Vad ingår?

Tillämpa dina utvecklade teoretiska och metodologiska kunskaper i en magisteruppsats

Magisterprogrammet omfattar två terminers heltidsstudier. Under första terminen läser du ämneskurser på avancerad nivå och fördjupar dina metodkunskaper. Under andra terminen genomför du en vetenskaplig undersökning i form av en magisteruppsats, som omfattar 30 högskolepoäng. Du lär dig att planera och genomföra en kvalificerad vetenskaplig undersökning.

Magisterprogrammet skiljer sig från studier på grundnivå då kraven på självständighet ökar. Utbildningen har även ett tydligt fokus på fördjupad analys och problematisering av kunskap. Du lär dig att använda dina teoretiska och metodologiska kunskaper som verktyg för att kunna identifiera, strukturera och analysera företagsekonomiska frågeställningar.

Magisterprogrammet ger dig relevanta och fördjupade metodkunskaper som du får erfarenhet av att tillämpa. Utbildningen ger dig även insikter och fördjupade kunskaper i hur företag och organisationer utvecklar och utnyttjar sin innovationsförmåga i den globala konkurrensen.

Termin 1

Innovation, Entreprenörskap och företagande, Förändringens dynamik i teori och praktik, Ledning av förändrings- och förnyelseprocesser, Forskningsmetod

Termin 2

Magisteruppsats i företagsekonomi

Arbetssätt

Du förväntas studera heltid under programmets gång. Både föreläsningar och seminarier förekommer och du examineras genom skriftliga tentamen, inlämningsuppgifter, muntlig redovisning och genomförande av en magisteruppsats. Utbildningen innebär till stor del självständig studier och under uppsatsskrivningen har du väldigt få lärarledda moment.

Delar av utbildningen läses med studenter på masterprogrammet i företagsekonomi.