Varför programmet?

Varför programmet?

Inom programmet behandlas pedagogikens historia och klassiska pedagogiska insikter sätts i relation till aktuella samhällsfrågor. Exempel på samtidsfrågor rör migration och mångkulturalitet, demokrati och delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt digitalisering och hållbar utveckling. Genom programmet utvecklar du som student fördjupade kunskaper om pedagogiska vetenskapliga teorier och pedagogisk praktik vilka behandlas ur ett politiskt, etiskt och estetiskt perspektiv.

Du utvecklar även teoretiska verktyg för att analysera, organisera och leda pedagogiska verksamheter och förändringsprocesser på vetenskaplig grund i olika typer av organisationer som, exempelvis, förskola och skola, statlig och kommunal förvaltning, kultur- och näringsliv samt högskolesektorn.

Du som studerande förväntas att på ett självständigt sätt tillägna dig fördjupade ämneskunskaper och kunskaper i att kritiskt värdera, analysera och genomföra en vetenskaplig utbildning med relevans för pedagogikämnet, med möjligheter till verksamhetsrelaterade inslag på vetenskaplig grund. I studier på avancerad nivå används i högre utsträckning primärlitteratur såsom avhandlingar, vetenskapliga rapporter och artiklar än på grundnivå. Studier på avancerad nivå är, till skillnad på studier på grundnivå, också forskarutbildningsförberedande för en fortsatt karriär som forskare inom ämnet pedagogik.