Din framtid!

Praktiska och teoretiska kunskaper för en framtid inom kultursektorn

Du kan efter studier redogöra för det kultur- och historievetenskapliga fältet. Du har en fördjupad förståelse av vetenskapliga metoder och olika källor med relevans för kulturanalyser och arkeologi. Du kan även redogöra för den kontext och den forskning som ligger inom temat för den egna forskningsuppgiften.

Efter avslutad utbildning har du djup kunskap i arkeologins forskningstraditioner och är väl insatt i dess mål och metoder. Du kan kreativt genomföra en studie som bidrar till kunskapsutveckling. Du har tränat ditt kritiska tänkande och din analysförmåga. Du har även utvecklat förmågan att reflektera över den vetenskapliga forskningens samhällsroll.

Magisterprogrammet i arkeologi ger dig kompetens för att arbeta som arkeolog inom exempelvis kulturarvssektorn, på museer, vid högskolor och universitet eller inom kulturmiljön. Arkeologiska kunskaper och insikter är även användbara inom andra områden inom kultur- och samhällsfrågor. Exempelvis kan du arbeta inom journalistik, utbildning och turism.