Fördjupa dina kunskaper och utveckla förmågan att forska inom historia

Program

Magisterprogram i historia

60 hp

Höst

100%

Campus

Genom magisterprogrammet i historia utvecklar du förmågan att forska inom ämnet. Under första terminen läser du tre uppsatsförberedande kurser, inför andra terminens magisteruppsats. Under magisteruppsatsen forskar du inom ett självständigt valt ämnesområde. Samtidigt får du färdigheter som lämpar sig för flera kunskapsintensiva arbetsplatser.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Färdigheter och kompetens som lämpar sig för både arbete och forskning Många som har studerat historia väljer att arbeta som lärare eller inom musei- och kulturarvssektorn. Du har även kompetens och färdigheter för att utföra kvalificerat utredningsarbete och arbeta som handläggare inom offentlig förvaltning. Efter studierna har du en styrka i att hantera större mängder information och förstå komplexa historiska sammanhang. Du besitter både en bred och gedigen allmänbildning och en kulturell kompetens vilket lämpar sig för dig som vill bli exempelvis journalist, omvärldsanalytiker eller arbeta politiskt. Magisterprogrammet i historia ger dig behörighet att söka in på en forskarutbildning i historia, och utbildningens innehåll syftar till att förbereda dig för forskningsarbete i ämnet. Läs om ämnets forskning
Mångvetenskaplig studiemiljö och stor del självständiga studier Magisterprogrammet i historia består av två terminers heltidsstudier. Den första terminen läser du fördjupade kurser i historievetenskaplig teori- och metod, en orienteringskurs med mångvetenskapliga perspektiv och en kurs i vetenskapsteori. Under termin två utför du ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Termin 1 Introduktion till området Historiska studier, Teoretiska debatter i historievetenskapen, Metodologi och tillämpad teori, Vetenskapsteori Termin 2 Magisteruppsats Arbetssätt Magisterprogrammet i historia är studier på en högre akademisk nivå. Det kräver mer självständighet av dig som student och innefattar en mångvetenskaplig studiemiljö. Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar. Du examineras genom hemtentamen, PM, muntlig presentation och diskussioner. Magisteruppsatsen examineras genom utförandet av självständigt arbete samt försvar och ventilering av uppsats vid ett slutseminarium. Under uppsatsskrivandet har du individuella handledningstillfällen. Eftersom lärarna själva är forskningsaktiva blir du tilldelad en handledare utifrån din valda vetenskapliga frågeställning. Delar av den första terminen läser du tillsammans med magister- och masterstudenter i arkeologi, idéhistoria, etnologi och religionsvetenskap, samt masterstudenter i historia.
Fördjupa dig i historisk och kulturvetenskaplig forskning Magisterprogrammet i historia placerar dig i en mångvetenskaplig studiemiljö där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i historia. Utbildningen fokuserar på att ge dig fördjupade teoretiska och metodiska insikter i historisk och kulturvetenskaplig forskning. Som magisterstudent i historia möter du studenter från – och får kunskap i – ett bredare kulturvetenskapligt område. Magister- och masterprogrammet i historia ges i samarbete med arkeologi, etnologi, idéhistoria och religionsvetenskap. Samma sak gäller även forskarutbildningen i Historiska studier som innefattar alla dessa ämnen. Resultatet blir att du läser kurser och deltar i seminarium i en mångvetenskaplig miljö, vilket bidrar till vidgade perspektiv och jämförande av olika ämnen. Utbildningen innefattar historieämnets metoder, historievetenskaplig teori, vetenskapsteori, mångvetenskapliga perspektiv och möjlighet till en mångvetenskaplig breddning. Lärarna är aktiva forskare inom sina ämnen och kursinnehållet har en stark koppling till aktuell forskning.