektinnehåll och projektlogistik Läs om ämnets forskning
Fördjupad kunskap om strategi och projektledning Strategisk ledning av tillämpat event- och turismprojekt består av tre delkurser. De inledande delarna behandlar begrepp och metoder kring hur event och projekt effektivt planeras och genomförs, vilka strategiska frågor som behöver hanteras och hur ledarskapet anpassas för att hantera dessa. De första fem veckorna är relativt undervisningsintensiva med föreläsningar, tentamen och inlämningsuppgift. Det avslutande momentet praktiskt event- och turismprojekt är ett tillfälle för dig att tillämpa och fördjupa de kunskaper och färdigheter som du tillgodogjort dig under utbildningen. Arbetssätt Kursen ges på heltid och omfattar 30 högskolepoäng. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt innefattar grupp- och projektarbete. På kursen antas cirka 30 studenter per termin och arbete sker i projektgrupper om 2-3 personer. Du examineras bland annat genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier.
Eftertraktad kompetens inom event och projekt Människor reser mer, destinationerna blir fler och besöksnäringen expanderar. Genom studier i Turismvetenskap och event får du efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad. Du får insikt i vilken roll turism och resande har för individen men även för samhället och samhällsutvecklingen. Du får lära dig hur företag och organisationer inom turismbranschen styrs genom hospitality management, hur besöksnäringen ser ut och hur stödet kan se ut från den offentliga sektorn. Samtidigt får du kunskap om hur boende, turister och affärsresenärer upplever, arbetar och tar emot service i sitt resande. Kursen ger en bra grund för att planera och genomföra olika typer av event. Allmän projekt- och eventkunskap har blivit allt viktigare att lära sig. Inte minst behöver fler temporära besöksattraktioner, det vill säga event, skapas och genomföras på olika besöksdestinationer. Dessutom kräver kunderna en ökad kompetens om projektplanering och organisation för alltmer komplexa och omfattande event. Till detta kommer krav på förmåga att konceptutveckla kunderbjudanden utifrån undersökta mötes- och upplevelsebehov.