Bokhyllor med böcker bakom spegelvägg.

Utveckla dina arkeologiska kunskaper och fördjupa dig i vetenskapsteori

Program

Magisterprogram i arkeologi

60 hp

Höst

100%

Campus

Magisterprogrammet i arkeologi ger dig möjlighet att utforska människans samhälle genom tiderna på djupet. Du får samtidigt delta i en mångvetenskaplig miljö, vilket breddar dina historiska och kulturvetenskapliga perspektiv. Programmet är för dig som vill fördjupa din arkeologiska och vetenskapliga kompetens!

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Praktiska och teoretiska kunskaper för en framtid inom kultursektorn Du kan efter studier redogöra för det kultur- och historievetenskapliga fältet. Du har en fördjupad förståelse av vetenskapliga metoder och olika källor med relevans för kulturanalyser och arkeologi. Du kan även redogöra för den kontext och den forskning som ligger inom temat för den egna forskningsuppgiften. Efter avslutad utbildning har du djup kunskap i arkeologins forskningstraditioner och är väl insatt i dess mål och metoder. Du kan kreativt genomföra en studie som bidrar till kunskapsutveckling. Du har tränat ditt kritiska tänkande och din analysförmåga. Du har även utvecklat förmågan att reflektera över den vetenskapliga forskningens samhällsroll. Magisterprogrammet i arkeologi ger dig kompetens för att arbeta som arkeolog inom exempelvis kulturarvssektorn, på museer, vid högskolor och universitet eller inom kulturmiljön. Arkeologiska kunskaper och insikter är även användbara inom andra områden inom kultur- och samhällsfrågor. Exempelvis kan du arbeta inom journalistik, utbildning och turism. Läs om ämnets forskning
Teoretisk förankring i både historisk och arkeologisk vetenskap Magisterprogrammet i arkeologi omfattar två terminer. Under den första terminen läser du två delkurser om historiska studier och två delkurser i arkeologi: Introduktion till området Historiska studier, Tematisk fördjupning, Aktuell forskning inom arkeologi och vetenskapsteori. Samtliga kurser är forskningsanknutna och förbereder dig för ett självständigt arbete. Under termin två utför du ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en magisteruppsats. Du får här chansen att rikta in dig på ett arkeologiskt ämne du finner extra intressant. Under studierna förväntas du delta i högre seminarier där alla undervisande lärare är forskare. Under de högre seminarierna diskuterar du aktuell forskning. Litteraturen väljs ut bland ny forskning vilket innebär att du får ta del av aktuella studier inom ämnet. Termin 1 Introduktion till området Historiska studier (7,5 hp), Tematisk fördjupning (7,5 hp), Aktuell forskning inom arkeologi (7,5 hp), Vetenskapsteori (7,5 hp) Termin 2 Magisteruppsats Arbetssätt Magisterstudier innebär till stor del självständiga studier, speciellt under uppsatsskrivandet. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Du examineras bland annat genom skriftliga inlämningar och muntliga framträdanden samt författande och ventilering av magisteruppsats. Delkurserna Introduktion till Historiska studier och Vetenskapsteori läser du tillsammans med magister- och masterstudenter i ämnena arkeologi, etnologi, historia och idéhistoria. I utbildningen ingår studiebesök, föreläsningar och seminarier med yrkesverksamma arkeologer och kulturinstitutioner.
Vidga dina kunskaper om människan och samhället – från historisk till modern tid Magisterprogrammet i arkeologi riktar sig till dig som har en kandidatexamen i arkeologi. Programmet är för dig som vill arbeta som arkeolog inom exempelvis kulturmiljövård eller på muséer. Magisterprogrammet i arkeologi ger dig möjligheten att fördjupa dina kunskaper. Du utvecklar ditt kreativa tänkande och fördjupar dina kunskaper om hur du kan förstå människor som levt i andra kulturella sammanhang. Under studierna lär du dig bland annat att självständigt formulera och avgränsa ett vetenskapligt forskningsproblem. Studier inom arkeologi på avancerad nivå innebär från din sida ett större eget ansvar för kunskapsinhämtning och en högre grad av självständighet. Magisterprogrammet i arkeologi ingår i området Historiska studier tillsammans med ämnena etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Det innebär att du får läsa kurser och delta på seminarier i en mångvetenskaplig miljö tillsammans med andra magister- och masterstudenter inom området. Den mångvetenskapliga miljön bidrar till att bredda dina historiska och kulturvetenskapliga perspektiv och du får kunskaper inom flera angränsande forskningsområden. Syftet är att du efter studierna ska känna dig trygg i mål, metoder och forskningstraditioner i arkeologi, och även i angränsande forskningsområden.