Vad ingår?

Vad ingår?

Pedagogik som akademiskt ämne handlar om hur kultur, kunskaper och värden bevaras, överförs och förändras inom ramen för uppfostran, undervisning och utbildning. Detta är viktiga frågor för alla former av samhällen. Det handlar om hur människor, i olika åldrar och situationer, skapar mening genom att tillsammans lära sig om och studera världen, men också om hur människor genom utbildning blir delaktiga i och kan påverka sina egna liv och utvecklingen av det gemensamma samhället.

Inom programmet behandlas pedagogikens historia och klassiska pedagogiska insikter sätts i relation till aktuella samhällsfrågor. Exempel på samtidsfrågor rör migration och mångkulturalitet, demokrati och delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt digitalisering och hållbar utveckling. Programmet cirkulerar kring tre olika forskningsområden: 1) Pedagogiska relationer och praktiker, som fokuserar på pedagogiska relationer och praktiker inom såväl formella som informella sammanhang. 2) Pedagogisk teori och policy, som studerar frågor om pedagogiska kunskapstraditioner och samhälleliga bildningsideal och deras olika uttryck i tid och rum. 3) Pedagogik, globalisering och social rättvisa, som tar sin utgångspunkt i samtida utmaningar och det faktum att uppfostran, undervisning och utbildning är beroende av nationella och internationella såväl som globala och lokala omständigheter.

Programmet vilar på humanistisk grund och erbjuder en nära koppling mellan teori och praktik. Programmet erbjuder lärande som kan användas för utveckling av egen praktik, likväl som en grund för vidare akademiska studier på avancerad och forskarutbildningsnivå.

De vanligaste undervisningsformerna är föreläsningar med tillhörande seminarier, mindre fältstudier, och självstudier. Examensformerna är hemtentamen, aktivt deltagande på seminarier, mindre skrivuppgifter, undersökande arbete i praktiken, muntliga presentationer och gestaltningar samt ett avslutande självständigt arbete. Med tanke på att vissa av programmets undervisningsformer handlar om föreläsningar och seminarieverksamhet förväntas du som student att vara på plats ca fyra timmar i veckan. Lärarna i kurserna bedriver egen forskning som studenterna på olika sätt får ta del av.